logo-1-2

You have downloaded this file 0 times in the last 24 hours, limit is 1000.
Your file downloads total 0 in the last 24 hours, limit is 1000.

หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0001.26/ว0025 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวนราคากลาง
Download

Submitted On:
02 Oct 2014
File Size:
4,566.11 Kb
Downloads:
4148
Submitted On:
02 Oct 2014