logo-1-2

You have downloaded this file 0 times in the last 24 hours, limit is 1000.
Your file downloads total 0 in the last 24 hours, limit is 1000.

ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายใน สสจ./รพศ./รพท./สสอ. เข้าร่วมรับฟังการบรรยายผ่านระบบ VDO Conference ในครั้งที่สี่บรรยาย เรื่องการบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 วิทยากรจากสำนักงานกรมควบคุมโรค ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558
Download

Submitted On:
17 Jun 2015
File Size:
29.11 Kb
Downloads:
161
Submitted On:
15 Jun 2015