logo-1-2

You have downloaded this file 0 times in the last 24 hours, limit is 1000.
Your file downloads total 0 in the last 24 hours, limit is 1000.

เรื่อง ประกาศการกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริการราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ที่ สธ 0201.042.5/ว99 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
Download

Submitted On:
13 Feb 2014
File Size:
202.48 Kb
Downloads:
108
Submitted On:
13 Feb 2014