logo-1-2

You have downloaded this file 0 times in the last 24 hours, limit is 1000.
Your file downloads total 0 in the last 24 hours, limit is 1000.

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 4221/2561 ลว 6 ธันวาคม 2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการปทนในการลงนามในฐานะผู้บังคับบัญชาผู้รับรองในหนังสือรับรองคุณสมบัติผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ย่านอันตราย (แบบ บ.ท.ช. 2/ย)
Download

Submitted On:
12 Dec 2018
File Size:
541.30 Kb
Downloads:
267
Submitted On:
12 Dec 2018