รายชื่อเครือข่ายนักกฎหมายสาธารณสุข

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน สังกัด
นางนฤมล ชูประเสริฐพนักงานพิมพ์งานแผนงานประเมินผล,งานพัฒนาคุณภาพสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายกิตติ ทุคหิตนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการหัวหน้าสถานีอนามัยตำบลดอนกลอยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวอัญญารัตน์ เก่งเขตรกิจพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวน้ำทิพย์ เหล่าฤชุพงศ์เภสัชกรชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสมชาย มงคลพรนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางกอบกุล พูลถมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสุไร ศรีชัยนังสังคมสงเคราะห์ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายก่อเกียรติ จตุรภัทร์นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวจุฑามาศ เพียภาสิกรรณ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายจักรกริช ภู่พงษ์เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโสหัวหน้าสถานีอนามัยตำบลทัพหลวงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายตะวัน สำราญใจนักวิชาการสาธารณสุขหัวหน้าหน่วยงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายชูศักดิ์ พงษ์ศรีนักวิชาการสาธารณสุขงานควบคุมโรคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสรวิศ งามพินิจนักจัดการงานทั่วไป-สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสุเมธ บำรุงจิตต์นักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวศรีสุรางค์ ดวงประเสริฐนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวธมนต์พัตร์ ภักดิ์แจ่มจรูญเภสัชกรชำนาญการเภสัชกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสมเกียรติ ศักดิ์นิมิตวงศ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษงานข้อมูลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายชัยชนะ วีระสุชาตินักจัดการงานทั่วไปบริหารทั่วไปหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวอนามิกา มากจุ้ยเภสัชกรชำนาญการเภสัชกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวศวิพร สุขจิตพยาบาลวิชาชีพหัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายยุทธนา ติณภูมิเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานรักษาการผอ.รพ.สต.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายปัญญา จันทร์โตนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรพ.สต.บ้านบ่อพลับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายยศวัจน์ อธิอัครศิริพรนักวิชาการสาธารณสุขผอ.รพ.สต.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายคมสันต์ ฟ้ากระจ่างนิติกรนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวผกามาศ นามประดิษฐ์กุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพยาบาลวิชาชีพสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายณฐธนพล ดิถีทวีศักดิ์เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานงานบริหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายนิรุต อุยสอาดจพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสมชาย รำจวนนิติกรชำนาญการนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางวัชรา สมานกสิกรณ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการงานห้องคลอดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวนันทพร ภูมิแสนโคตรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวกนกวรรณ คล้ายมณีนิติกรนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายภัคพล ทองนาคเจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงานประสานงานกับเทศบาลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวกมลภัทร์ สวัสดิ์โกศลเภสัชกรชำนาญการเภสัชกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายคำรน เอกสารเจ้าพนักงานสาธารณสุขเจ้าพนักงานสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางธนพร ทรวงถูกเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานเจ้าพนักงานธุรการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายชัชชัย นาคยศนิติกรปฏิบัติการนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายจักรพันธ์ ปิยวิไลวรรณนักวิชาการสาธารณสุขนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายเผด็จ อุมาลีนิติกรชำนาญการนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายนพพล คุ้มแพ่งนิติกรนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายคมกฤช พอควรนักวิชาการสาธารณสุขนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางจันทกานต์ สะราคำเจ้าพนักงานธุรการชำนาญการธุรการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายอัมพร ทองคำชูพยาบาลวิชาชีพชำนาญการปฏิบัติงานด้านการพยาบาลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสุเมธ นิรมิตรมหาปัญญาเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายลิขิต สร้อยนาคนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอตาคลีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายชูชาติ ผ่องโตพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพยาบาลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสมชาย สัตยฐิติกุลนายแพทย์เชี่ยวชาญนายแพทย์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวชนัณธิดา ช่วยชูตระกูลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพยาบาลวิชาชีพสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายชีววัฒน์ แก้วแสงนักทรัพยากรบุคคลร้องเรียน ไกล่เกลี่ยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางศุจีภรณ์ ดีพุ่มสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางรัชนก พันกลั่นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรักษาพยาบาลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสุทิศ ศรีเลศิลป์เภสัชกรชำนาญการเภสัชกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายนิติธร ษมาวิมลนิติการชำนาญการนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสามารถ ปลิวมานบ.,นม.,นด.,ม.รามคำแหงผอ.รพ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวเนตรนภา นาขวาเภสัชกรชำนาญการเภสัชกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสุมาลี ทองศรีนิติกรปฎิบัติการนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายศิรพงศ์ ฉางข้าวคำนิติกรปฏิบัติการนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายปริญญาวัฒน์ มาลัยเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์หัวหน้างานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสุทธิพันธ์ ทรัพย์สมบูรณ์นิติกรนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายอาคม สังข์พนัสนิติกรปฏิบัติการนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวอุบลวรรณ ยอดเพชรนิติกรชำนาญการนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสุเทพ พจน์สุจริตรองผอ.ฝ่ายบริหารทั่วไปควบคุมกำกับการปฏิบัติงานด้านกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.ลักษณ์รดาภรณ์ สุวรรณาลัยนิติกรปฏิบัติการนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางพัชรีพร บุญรอดนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายวลิต สุวรรณาลัยนิติกรชำนาญการนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายไกรสร ไชยานักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวลลิดา แจ่มจำรัสนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายนิติธร หงษ์เวียงจันทร์นักวิชาการสาธารณสุขงานวิชาการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางวรนุช ปินใจนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสสจ.ลำพูนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายจามร บุญเสริมนิติกรชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางขวัญใจ ด้วงวิสุทธิ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพยาบาลวิชาชีพสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางชุลีพร เกิดสว่างเนตรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายชอบ จิตรไทยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายจักรพล จันทิตย์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวสุจิตรตรา ชาติมนตรีเจ้าพนักงานธุรการธุรการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางชุติมา ปัตมาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายศุภชาติ สมมาตย์เภสัชกรปฏิบัติการเภสัชกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายรังสรรค์ เลิศฤทธิ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวมลรัตน์ สุวพิศเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสุพจน์ จิตสงวนสุขนิติกรชำนาญการนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายทองหล่อ พรหมสิงห์นิติกรชำนาญการพิเศษนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสุรัส พานิชย์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายกิตติ โพธิสวัสดิ์เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการการเงิน บัญชีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายอุดมศักดิ์ ทวดอาจนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายอรรณพ ไชยโอชะนายช่างโยธาชำนาญงานงานพัสดุสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสุนันท์ สวนมณีแก้วนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการงานบริหารทั่วไปสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสัญญา สารกาลเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์นักรังสีการแพทย์ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายธีรนัย ชินวัฆน์เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงานเบิกจ่ายยาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสุขตระการ ช่างทำเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์นักจัดการงานทั่วไปสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายณัฐวัฒน์ ฤกษ์ชัยศรีนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการบริหารจัดการงานทั่วไปสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายเอก อิ่มสำราญเจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงานเภสัชกรรมชุมชนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสุเทพ บุญสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ นาญการพิเศษสสจ.พระนครศรีอยุธยาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายไพฑูรย์ มั่นคงสาธารณสุขอำเภอภูเวียงผู้บริหารในระดับอำเภอสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายบุรินทร์ เกิดผลนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการหัวหน้าฝ่ายบริหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสมพงษ์ พลังฤทธิ์นิติกรชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานนิติการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายบัณฑิต บุญกระเตื้องนิติกรชำนาญการนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวพัชราลักษณ์ เถื่อนนาดีทันตแพทย์เชี่ยวชาญหัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายอภิชาติ ยลวิชัยนายช่างเทคนิคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางธารทิพย์ ชื่นจรูญนิติกรปฏิบัติการนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวรัตติยา ญาณจินดานิติกรนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางวิรัญญา ลาชโรจน์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวฐิติพร ชละเอมนิติกรนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวจิระนันท์ ทีมีเนตรนิติกร พนักงานราชการนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายอภิชาติ ยลวิชัยนายช่างเทคนิคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายบรรกิต สิงห์ประพันธ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายรพี จันทร์โสภาเจ้าพนักงานสาธารณสุขนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวสุวพิชญ์ ลาสันตุเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวทิวากานต์ กรรมถันนิติกรนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางบุญมี ทิติ๊บนิติกรปฏิบัติการนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสุรเดช วงอุปปาพยาบาลวิชาชีพสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายกนก วงศ์ชรินรัตน์นิติกรนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายวัฏฏธรรม นนทธินักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสุรเดช วงอุปปาพยาบาลศาสตรบัณฑิต,สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต,มสธ.พยาบาลวิชาชีพสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสมเกียรติ บ่อเกิดนักจัดการงานทั่วไปนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายชาตรี ป้อมเปิ้นนิติกรชำนาญการนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายเมฆ อินมานิติกรชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานนิติการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายเชิดศักดิ์ จำรัสนิติกรชำนาญการนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายณัฐภูศิษฏ์ ทาหว่างกันนิติกรชำนาญการนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายไพฑูรย์ ตีระมาตย์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายอิทธิพล มหาเดชนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายทรงพล วันคำนิติกรชำนาญการนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวอ่อนตา แก้วเทศนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาววนิดา ดวงสุริยะนิติกรนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายพัลลภ จันทร์สนิทนักรังสีการแพทย์ชำนาญการหัวหน้างานรังสีเทคนิคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาววรรณฤดี เมืองอินทร์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายคัมภีร์ ตันภูมิประเทศเภสัชกรชำนาญการพิเศษเภสัชกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวศิรินภา เรืองหิรัญนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายทัตพล ภักดีเวียงจพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงานเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลสีชมพูสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวอาริยา ลิ้มตระกูลนิติกรเลขารองผูอำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายทรัพย์สิน ทองโคตรช่างกายอุปกรณ์ชำนาญงานนิติกรโรงพยาบาลเพชรบูรณ์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายมงคล ทองบ้านทุ่มนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการโรงพยาบาลหนองเรือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายไพรัตน์ ติ๊บแก้วนายช่างเทคนิคชำนาญงานรพช.ลี้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายชุมพล ลินแสนกาศพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลแม่ทาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวยุพิน นำปูนศักดิ์เภสัชกรชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลป่าซางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางจิตรา มณีวงษ์หัวหน้าพยาบาลบริหารกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลชนบทสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายเกรียงไกร สุขเสถียรนิติกรโรงพยาบาลเพชรบูรณ์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายธาดา ตรรกทวีผลนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการสสจ.ลำพูนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายเกรียงศักดิ์ นาธาศรีนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลศรีเทพสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางอำไพ สุริยพงศกรนักวิชาการสาธารณสุขงานพ.ร.บ.สาธารณสุขสสจ.ลำพูนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายบุญเชิด ชิตนวคุณนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนักวิชาการโรงพยาบาลหนองไผ่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายจิระ วิภาสวงศ์นิติกรปฏิบัติการหัวหน้ากลุ่มงานสสจ.ลำพูนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายจำเนียร มูลเทพนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสสจ.ขอนแก่นสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวสุจินดา อรุณธนะโยธินพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลหนองไผ่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์สุนทร สุริยพงศกรนายแพทย์เชี่ยวชาญนายแพทย์เชี่ยวชาญสสจ.ลำพูนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสุเทพ วรรรณานักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอสสอ.เมืองเพชรบูรณ์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ส.ต.ต.วิชฌ์พล พรมสวัสดิ์นิติกรปฏิบัติการนิติกรสสจ.ลำพูนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางเบญจวรรณ พรหมแพทย์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการงานสุขภาพจิตโรงพยาบาลบึงสามพันสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวช่อฟ้า ปรีดีนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนิติกรสสจ.กาฬสินธุ์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวขจีรัตน์ ศรีดีนิติกรนิติกรสสจ.เพชรบูรณ์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายใจยา ศรีโพนทองนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสสจ.กาฬสินธุ์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวมลจันทร์ มลจันทร์พนักงานช่วยเหลือคนไข้นิติกรสสจ.เพชรบูรณ์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายไพฑูรย์ พรหมยศนักรังสีการแพทย์ชำนาญการให้บริการเอกซเรย์โรงพยาบาลห้างฉัตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายทรงศักดิ์ มีลาภนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลห้างฉัตรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายประสิทธิ์ คันธะมานักจัดการงานทั่วไปงานบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลงาวสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวภาวิณี เทพสิงห์นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลเมืองปานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายพชร มาเทียนนิติกรชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานนิติการสสจ.เพชรบูรณ์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสุภานัน ชื่นใจพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.วังทองสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวกาญจนา พรมเสนพยาบาลวิชาชีพชำนาญการงานผู้ป่วยในโรงพยาบาลเมืองปานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายธนาคม มหาชัยพงศ์กุลทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษรพ.วังทองสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายชุมพล จันทร์ศูนย์สสอ.เมืองปาน สสจ.ลำปางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายภุชงค์ มีนสัมฤทธิ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรพ.สต.บ้านน้ำดปสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายประยูร จันทร์ศักดิ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการด้านวิชาการสสจ.ลำปางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายเดวิด มณียศนักกิจกรรมบำบัดเวชกรรมฟื้นฟูโรงพยาบาลเกาะคาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางดวงจิต สุวรรณวงศ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเกาะคาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายชุมพล กาไวยนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสสจ.ลำปางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายอาณัติ ขุนมธุรสนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนิติกรสสจ.พิษณุโลกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวนงลักษณ์ โตบันลือภพนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการงานสุขศึกษาสสจ.ลำปางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสมเกียรติ บ่อเกิดนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการนิติกรสสจ.พิษณุโลกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายเสกสรรค์ วิรุฬห์ศรีเภสัชกรชำนาญการเภสัชกรชำนาญการสสจ.ลำปางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายชาตรี ป้อมเปิ้นนิติกรชำนาญการนิติกรสสจ.พิษณุโลกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายไพรัตน์ หริณวรรณเภสัชกรชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานฯสสจ.ลำปางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายเชิดศักดิ์ จำรัสนิติกรชำนาญการนิติกรสสจ.พิษณุโลกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายเสริม บัวทองนิติกรชำนาญการนิติกรสสจ.ลำปางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายณัฐภูศิษฏ์ ทาหว่างกันนิติกรชำนาญการนิติกรสสจ.ตากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายทรงพล วันคำนิติกรชำนาญการนิติกรโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาววนิดา ดวงสุริยะนิติกรนิติกรโรงพยาบาลแม่สอดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายกิตติพันธ์ ฉัตรพงศ์วิทยานิติกรนิติกรโรงพยาบาลศรีสังวาลย์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายคัมภีร์ ตันภูมิประเทศเภสัชกรชำนาญการพิเศษเภสัชกรสสจ.ตากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางจันทร์เพ็ญ ตระกุลผิวนิติกรนิติกรสสจ.แม่ฮ่องสอนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสราวุธ โสภณวิชญกุลเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการนิติกรสจจ.เชียงใหม่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายบุญส่ง สุวรรณโชตินิติกรชำนาญการพิเศษนิติกรสสจ.เชียงใหม่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสันติ บุญดาเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานสสจ.แพร่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสงค์โก สุขทรัพย์เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานสสจ.แพร่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายโยธิน ทองศิรินักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการนักเซลส์วิทยาโรงพยาบาลน่านสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวกัลยาณี สุเวทเวทินนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการสาธารณสุขสสจ.อำนาจเจริญสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางวีรินทร์ มากเจริญพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพยาบาลประจำการโรงพยาบาลน่านสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสมาน พรรณรัตน์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปสสจ.อำนาจเจริญสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายดนัยศักดิ์ เลื่อมใสนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการหัวหน้างานอณูชีววิทยาคลินิกโรงพยาบาลน่านสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสานิต อุตธรรมชัยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพยาบาลจิตเวชโรงพยาบาลน่านสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวอมรพรรณ เชียงพนุ้ยพยาบาลชำนาญการพยาบาลชำนาญการหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.โรงพยาบาลน่านสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายอลงกต พขรหมป้อมนิติกรนิติกรสสจ.ยโสธรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวโฉมวลี จีปินนักวิชาการพัสดุนักวิชาการพัสดุโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายนิกร ทองวิเศษเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่พัสดุโรงพยาบาลหว้านใหญ่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายชัยวุฒิ วันควรสาธารณสุขอำเภอบ่อเครือบริหารจัดการสสจ.น่านสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายณัฐพงค์ ลือฉายนิติกรชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานนิติการสสจ.กาฬสินธุ์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสุรินทร์ ขจัดมลทินผู้อำนวยการสสจ.มุกดาหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายประหยัด โพธิ์ไทรย์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการผู้อำนวยการสสจ.มุกดาหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายเพียรชัย อุตรชนนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการผู้อำนวยการสสอ.ปัวสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาววิภาพรรณ สัตตพิธรัตน์นิติกร พนักงานราชการนิติกรโรงพยาบาลน่านสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสุจินดา สุวรรณไตรย์นักวิชาการสาธารณชำนาญการรพ.สต.บ้านเป้าสสอ.หนองสูงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวรัชดา อินทร์ปานิติกร พนักงานราชการนิติกรสสจ.น่านสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.สุนีย์พร ถีจันทร์นิติกรชำนาญการกฎหมายสสจ.น่านสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางลัคนา วงศ์จีนนิติกรชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานนิติการสสจ.เชียงรายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางพิลัยพร กลางประพันธ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการงานวินัยกฎหมายทั่วไปสสอ.หนองสูงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายกนกพิชญ์ เปลี่ยนพานิชนิติกรชำนาญการพิเศษนิติกรสสจ.เชียงรายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายโชคทวี วังคะฮาตนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสสอ.หนองสูงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวบุญญาพร เผ่าพันธุ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนวก.สาธารณสุขชำนาญการสสจ.มุกดาหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสิทธิพงษ์ จิตนิยมนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการงานขึ้นทะเบียนสสจ.มุกดาหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางดรุณี มะโนขันธ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการงานวิชาการสสจ.มุกดาหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายชาญ จิตรปรีดานักวิชาการสาธารณชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานสสจ.มุกดาหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายประโยชน์ คนขยันนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริหารสสจ.มุกดาหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายศราวุธ ทองเฟื่องนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการงานการเจ้าหน้าที่สสจ.มุกดาหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายวิรัช ไชยศักดิ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสาธารณสุขอำเภอสสจ.สตูลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายยุทธพงษ์ ตันทเสนีย์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอทุ่งหว้าสสอ.ทุ่งหว้าสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาววิไลลักษณ์ หนูฤทธิ์ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษทันตแพทย์หัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุขรพ.ละงูสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวอวิกา คงแก้วเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงานสสจ.สตูลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายวงศ์ โดยพิลานักวิเคราะห์นโยบายและแผนสสจ.สตูลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสิทธิชัย ทวีผลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนักทรัพยากรบุคคลสสจ.สตูลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายวินัย จันทร์หอมนิติกรชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานนิติกรสสจ.สตูลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางวิจิตร บุญศรีนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายปรีชา ณะไชยลักษณ์นักวิชาการสาธารณชำนาญการรักษาการผอ.รพ.สต.ป่าขาดรพ.สต.ป่าขาดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวกิรณา สุวรรณมณีพนักงานช่วยเหลือคนไข้บันทึกข้อมูลรพ.สต.บ้านสว่างอารมณ์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายชอบ บุญช่วยนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการผู้ช่วยสาธารณสุขเภอสสอ.นาทวีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายอดุล สุวรรณกาญจน์สาธารณสุขอำเภอนาทวีผู้บริหารสสอ.นาทวีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวเจนจิรา หมื่นระย้าพนักงานพิมพ์บันทึกข้อมูลโรงพยาบาลรัตภูมิสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางปรัชญาภรณ์ ประทีปทองเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานงานสารบรรณโรงพยาบาลสงขลาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางพิมลรัตน์ ชูศรีนักวิชาการสถิติเข้ารหัสโรคผู้ป่วยในโรงพยาบาลสงขลาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายชาติชาย มิตรกูลนายแพทย์เชี่ยวชาญหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบฯสสจ.สงขลาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายนรินทร์ คงแก้วนิติกรชำนาญการนิติกรสสจ.สงขลาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสุวิทย์ วนาสุวรรณวณิชนิติกรนิติกรโรงพยาบาลสงขลาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายนรพัทธ์ ทรงเดชะนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนิติกรสสจ.สงขลาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายอาบัสห์ สามะนิติกรชำนาญการพิเศษสสจ.ยะลาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายกิตติ ใจสมุทรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสสจ.ปัตตานีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายธเนศ มูสิกธรรมนิติกรชำนาญการพิเศษสสจ.ปัตตานีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวนภาพร ถิ่นแก้วนิติกรสสจ.นราธิวาสสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวสุนิสา นวนนกเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชำนาญการสสจ.นราธิวาสสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายบัณฑิต ชาตะกูลนิติกรชำนาญการพิเศษสสจ.นราธิวาสสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายนิติ ไพศาลโอภาสนิติกรสสจ.ตรังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสมชัย บุญมีวิริยะนิติกรชำนาญการพิเศษสสจ.ตรังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวธิติมา ทองเรืองนิติกรโรงพยาบาลตรังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายนรินธร ใบกอเด็มนิติกรชำนาญการสสจ.ตรังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางเรณู สะแหละนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรพ.สต.บ้านพูดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายธีรพจน์ พงศ์ดาราเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานสสอ.กงหราสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายชาคริต ดำชื่นนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสสอ.กงหราสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายดลฮากีม สาเหล็มนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสสอ.ตะโหมดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสิทธิสุทธิ์ ภูบาลกระแสร์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลเขาชัยสนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายประหยัด ไกรมุ่ยเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงานโรงพยาบาลเขาชัยสนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวอำภาวดี จินตาคมเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานสสอ.ควนขนุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายโกศล พรหมช่วยเจ้าพนักงานสาธารณชำนาญงานสสอ.ควนขนุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางประไพ ทิพย์สังข์สสอ.ควนขนุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสิทธิชัย ชูประดิษฐ์สาธารณสุขอำเภอสสอ.ควนขนุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสว่าง บุญยะนันท์เภสัชกรชำนาญการโรงพยาบาลควนขนุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางธรรญชนก พิทักษ์นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นางสาวนวลละออ สังข์ทองพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลควนขนุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางรสสุคนธ์ ศรีใสพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลควนขนุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวอำพรรณ ไชยพันธ์นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลควนขนุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายเจิม นวลมุลนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการโรงพยาบาลควนขนุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางธีรนาถ ช่วยอินทร์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลพัทลุงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสุรชัย สงคงนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลพัทลุงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางศุภานน จำนงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลพัทลุงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางอรทัย ณ พัทลุงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลพัทลุงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสุภาพ รัตนวงศ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลพัทลุงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายตุลธร ชูแก้วนักรังสีการแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลพัทลุงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.บูรณ์วสุ ชาตพลจันทยานักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการนักวิชาการเงินและบัญชีฝ่ายงบฯ กองคลังกรมการแพทย์
นางสาวบุษกร ด้วงชูนิติกรชำนาญการโรงพยาบาลพัทลุงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายส่งศักดิ์ วรรณกูลเภสัชกรเชี่ยวชาญโรงพยาบาลพัทลุงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสุดิน ลาเต๊ะนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลพัทลุงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางคุณญภัทร จันรอดภัยพยาบาลวิชาชีพสสจ.พัทลุงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายเฉลิม ไตรสุวรรณ์เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงานสสจ.พัทลุงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์นิติกรชำนาญการสสจ.พัทลุงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสุนทร คงทองสังข์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสสจ.พัทลุงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสาธิต ไผ่ประเสริฐนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงสสจ.พัทลุงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.ลดารัตน์ ทาริวงศ์นิติกร พนักงานราชการกลุ่มสร้างเสริมวินัยและระบบคุณธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.สาวิณี ลาวรรณ์นิติกร พนักงานราชการกลุ่มสร้างเสริมวินัยและระบบคุณธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.กัณฐิกา เปลยพลอยนิติกร พนักงานราชการกลุ่มสร้างเสริมวินัยและระบบคุณธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายอาณัฐ เจริญกิจวัฒนกุลนิติกร พนักงานราชการกลุ่มสร้างเสริมวินัยและระบบคุณธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสมชาย เหง่าโพธิ์ศรีนิติกร พนักงานราชการกลุ่มสร้างเสริมวินัยและระบบคุณธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.กรรขณิกา อุปเสนนิติกร พนักงานราชการกลุ่มสร้างเสริมวินัยและระบบคุณธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.อัชนา ไชยชนะนิติกร พนักงานราชการกลุ่มสร้างเสริมวินัยและระบบคุณธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายณัฐวุฒิ บัวหุ่งนิติกร พนักงานราชการกลุ่มสร้างเสริมวินัยและระบบคุณธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายอชิระวิชญ์ สุดขาวนิติกร พนักงานราชการกลุ่มสร้างเสริมวินัยและระบบคุณธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.สุณีย์พร แดงภูมีนิติกรปฏิบัติการกลุ่มสร้างเสริมวินัยและระบบคุณธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายภัคพล ปฐมพิทักษ์นุกูลนิติกรชำนาญการกลุ่มสร้างเสริมวินัยและระบบคุณธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสุจินต์ สิริอภัยนิติกรชำนาญการกลุ่มสร้างเสริมวินัยและระบบคุณธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสุกัญญา รักเหลือนิติกรชำนาญการกลุ่มสร้างเสริมวินัยและระบบคุณธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายไวพจน์ แสนใจธรรมนิติกรชำนาญการกลุ่มสร้างเสริมวินัยและระบบคุณธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายเกตุแก้ว แก้วใสนิติกรชำนาญการกลุ่มสร้างเสริมวินัยและระบบคุณธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายรัฐพงศ์ นวลพันธุ์ชื่นนิติกรชำนาญการกลุ่มสร้างเสริมวินัยและระบบคุณธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวสมใจ ฉัตรไทยนิติกรชำนาญการกลุ่มสร้างเสริมวินัยและระบบคุณธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางกรองกาญจน์ นานาศรีรัตน์นิติกรชำนาญการกลุ่มสร้างเสริมวินัยและระบบคุณธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายปกาสิต คำจันทร์นิติกรชำนาญการกลุ่มสร้างเสริมวินัยและระบบคุณธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายขวัญชัย พาสนยงภิญโญนิติกรชำนาญการกลุ่มสร้างเสริมวินัยและระบบคุณธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายศุภชัย เจริญทรัพย์นิติกรชำนาญการพิเศษกลุ่มสร้างเสริมวินัยและระบบคุณธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายเสมอ กาฬภักดีนิติกรชำนาญการพิเศษกลุ่มสร้างเสริมวินัยและระบบคุณธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายเสริมศักดิ์ ชัยฤทธิ์นิติกรชำนาญการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวยุพิน ตันวิสุทธิ์นิติกรชำนาญการพิเศษกลุ่มสร้างเสริมวินัยและระบบคุณธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.อัยยาชินตร์ ฤทธิ์เลื่อนนิติกร พนักงานราชการนิติกรกลุ่มกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.ทัศนัย หนูเกื้อนิติกร พนักงานราชการนิติกรกลุ่มกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.ทิพาพร นวลณรงค์นิติกร พนักงานราชการนิติกรกลุ่มกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.พัชรี เสกเหมาะนิติกร พนักงานราชการนิติกรกลุ่มกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.จิรานุช ขาวป้อมนิติกร พนักงานราชการนิติกรกลุ่มกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายกฤษณะ นาวารัตน์นิติกร พนักงานราชการนิติกรกลุ่มกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.ศุภลักษณ์ บุญตานิติกร พนักงานราชการนิติกรกลุ่มกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายบุญทรง วิเศษสาธรนิติกร พนักงานราชการนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.ชิดชนก การินไชยนิติกร พนักงานราชการนิติกรกลุ่มกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสุเมธี วิทุนัดนิติกร พนักงานราชการนิติกรกลุ่มกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายฉัตรพล พูลสวัสดิ์นิติกร พนักงานราชการนิติกรกลุ่มกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายณัฐวัฒน์ วงค์ตะวันนิติกร พนักงานราชการนิติกรกลุ่มกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายกิตติกร สมบูรณ์นิติกร พนักงานราชการนิติกรกลุ่มกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายกมล ดำกระเด็นนิติกร พนักงานราชการนิติกรกลุ่มกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.