logo-1-2

You have downloaded this file 0 times in the last 24 hours, limit is 1000.
Your file downloads total 0 in the last 24 hours, limit is 1000.

ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายใน สสจ./รพศ./รพท./สสอ. เข้าร่วมรับฟังการบรรยายผ่านระบบ VDO Conference ในครั้งที่สามบรรยาย เรื่องการบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.3
Download

Submitted On:
09 Jun 2015
File Size:
30.27 Kb
Downloads:
159
Submitted On:
09 Jun 2015