logo-1-2

ข่าวประชาสัมพันธ์

01.Jun.21
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
25.May.21
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน8เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12.May.21
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 33 รายการ เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03.May.21
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
02.Apr.21
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
02.Apr.21
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
18.Mar.21
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18.Mar.21
มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ

readmore

ศูนย์กฎหมาย

ความเคลื่อนไหวงานนิติกรรมและสัญญา

ความเคลื่อนไหวงานกฎหมายและคดี

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย

 logo ศาลปกครอง  logo สำนกงานคณะกรรมการกฤษฎกา  logo สำนกงานการตรวจเงนแผนดน  logo สำนกงานคณะกรรมการปองกนและปราบปรามการทจรตแหงชาต  logo ศาลยตธรรม  logo กพ  logo กรมบงคบคด

เครือข่ายนักกฎหมายสาธารณสุข

เครอขายนกกฎหมายสาธารณสข

สำหรับเจ้าหน้าที่ค้นหา...

Contact Number

การทำสัญญา รับทุน ลาศึกษาต่อ ระเบียบพัสดุ MOU (กลุ่มงานนิติกรรมและสัญญา)
02-590-1426 หรือ 1429 หรือ 1442 หรือ 1432

คดีทางการแพทย์ ข้อพิพาททางการรักษาพยาบาล (กลุ่มงานคดีทางการแพทย์)
02-590-1428 หรือ 1678

การปรับปรุงกฎหมาย คำสั่งมอบอำนาจ หลักเกณฑ์ต่างๆ (กลุ่มงานปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย)
02-590-1437 หรือ 1435 หรือ 1427

กฎหมายการสาธารณสุข กิจการที่เป็นอันตราย เหตุรำคาญ (ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย)
02-590-4223 4175 หรือ 4183

สถานพยาบาลเอกชน ผู้ประกอบโรคศิลปะ
02-590-2999 ต่อ 1712-13

กฎหมายอาหารและยา การนำเข้ายา (กลุ่มกฎหมาย อย.)
02-590-7079 หรือ 7094 หรือ 02-591-8787

รถฉุกเฉินประสบอุบัติเหตุ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (กลุ่มงานกฎหมายและคดี)
02-590-1441 หรือ 1430

กฎหมายควบคุมเหล้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
02-590-3342 หรือ 3035

กฎหมายควบคุมบุหรี่ ยาสูบ
02-580-9237

การสอบวินัยเจ้าหน้าที่ สอบทุจริต (กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม)
02-590-1417 หรือ 1314

ปัญหาเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มบริหารงานบุคคล)
02-590-2081

การพฒนา กำกบ

ระบบงาน c3

บคคลม4ม5ปปง

<< < มิถุนายน 2021 > >>
พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

paysliplink

mailgoth

4406894
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
947
1472
2419
4393465
40185
60205
4406894
Your IP: 203.157.72.253