ธิดารัตน์ เหล่าจั่นนิติกร พนักงานราชการนิติกรกลุ่มกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.ผุสดี พุ่มเพ็งนิติกรชำนาญการนิติกรกลุ่มกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.นิญดา เศรษฐ์วัฒนานิติกรชำนาญการนิติกรกลุ่มกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายณรงค์ศักดิ์ สงวนปรางค์นิติกรชำนาญการกลุ่มกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายพิเชฐ ไทยเจริญนิติกรชำนาญการนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสุรศักดิ์ จันทร์นุชนิติกรชำนาญการพิเศษนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางวรรณภา ฉัตรกริชนิติกรปฏิบัติการนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายอนุชา กาศลังกานิติกรชำนาญการพิเศษนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายทวีศักดิ์ ทองอ่อนนิติกรชำนาญการนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายประสิทธิ์ ชูช่วยนิติกรชำนาญการพิเศษนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายดนัย สุวรรณานิติกรชำนาญการพิเศษนิติกรกลุ่มกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายธัชพล เงินบำรุงนิติกรปฏิบัติการนิติกรกลุ่มกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายปัญญา ใบทองนิติกรชำนาญการนิติกรกลุ่มกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายปิยะวัฒน์ ศิลปรัศมีนิติกรชำนาญการพิเศษกลุ่มกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.เปรมประไพ ด้วงทองนิติกรปฏิบัติการนิติกรกลุ่มกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายวริทธิ์นันท์ จินดาถาวรนิติกรชำนาญการนิติกรกลุ่มกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายวิชญ์ แจ่มกระจ่างนิติกรชำนาญการพิเศษนิติกรกลุ่มกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายประดิษฐ์ สุวรรณศรีนิติกรปฏิบัติการนิติกรกลุ่มกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายหลักชัย บูรณ์เจริญนิติกรปฏิบัติการนิติกรกลุ่มกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายกิตติ พวงกนกนิติกรชำนาญการพิเศษนิติกรกลุ่มกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายบุญยัง อู่ทองนิติกรชำนาญการพิเศษนิติกรกลุ่มกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางนิตยา จียังศุวัตนิติกรชำนาญการนิติกรกลุ่มกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสิทธิศักดิ์ รอดเกิดนิติกรชำนาญการพิเศษนิติกรกลุ่มกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสุดา ทองผดุงโรจน์รักษาการในตำแหน่งนิติกรเชี่ยวชาญผอ.กลุ่มกฎหมายกลุ่มกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.พัชรา ศรีตาแสนนิติกรเฝ้าระวังโฆษณาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นายทนงศักดิ์ ศรีเกตุนิติกรตรวจสอบเฝ้าระวังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นางสาวศิริภรณ์ บุญเพียรนิติกรตรวจสถานประกอบการร้านยาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นายรชต ธีระวัฒนศิรินิติกรออกตรวจเยี่ยมร้านขายยาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.นันทวรรณ คำนานนิติกรออกตรวจเยี่ยมร้านขายยาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นายพงษ์ภูเบศ ฤทธิ์ไชยนันท์นิติกรตรวจสอบสถานประกอบการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นายวินัย สุขศรีนิติกรชำนาญการพิเศษนิติกรสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นายวีระวุธ กุลชาญวุฒินิติกรปฏิบัติการนิติกรกลุ่มกฎหมายอาหารและยาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
น.ส.นิภาพร วงษ์ธนสุภรณ์นิติกรชำนาญการพิเศษนิติกรกลุ่มกฎหมายอาหารและยาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นางมธุรส จินดาราพนักงานบริการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายธีรพจน์ พงศ์ดาราเจ้าพนักงานสาธารณ-สุขชำนาญงานสสอ.กงหราสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายชาคริต ดำชื่นนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ-สสอ.กงหราสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายดลฮากีม สาเหล็มนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ-สสอ.ตะโหมดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสิทธิสุทธิ์ ภูบาลกระแสร์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ-โรงพยาบาลเขาชัยสนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายประหยัด ไกรมุ่ยเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน-โรงพยาบาลเขาชัยสนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวอำภาวดี จินตาคมเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน-สสอ.ควนขนุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายโกศล พรหมช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน-สสอ.ควนขนุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางประไพ ทิพย์สังข์เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโสสสอ.ควนขนุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสิทธิชัย ชูประดิษฐ์สาธารณสุขอำเภอสสอ.ควนขนุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสว่าง บุญยะนันท์เภสัชกรชำนาญการโรงพยาบาลควนขนุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวนวลละออ สังข์ทองพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลควนขนุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางรสสุคนธ์ ศรีใสพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ-โรงพยาบาลควนขนุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวอำพรรณ ไชยพันธ์นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ-โรงพยาบาลควนขนุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายเจิม นวลมุลนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการโรงพยาบาลควนขนุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางธีรนาถ ช่วยอินทร์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ-โรงพยาบาลพัทลุงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสุรชัย สงคงนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ-โรงพยาบาลพัทลุงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางศุภานน จำนงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ-โรงพยาบาลพัทลุงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายรัตนชัย รัตนโคตรเภสัชศาสตร์ชำนาญการนิติกร สสจ.สุรินทร์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายศิริพงษ์ สุภิมารสจพง.สาธารณสุขชำนาญการนิติกรสสจ.สุรินทร์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายศรัณย์ พงษ์สาลีนายช่างเทคนิคชำนาญการนิติกร สสจ.สุรินทร์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางอรทัย ณ พัทลุงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ-โรงพยาบาลพัทลุงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายเมฆิน มุงปอพานนิติกร พนักงานราชการนิติกรสสจ.สุรินทร์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสุภาพ รัตนวงศ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ-โรงพยาบาลพัทลุงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายมนต์ชัย พิชิตถาวรพงศ์นิติกรปฎิบัติการนิติกรสสจ.สุรินทร์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายตุลธร ชูแก้วนักรังสีการแพทย์ชำนาญการ-โรงพยาบาลพัทลุงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายวรวุฒิ ด่านสุนทรวงศ์นายแพทย์ชำนาญการนายแพทย์รพ.นางรองสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวบุษกร ด้วงชูนิติกรชำนาญการโรงพยาบาลพัทลุงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.จุฑามาศ ทรงอภัยเดชเภสัชกรชำนาญการรพ.นางรองสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายส่งศักดิ์ วรรณกูลเภสัชกรเชี่ยวชาญโรงพยาบาลพัทลุงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.จารุวรรณ อินทร์ช้างนิติกร พนักงานราชการรพ.บุรีรัมย์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสุดิน ลาเต๊ะนักจัดการงานทั่วไปโรงพยาบาลพัทลุงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายวิวัฒน์ มณีเรืองแสงนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษรพ.บุรีรัมย์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางคุณญภัทร จันรอดภัยพยาบาลวิชาชีพนักจัดการงานทั่วไป-สสจ.พัทลุงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.อัญชุลี อาจปรุพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.บุรีรัมย์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายเฉลิม ไตรสุวรรณ์เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงานสสจ.พัทลุงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสุรศักดิ์ แสงทักษิณนายแพทย์เชี่ยวชาญรพ.บุรีรัมย์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.เอื้อมพา กาญจนรังสิชัยนายแพทย์เชี่ยวชาญรพ.บุรีรัมย์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์นิติกรชำนาญการสสจ.พัทลุงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.วรวิสรา สีดาพลจพง.เภสัชกรรมชำนาญงานรพ.ชำนิสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสุนทร คงทองสังข์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสสจ.พัทลุงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสุริยะ ธัญญศิรินนท์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสสอ.นางรองสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสาธิต ไผ่ประเสริฐนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงสสจ.พัทลุงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายมังกร สุขประเสริฐนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสสอ.ประโคนชัยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสำเริง ซึมรัมย์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสสอ.สตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายโฆษิต อร่ามโสภาเภสัชกรชำนาญการรพ.พุทไธสงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.นิภาธร สมุติรัมย์นิติกร พนักงานราชการสสจ.บุรีรัมย์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.สุพรรณี ศรีสง่านิติกร พนักงานราชการสสจ.บุรีรัมย์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.สอริยา อุปชินจพง.สาธารณสุขชำนาญการสสจ.บุรีรัมย์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางนุภาพ แจ้งประจักษ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.นางรองสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธรนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนิติกรสสจ.อำนาจเจริญสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.จรัสพิมพ์ อรรณนพพรนิติกรชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงานนิติการสสจ.บุรีรัมย์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาววิลาวัณย์ ศรีพรมนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายจีรศักดิ์ ทิพย์สุนทรชัยทันตแพทย์เชี่ยวชาญสสจ.บุรีรัมย์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายนิศักดิ์ คติอุดมพรนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนิติกรสสจ.อำนาจเจริญสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสมพร อุทิศสัมพันธ์กุลเภสัชศาสตร์เชี่ยวชาญสสจ.บุรีรัมย์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวกิตติมา ศรีสมบัตินิติกรนิติกรโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายประวุฒิ พุทธชินนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนิติกรสสจ.อำนาจเจริญสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวชญากาณฑ์ เสือบุญนักจัดการงานทั่วไปกลุ่มงานนิติการสสจ.นครราชสีมาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายวันชาติ ผังดีนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนิติกรสสจ.อำนาจเจริญสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายจักรกฤษณ์ ศรีสุวรรณนิติกรชำนาญการนิติกรสสจ.นครราชสีมาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายประเทือง คำภานันท์นิติกรชำนาญการนิติกรสสจ.อำนาจเจริญสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางนุชนาฏ กิติวรนันท์เภสัชกรชำนาญการพิเศษนิติกรสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นางสาวคุณัญญา สุทธินานนท์นิติกรนิติกรรพ.ระนองสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายวิจิตร เจียมวงศ์นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการนิติกรสสจ.อุบลราชธานีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายกิตติศักดิ์ สกุลลิ่มสุวรรณนิติกรนิติกรสสจ.ระนองสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายปองพล ภูริทัตสิรินักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนิติกรสสจ.นครราชสีมาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายวินัย สุขศรีนิติกรชำนาญการพิเศษนิติกรสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นายประเทือง คำภานันต์นักวิชาการสาธารณชำนาญการนิติกรสสจ.อุบลราชธานีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวดวงใจ ผะสารพันธ์เภสัชกรชำนาญการเภสัชกรสสจ.ภูเก็ตสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายเดือนชาติ พงศ์ศรีประชานิติกรชำนาญการพิเศษนิติกรสสจ.นครราชสีมาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายวีระวุธ กุลชาญวุฒินิติกรปฏิบัติการนิติกรกลุ่มกฎหมายอาหารและยาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นายกิตติศักดิ์ โชติวงศ์พิพัฒน์นักวิชาการสาธารณสุขนักวิชาการสาธารณสุขสสจ.ภูเก็ตสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายระวี แววศรีนิติกรชำนาญการพิเศษนิติกรสสจ.อุบลราชธานีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.นิภาพร วงษ์ธนสุภรณ์นิติกรชำนาญการพิเศษนิติกรกลุ่มกฎหมายอาหารและยาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นายอำพร ขยันงานนักวิชาการสาธารณสุขข้าราชการงานวิชาการสาธารณสุขรพ.สต.หัวทะเลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายโอฬาร จิตต์โกศลนิติกรนิติกรรพ.วชิระภูเก็ตสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายบรรณ เอียวสกุลนิติกรชำนาญการนิติกรสสจ.ภูเก็ตสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสังเวียน งาหัตถีนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการงานควบคุมโรคโรงพยาบาลหนองบัวระเหงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายอุทัย เอื้อพัฒนาพานิชย์เภสัชกรปฏิบัติการนิติกรสสจ.อุบลราชธานีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.กุลชนา ชุ่มคำนิติกรชำนาญการด้านกฎหมายและคดีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นายณฤทธิ์ กันทวรรณ์นิติกรชำนาญการหัวหน้างานนิติการสสจ.ชัยภูมิสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.วันนิสา แก้วแดงผู้ช่วยนิติกรดำเนินการด้านคดีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นายปรีชา หนูสวัสดิ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการส่งเสริมสุขภาพสสจ.พังงาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวอุทัย สมบูรณ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนิติกรสสจ.อุบลราชธานีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวชุติมา โต้นดงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.คันธารัตน์ ชนะโชตินิติกรปฏิบัติการนิติกรกลุ่มกฎหมายอาหารและยาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นายภัทรพล ทองไทยนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนิติกรสสจ.อุบลราชธานีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายถิรพุทธ เจตานนท์เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงานหัวหน้างานห้องชันสูตรโรงพยาบาลตะกั่วทุ่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายณัชพล พาโคกทมเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงานเจาะเลือดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างดินแดนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวสุดารัตน์ ยิ้มเลี้ยงนิติกรปฏิบัติการนิติกรกลุ่มกฎหมายอาหารและยาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นายมงคลชัย แก้วพวงงามนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการด้านกฎหมายสสจ.อุบลราชธานีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวพรพนา บุญรอดนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนักทรัพยากรบุคคลสสจ.พังงาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสมจิตร ศรีชาติพยาบาลวิชาชีพชำนาญการด้านการพยาบาลสสอ.สว่างแดนดินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายอุเทน กาญจนนุกุลนิติกรปฏิบัติการนิติกรสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นางสาวทัศนีย์ พานพรหมนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนิติกรรพ.ศรีสะเกษสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายพีระ จันทะผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสสอ.กุสุมาลย์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวญาธิรภรณ์ นิลบลนิติกรปฏิบัติการบริหารทั่วไปบริหารทั่วไปสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางรัตฎา สวนียานันท์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการด้านการพยาบาลสสอ.กุสุมาลย์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายวัฒนะ หาคำนิติกรชำนาญการนิติกรสสจ.ศรีสะเกษสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายภาณุวัฒน์ มาตรแสงนิติกรปฏิบัติการนิติกรสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นายอัจฉริยะ ประสงค์สินนิติกรชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานนิติการสสจ.ศรีสะเกษสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสุรชาติ สินเจริญเลิศนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปโรงพยาบาลบ้านม่วงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายมณฑิตย์ อุดมเศรษฐ์นิติกรปฏิบัติการนิติกรกลุ่มกฎหมายอาหารและยาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นายกัมปนาท บุญทองนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนักวิชาการสาธารณสุขสสอ.พรรณานิคมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.อมรพันธ์ พรหมมาศนิติกรนิติกรรพ.ยโสธรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายวชิรวิทย์ เจียมพิริยะนิติกรชำนาญการชำนาญการพิเศษนิติกรกลุ่มกฎหมายอาหารและยาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นางพิมพ์พรรณ พรประสิทธิ์นิติกรชำนาญการนิติกรสสจ.ยโสธรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายพรศักดิ์ มธุรสเภสัชกรชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯสสจ.พังงาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสุนทร บุญอาษานักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษด้านการพยาบาลโรงพยาบาลอากาศอำนวยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายอลงกต พรหมป้อมนิติกรนิติกรสสจ.ยโสธรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายธนากร จงอักษรนิติกรชำนาญการกลุ่มกฎหมายอาหารและยาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นายเมธี ปัญญารัตน์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสสอ.สว่างแดนดินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายนิมิตร ศรีแสนนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการนิติกรสสจ.ยโสธรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายภุชพงศ์ สุพัฒนกุลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนักวิชาการสาธารณสุขสสอ.เมืองสกลนครสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายวิษณุ เชื้อพันธุ์นิติกรนิติกรสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นายสมชาย ประสิทธิ์วรนันท์นักจัดการงานทั่วไปหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปสสจ.พังงาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางศตริน ยันตะนะนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการงานกฎหมายโรงพยาบาลคำชะอีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายธนงศักดิ์ ผ่องใสผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและยากลุ่มกฎหมายอาหารและยาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นางพิลัยพร กลางประพันธ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนิติกรสสอ.หนองสูงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายยุทธพงษ์ รัตนจันทร์พยาบาลวิชาชีพสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายชวน โทอิ้งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสสอ.พังโคนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายเลิศชาย ผาใต้นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจาโรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางวีรญา บำรุงสวัสดิ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนิติกรสสจ.มุกดาหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายนิพนธ์ จันดารักษ์นิติกรชำนาญการนิติกรสสจ.มุกดาหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายกิตติชัย พาระแพงนิติกรนิติกรโรงพยาบาลสกลนครสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.จิตรลดา บุตรภักดีธรรมนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนิติกรกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
น.ส.ศิริขวัญ ชาวจีนนิติกร พนักงานราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายวรพจน์ ภู่จินดาผอ.สำนักกฎหมายนิติกรกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
น.ส.ปกิตตา สุวรรณวัฒนานิติกรชำนาญการนิติกรกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
นางพรพิมล รัตนซ้อนนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานจัดการโรงพยาบาลคลองท่อมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายภานุวัฒน์ โพดนิ่มนิติกรชำนาญการกรมควบคุมโรค
นายบพิธ สุรสิทธิ์นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยา-กายวิภาคโรงพยาบาลสกลนครสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายประกาศ แสงใสนิติกรชำนาญการนิติกรโรงพยาบาลนครพนมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.พัตรพิมล ภิรมย์รักษ์กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
นางดาราทิพย์ ฤทธิร่วมนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการงานประกันสุขภาพสสจ.สกลนครสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวยุบล ข้องรักนิติกรปฏิบัติการนิติกรสสจ.กระบี่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายปัญญา ไตรปกรณ์กุศลนิติกรชำนาญการนิติกรสสจ.นครพนม8 ปีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสมหมาย แย้มยิ่งนิติกรชำนาญการนิติกรสสจ.กระบี่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.อรอรนงค์ ศรีสุวรรณนิติกร พนักงานราชการกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
นายปิยะพงษ์ ฉ่ำมณีนิติกรชำนาญการนิติกรสสจ.สกลนครสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายวีระเดช สุประดิษฐ์นิติกรชำนาญการนิติกรสสจ.นครพนม20 ปีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายประมวลศิลป์ บุพศิรินิติกรชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานนิติการสสจ.สกลนครสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.วิจิตรา สุริวินิจนิติกร พนักงานราชการสนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลกกรมควบคุมโรค
นายธนากร หุ่งเมืองนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนิติกรสสจ.อุดรธานีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ว่าที่ ร.ต.พลภัทร ศรีกุลนิติกร พนักงานราชการสนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์กรมควบคุมโรค
นายธีรภัทร์ ปรีชาพิริยะกุลนิติกร พนักงานราชการสนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 7กรมควบคุมโรค
น.ส.ธัญญลักษณ์ อัมพวันนิติกร พนักงานราชการสนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่นกรมควบคุมโรค
นายศักดิ์ชัย แก้วเดชนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมสสจ.กระบี่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายพิเชษฐ์ จูมเกตุนิติกร พนักงานราชการสนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค
นางสาวจตุรพร หมื่นเหล็กฮ่อบุตรพนักงานประจำห้องยาเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคโรงพยาบาลเหนือคลองสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.ธัณย์สิตา วิเศษสิงห์นิติกร พนักงานราชการสนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 4กรมควบคุมโรค
นายสิทธิพร บู่ทองนิติกร พนักงานราชการสนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรีกรมควบคุมโรค
น.ส.จุฑารัตน์ มังคละกนกนิติกร พนักงานราชการสนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรีกรมควบคุมโรค
นายปรเมศวร์ เอียดเพ็ชรนิติกร พนักงานราชการสนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลากรมควบคุมโรค
นายฉัตรชัย ไวยลาภนายช่างเทคนิคชำนาญการพัสดุและซ่อมบำรุง รพ.นครพนมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.ภควดี โภคากรณ์นิติกร พนักงานราชการสนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายวิชารัด บุญนุวงศ์นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการงานการจัดการโรงพยาบาลเหนือคลองสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.อริสา พจนศิลปนิติกร พนักงานราชการสนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่กรมควบคุมโรค
นายเกรียงไกร มณีปกรณ์นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รพ.นครพนมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสุเมธ วิไลกิจวัฒน์นิติกร พนักงานราชการสนง.คณะกรรมการควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรค
นางแสงโสม นิลเต่านิติกร พนักงานราชการสนง.คณะกรรมการควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรค
นายไตรภพ ลีลาชนะชัยพงษ์นิติกร พนักงานราชการสนง.คณะกรรมการควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรค
น.ส.นฤมล เกิดโฉมนิติกร พนักงานราชการสนง.คณะกรรมการควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรค
นายพรเทพ แสวงสุขนิติกรนิติกรโรงพยาบาลกระบี่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.ณัฐกฤตา ตาบุดดานิติกร พนักงานราชการสนง.คณะกรรมการควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรค
นายวีรยุทธ ลิ้มศิรินิติกร พนักงานราชการสนง.คณะกรรมการควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรค
นายประกาศ แสงใสนิติกรชำนาญการนิติกร รพ.นาทมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.จารุวรรณ อินณรงค์นิติกร พนักงานราชการสนง.คณะกรรมการควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรค
นายนันทวัชช์ ช่วยแก้วนิติกรนิติกรสสจ.กระบี่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.ภิญญดา พิทักษ์นัยกุลนิติกร พนักงานราชการสนง.คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรค
นางสาวธัญรัศม์ คล้ายขำพยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล รพ.นาทมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายวิทูรย์ ชาติเงี้ยวนิติกร พนักงานราชการสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบกรมควบคุมโรค
นายวรรณะ วิริยะนรอนันต์นายช่างเทคนิคชำนาญงานช่างซ่อมบำรุงสสจ.กระบี่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายจิระวัฒน์ อยู่สะบายนิติกร พนักงานราชการสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบกรมควบคุมโรค
นายอธิปัตย์ ดำสงนิติกร พนักงานราชการสถาบันราชประชาสมาสัยกรมควบคุมโรค
นายวชิราพิมพ์ บุญเดชผอ. รพ.สต.พระกลางทุ่งผอ. รพ.สต.พระกลางทุ่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายถิรคุณ บูรณ์เจริญนิติกร พนักงานราชการสถาบันบำราศนราดูรกรมควบคุมโรค
นายสมควร นิ่มนวลศรีนักวิชาการสาธารณสุขนิติกรสสจ.สุราษฎร์ธานีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายชานนท์ แก้วเชื้อนิติกร พนักงานราชการศูนย์กฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายกฤษฎาบัณ ปานโท้นิติกร พนักงานราชการศูนย์กฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.วัชราภรณ์ วิฤทธิ์ชัยนิติกร พนักงานราชการศูนย์กฎหมายกรมควบคุมโรค
นายวรวิทย์ วุฒานวก.สาธารณสุขชำนาญการนวก.สาธารณสุขชำนาญการ สสจ.ธาตุพนมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายบรรเจิดศักดิ์ ไกรสุวรรณนิติกรชำนาญการนิติกรสสจ.สุราษฎร์ธานีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายศุภศิริ ธรรมสอนนิติกร พนักงานราชการศูนย์กฎหมายกรมควบคุมโรค
นายปิยชน ธรรมชาตินิติกร พนักงานราชการกรมควบคุมโรค
น.ส.กษมน รัตนพันธ์นิติกร พนักงานราชการศูนย์กฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.เกศราภรณ์ เวระนะนิติกร พนักงานราชการกรมควบคุมโรค
นายปิยพงศ์ โยเทวะเจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงานนิติกรสสจ.นครศรีธรรมราชสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายอัฐพล สามแสนนิติกร พนักงานราชการศูนย์กฎหมายกรมควบคุมโรค
น.ส.ณัฐนรี สถิตไพบูลย์นิติกร พนักงานราชการศูนย์กฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.จินตนา บุตรชนนิติกร พนักงานราชการศูนย์กฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายโกสินทร์ แสงแก้วนิติกร พนักงานราชการศูนย์กฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสิริวิช สุรนิวงศ์นิติกร พนักงานราชการกองการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายพงศธร สระวารีนิติกร พนักงานราชการกองการเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค
