logo-1-2

กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข :: File Repository

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับการรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม การจัดทำสัญญา และการชดใช้เงินตามสัญญาทั้งภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก

Files

Order By : ID | File Title | Downloads | Submit Date | Submitter | Author | Rating

เอกสารการบรรยาย วันที่ 6 พ.ค. 2557

Submitted On:
14 May 2014
File Size:
3,416.19 Kb
Downloads:
103

เอกสารการบรรยาย วันที่ 7 พ.ค. 2557

Submitted On:
14 May 2014
File Size:
3,950.01 Kb
Downloads:
76

เอกสารการบรรยาย สำนักงาน ก.พ. part1

Submitted On:
15 May 2014
File Size:
7,404.23 Kb
Downloads:
89

เอกสารการบรรยาย สำนักงาน ก.พ. part2

Submitted On:
15 May 2014
File Size:
6,743.88 Kb
Downloads:
62

เอกสารการบรรยาย สำนักงาน ก.พ. part3

Submitted On:
15 May 2014
File Size:
3,270.18 Kb
Downloads:
89