logo-1-2

กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข :: File Repository

เอกสารการบรรยาย เรื่อง ปัญหาการให้บริการทางการแพทย์ โดย หัวหน้ากลุ่มงานคดีทางการแพทย์ กลุ่มกฎหมาย (นายอนุชา กาศลังกา)และการพัฒนาระบบคุณภาพความปลอดภัยของผู้ป่วย ( Patient Safety)และการลดปัญหาการฟ้องร้อง โดย ผอ.ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศ

Files

Order By : ID | File Title | Downloads | Submit Date | Submitter | Author | Rating
Remository 3.54 utilise les technologies PHP, SQL, CSS, JavaScript