logo-1-2

ข่าวประชาสัมพันธ์

29.Jul.21
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29.Jul.21
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29.Jul.21
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 2 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15.Jul.21
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(เพิ่มเติม) กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
14.Jul.21
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน5เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05.Jul.21
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
01.Jun.21
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
25.May.21
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน8เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ

readmore

ศูนย์กฎหมาย

ความเคลื่อนไหวกฎหมายกระทรวงสาธารณสุข

14.Jul.21
สธ 0202.3.4/ว450 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่1 เขตสุขภาพที่4 เขตสุขภาพที่9 เขตสุขภาพที่12
23.Jun.21
สธ 0202.3.4/ว389 แจ้งเวียนระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564
23.Jun.21
สธ 0202.3.6/2311 เรื่องคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ
21.Jun.21
สธ 0202.3.5/ว381 แจ้งเวียนระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหาย และการพิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม พ.ศ. 2564
10.Jun.21
สธ 0202.3.12/ว346 เรื่องขอความอนุเคราะห์ดำเนินการสำรวจข้อมูลการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

ความเคลื่อนไหวงานนิติกรรมและสัญญา

ความเคลื่อนไหวงานกฎหมายและคดี

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย

 logo ศาลปกครอง  logo สำนกงานคณะกรรมการกฤษฎกา  logo สำนกงานการตรวจเงนแผนดน  logo สำนกงานคณะกรรมการปองกนและปราบปรามการทจรตแหงชาต  logo ศาลยตธรรม  logo กพ  logo กรมบงคบคด

เครือข่ายนักกฎหมายสาธารณสุข

เครอขายนกกฎหมายสาธารณสข

สำหรับเจ้าหน้าที่ค้นหา...

Contact Number

การทำสัญญา รับทุน ลาศึกษาต่อ ระเบียบพัสดุ MOU (กลุ่มงานนิติกรรมและสัญญา)
02-590-1426 หรือ 1429 หรือ 1442 หรือ 1432

คดีทางการแพทย์ ข้อพิพาททางการรักษาพยาบาล (กลุ่มงานคดีทางการแพทย์)
02-590-1428 หรือ 1678

การปรับปรุงกฎหมาย คำสั่งมอบอำนาจ หลักเกณฑ์ต่างๆ (กลุ่มงานปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย)
02-590-1437 หรือ 1435 หรือ 1427

กฎหมายการสาธารณสุข กิจการที่เป็นอันตราย เหตุรำคาญ (ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย)
02-590-4223 4175 หรือ 4183

สถานพยาบาลเอกชน ผู้ประกอบโรคศิลปะ
02-590-2999 ต่อ 1712-13

กฎหมายอาหารและยา การนำเข้ายา (กลุ่มกฎหมาย อย.)
02-590-7079 หรือ 7094 หรือ 02-591-8787

รถฉุกเฉินประสบอุบัติเหตุ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (กลุ่มงานกฎหมายและคดี)
02-590-1441 หรือ 1430

กฎหมายควบคุมเหล้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
02-590-3342 หรือ 3035

กฎหมายควบคุมบุหรี่ ยาสูบ
02-580-9237

การสอบวินัยเจ้าหน้าที่ สอบทุจริต (กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม)
02-590-1417 หรือ 1314

ปัญหาเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มบริหารงานบุคคล)
02-590-2081

การพฒนา กำกบ

ระบบงาน c3

บคคลม4ม5ปปง

<< < สิงหาคม 2021 > >>
พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

paysliplink

mailgoth

4487494
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
462
1414
462
4474978
462
62675
4487494
Your IP: 3.236.124.56