logo-1-2

You have downloaded this file 0 times in the last 24 hours, limit is 1000.
Your file downloads total 0 in the last 24 hours, limit is 1000.

สธ 0202.3.12/ว782 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องรายละเอียดการดำเนินการการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
Download

Submitted On:
29 Dec 2020
File Size:
817.75 Kb
Downloads:
2058
Submitted On:
29 Dec 2020