logo-1-2

    

ข่าวประชาสัมพันธ์

13.Jan.21
สธ 0217/ว3538 คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรา 128
30.Dec.20
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
28.Dec.20
ภาพถ่ายกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
28.Dec.20
ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
23.Dec.20
สธ 0202.3.7/ว3396 เรื่องแจ้งตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
04.Dec.20
ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกองกฎหมาย และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
03.Dec.20
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03.Dec.20
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ

readmore

ศูนย์กฎหมาย

ความเคลื่อนไหวกฎหมายกระทรวงสาธารณสุข

22.Jan.21
สธ 0202.3.6/ว34 เรื่องคำสั่งมอบอำนาจ และคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
29.Dec.20
สธ 0202.3.12/ว782 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องรายละเอียดการดำเนินการการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
28.Dec.20
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1458/2563เรื่องมอบหมายให้สาธารณสุขนิเทศก์ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
28.Dec.20
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1457/2563เรื่องมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
25.Dec.20
สธ 0202.3.5/ว3464 เรื่อง การมอบอำนาจในการอนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ความเคลื่อนไหวงานนิติกรรมและสัญญา

31.Aug.20
สารพันปัญหาเกี่ยวกับการรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ เล่ม 1
31.Aug.20
คู่มือว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ โดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
18.Aug.20
มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าหน่วยบริการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
09.Jul.20
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202/ว 416 เรื่อง การรับเงินบริจาคจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการของโรงพยาบาล
22.May.20
คู่มือการทำสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

ความเคลื่อนไหวงานกฎหมายและคดี

07.May.20
การปฏิบัติให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
11.Feb.20
การดำเนินการตามกฎหมายกรณีผู้โพสต์หรือแชร์ข่าวอันเป็นเท็จเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019(Fake News)
27.Sep.19
คู่มือการดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีอาญาที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้เสียหาย
31.Jul.19
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.1.1/ว1024 24 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การดำเนินคดีอาญากับผู้ก่อเหตุใช้ความรุนแรงในโรงพญาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
02.May.19
เอกสารประกอบการนำเสนอโครงการkm เรื่องการดำเนินคดีปกครองกรณีผิดสัญญารับทุนการศึกษา

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย

 logo ศาลปกครอง  logo สำนกงานคณะกรรมการกฤษฎกา  logo สำนกงานการตรวจเงนแผนดน  logo สำนกงานคณะกรรมการปองกนและปราบปรามการทจรตแหงชาต  logo ศาลยตธรรม  logo กพ  logo กรมบงคบคด

เครือข่ายนักกฎหมายสาธารณสุข

เครอขายนกกฎหมายสาธารณสข

สำหรับเจ้าหน้าที่ค้นหา...

infographic

Contact Number

การทำสัญญา รับทุน ลาศึกษาต่อ ระเบียบพัสดุ MOU (กลุ่มงานนิติกรรมและสัญญา)
02-590-1426 หรือ 1429 หรือ 1442 หรือ 1432

คดีทางการแพทย์ ข้อพิพาททางการรักษาพยาบาล (กลุ่มงานคดีทางการแพทย์)
02-590-1428 หรือ 1678

การปรับปรุงกฎหมาย คำสั่งมอบอำนาจ หลักเกณฑ์ต่างๆ (กลุ่มงานปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย)
02-590-1437 หรือ 1435 หรือ 1427

กฎหมายการสาธารณสุข กิจการที่เป็นอันตราย เหตุรำคาญ (ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย)
02-590-4223 4175 หรือ 4183

สถานพยาบาลเอกชน ผู้ประกอบโรคศิลปะ
02-590-2999 ต่อ 1712-13

กฎหมายอาหารและยา การนำเข้ายา (กลุ่มกฎหมาย อย.)
02-590-7079 หรือ 7094 หรือ 02-591-8787

รถฉุกเฉินประสบอุบัติเหตุ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (กลุ่มงานกฎหมายและคดี)
02-590-1441 หรือ 1430

กฎหมายควบคุมเหล้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
02-590-3342 หรือ 3035

กฎหมายควบคุมบุหรี่ ยาสูบ
02-580-9237

การสอบวินัยเจ้าหน้าที่ สอบทุจริต (กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม)
02-590-1417 หรือ 1314

ปัญหาเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มบริหารงานบุคคล)
02-590-2081

การพฒนา กำกบ

ระบบงาน c3

บคคลม4ม5ปปง

<< < มกราคม 2021 > >>
พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

paysliplink

mailgoth

4135139
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2500
1009
3509
4108803
57235
46277
4135139
Your IP: 3.239.233.139