logo-1-2

You have downloaded this file 0 times in the last 24 hours, limit is 1000.
Your file downloads total 0 in the last 24 hours, limit is 1000.

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและรายชื่อหน่วยบริการและหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานให้กับหน่วยบริการใน
Download

Submitted On:
08 Feb 2019
File Size:
123.44 Kb
Downloads:
365
Submitted On:
08 Feb 2019