logo-1-2

กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข :: File Repository

ปี 2559

Files

Order By : ID | File Title | Downloads | Submit Date | Submitter | Author | Rating

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1713/2559 มอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านคดีปกครอง) สั่ง ณ วันที่ 4 ตุลาคมพศ 2559

Submitted On:
05 Oct 2016
File Size:
97.09 Kb
Downloads:
240
Short Description:
ให้ยกเลิกคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1881/2558 ลง ณ วันที่4 พฤศจิกายน 2558 เรื่องมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มงานภารกิจปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านคดีปกครอง)

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 2020/2559 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข

Submitted On:
18 Nov 2016
File Size:
1,900.81 Kb
Downloads:
296
Short Description:
ให้ยกเลิก คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 409/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข ลว 29 กุมภาพันธ์ 2559

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 2283/2559 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายระดับกระทรวง

Submitted On:
19 Dec 2016
File Size:
1,397.18 Kb
Downloads:
322
Short Description:
ให้ยกเลิกคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2045/2559 ลว 9 ธันวาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายระดับกระทรวง