logo-1-2

You have downloaded this file 0 times in the last 24 hours, limit is 1000.
Your file downloads total 0 in the last 24 hours, limit is 1000.

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1146/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนกรณีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจไม่อาจปฏิบัติราชการได้
Download

Submitted On:
30 Oct 2020
File Size:
86.79 Kb
Downloads:
106
Submitted On:
30 Oct 2020