logo-1-2

You have downloaded this file 0 times in the last 24 hours, limit is 1000.
Your file downloads total 0 in the last 24 hours, limit is 1000.

หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.042.4/1980 ลว. 18 สิงหาคม 2558 เรื่อง คำสั่งมอบอำนาจการดำเนินการในเรื่องต่างๆ
Download

Description:

ให้ยกเลิกคำสั่ง ที่ 2172/2553 เรื่อง มอบอำนาจให้ห้วหน้าสำนักงานรัฐมนตรีปฎิบัติราชการแทน ลงวันที่ 2 กันยายน 2558

Submitted On:
23 Feb 2016
File Size:
277.26 Kb
Downloads:
170
Submitted On:
02 Sep 2015