logo-1-2

กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข :: File Repository

กฎหมายและระเบียบ

Containers
คำสั่งมอบอำนาจให้แก่ข้าราชการ คำสั่งมอบอำนาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
คำสั่งอื่นๆ
พระราชบัญญัติกาชาด พ.ศ. 2499 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการมอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพ ตามความในมาตรา 148 (3) (4) และ(5) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21)พ.ศ.๒๕๔๒(การชันสูตรพลิกศพ)
พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558