นายวิเชียร เพชรอาวุธเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานนิติกรสสจ.นครศรีธรรมราชสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายเจษฎาจักรี เชาว์ประสิทธิ์นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ รพ.ศรีสงครามสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายภาคภูมิ ชินวาสนะกุลนิติกร พนักงานราชการกองการเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค
นายสุรศักดิ์ กองกมลนิติกร พนักงานราชการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายมีชัย จีระมงคลกุลนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ รพ.ท่าอุเทนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายนฤพนธ์ ทรงพระนิติกรปฏิบัติการสนง.คณะกรรมการควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรค
น.ส.ชนกธิดา ศิริวัตรนิติกรปฏิบัติการกองการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.อังคณา บริสุทธิ์นิติกรชำนาญการกองการเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค
นายวรพงษ์ จีนบุตรนักจัดการงานทั่วไปนักจัดการงานทั่วไป รพ.โพนสวรรค์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.สุทธินีย์ มโนสมุทรนิติกรปฏิบัติการกรมควบคุมโรค
นายอดุลย์ ลาภะแนนเภสัชกรชำนาญการนิติกรสสจ.อุดรธานีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายนิโรจน์ พูลเพิ่มนิติกรชำนาญการพิเศษกองการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.ตรีชฎา อมาตยกุลนิติกรชำนาญการกองการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายปัญญา ไตรปกรณ์กุศลนิติกรชำนาญการนิติกร สสจ.นครพนมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.จุรีภรณ์ ปิยะพุทธานนท์นิติกรชำนาญการกองการเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต
นายศานติรัตน์ ศรีสุวอนิติกรชำนาญการนิติกรสสจ.อุดรธานีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายอิทธิธร แก้วล้วนนิติกรปฎิบัติการกองการเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค
นายวีระเดช สุประดิษฐ์นิติกรชำนาญการนิติกร สสจ.นครพนมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายกิตติพงศ์ ค้อทองนิติกรปฏิบัติการกองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค
นางสาวกรรณิกา สตารัตน์นิติกรชำนาญการนิติกรสสจ.อุดรธานีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสายันต์ แซกกระโทกนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลกุดจับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสงคราม ศิริมาลาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกุดจับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายจิรสิน ถาจะโรนิติกรนิติกรรพ.หนองบัวลำภูสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสงคราม อินทร์เพชรดูแลคนไข้ผู้ป่วยจิตเวชรพ.จิตเวชเลยนครินทร์กรมสุขภาพจิต
น.ส.ณัฐติกาญจน์ ชนะสะแบวพนักงานช่วยเหลือคนไข้พนักงานช่วยเหลือคนไข้ สสอ.ทุ่งฝนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายครรชิต เมาะราษีนิติกรชำนาญการนิติกรสสจ.หนองบัวลำภูสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายจีระศักดิ์ สุภีคำจัดยา ประจำห้องยารพ.จิตเวชเลยนครินทร์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสาคร รอดขันเมืองสาธารณสุขอำเภอสสอ.กุดจับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายภัสพล กั้งโสมนิติกรนิติกรโรงพยาบาลหนองคายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายภาณุพงศ์ ศุกรนันทน์พนักงานธุรการ หน้าที่สิทธิบัตรรพ.จิตเวชเลยนครินทร์กรมสุขภาพจิต
นายทรัพย์สิน วงศ์ศิลป์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการผอ.รพ.สต.บ้านสร้างแสบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวพรรผณิต ชัยจันทร์นิติกรปฏิบัติการนิติกรโรงพยาบาลหนองคายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.ลำเผย ระมาดเจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงานรพ.ยุวประสาทไวยาโยถัมภ์กรมสุขภาพจิต
นายธนานันท์ คชานันท์นิติกรนิติกรสสจ.หนองคายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายวรพงษ์ บุญยกพนักงานพิมพ์ พนักงานกระทรวงฯรพ.สุขภาพจิต นม.กรมสุขภาพจิต
นายธนากร หุ่งเมืองนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนิติกร สสจ.อุดรธานีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสุภาพ โพนสิงห์นิติกรชำนาญการพิเศษนิติกรสสจ.หนองคายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายบุญมา จีนเอมพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ลูกจ้างประจำพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.ศรีธัญญากรมสุขภาพจิต
นายอดุลย์ ลาภะแนนเภสัชกรชำนาญการนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายเกียรติศักดิ์ คำอุ่นนิติกรปฏิบัติการนิติกรสสจ.หนองคายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.อุมาพร สระพงศ์ทวีนักสังคมสงเคราะชำนาญการนักสังคมสงเคราะ รพ.ศรีธัญญากรมสุขภาพจิต
นายศานติรัตน์ ศรีสุวอนิติกรชำนาญการนิติกร สสจ.อุดรธานีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายประจักษ์ กรรณลานิติกรชำนาญการนิติกรสสจ.เลยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายพัสกร บัวพลพยาบาลวิชาชีพ ปฎิบัติการพยาบาลวิชาชีพ รพ.ศรีธัญญากรมสุขภาพจิต
นางสาวธาราทิพย์ แสงสว่าง นิติกรนิติกรสสจ.บึงกาฬสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวกรรณิกา สตารัตน์นิติกรชำนาญการนิติกร สสจ.อุดรธานีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสุดเขต สาต้นวงษ์พยาบาลวิชาชีพพยาบาลวิชาชีพ รพ.ศรีธัญญากรมสุขภาพจิต
นายเจริญ ดิษฐสร้อยนิติกรปฏิบัติการนิติกรสสจ.บึงกาฬสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายจิรสิน ถาจะโรนิติกรนิติกร รพ.หนองบัวลำภูสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายครรชิต เมาะราษีนิติกรชำนาญการนิติกร สสจ.หนองบัวลำภูสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสิทธิชัย โพธิ์สะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพยาบาลวิชาชีพ รพ.ศรีธัญญากรมสุขภาพจิต
นายวินิช โสภาพลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการหัวหน้างานนิติการสสจ.ร้อยเอ็ดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.กนกกาญจน์ มิตรรักษ์เภสัชกรชำนาญการเภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลหนองคายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางกฤษณา อยู่ศิริพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพยาบาลวิชาชีพ จิตเวชเด็กและวัยรุ่นกรมสุขภาพจิต
นายศุภชัย จันดามีจพ.เภสัชกรรมชำนาญงานจพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน โรงพยาบาลหนองคายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางเมตตา วงศ์สาไสยพยาบาลวิชาชีพนิติกรสสจ.ร้อยเอ็ดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาววีระญา ชมภูนาวัฒน์นักทรัพยากรบุคคลนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลหนองคายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.เวธกา แก้วอ่อนเจ้าพนักงานธุรการชำนาญการเจ้าพนักงานธุรกา สถาบันราชานุกูลกรมสุขภาพจิต
นายภัสพล กั้งโสมนิติกรนิติกร โรงพยาบาลหนองคายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางดวงเดือน พิมพ์ทรัพย์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการนิติกรสสจ.ร้อยเอ็ดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.อัจฉิมา ชูราษีนักจัดการงานทั่วไป พนักงานราชการนักจัดการงานทั่วไป กรมสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิต
นางสาวพรรผณิต ชัยจันทร์นิติกรปฏิบัติการินิติกร โรงพยาบาลหนองคายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายไพรรัตน์ ประทุมทองเภสัชกรชำนาญการเภสัชกร สสจ.หนองคายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายชิโนรส โพธิจันทร์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพยาบาลวิชาชีพ สถาบันกัลยาณีราชนครินทร์กรมสุขภาพจิต
นายทวิช กงเพชรนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนักวิชาการ สสจ.หนองคายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายมนตรี ดิษฐ์สร้อยนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนักวิชาการ สสจ.หนองคายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายชาตรี กำลังเก่งนายช่างเทคนิคชำนาญงานนายช่างเทคนิค สถาบันเด็กราชนครินทร์กรมสุขภาพจิต
นายสันติ ธรรมวิเศษพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนักวิชาการ สสจ.หนองคายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายธนานันท์ คชานันท์นิติกรนิติกร สสจ.หนองคายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายโกวิท สุวรรณโณพยาบาลวิชาชีพ จิตเวชสงขลานครินทร์กรมสุขภาพจิต
นายสุภาพ โพนสิงห์นิติกรชำนาญการพิเศษนิติกร สสจ.หนองคายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.กานดา สุขหอมพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตพยาบาล รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์กรมสุขภาพจิต
นายมานิต เหล่าคงธรรมนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษนักจัดการงานทั่วไป รพ.พระศรีมหาโพธิ์กรมสุขภาพจิต
ว่าที่ ร.อ ชลิต พรหมบังเกิดพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานราชการพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สวนสราญรมย์กรมสุขภาพจิต
น.ส.ตันติมา ด้วงโยธาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สวนสราญรมย์กรมสุขภาพจิต
นายปราโมทย์ ศรีโพธิ์ชัยเภสัชกร เภสัชกร รพ.สวนสราญรมย์กรมสุขภาพจิต
น.ส.ฉัตราณี อยู่เย็นนักจัดการงานทั่วไปรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพ.สวนสราญรมย์กรมสุขภาพจิต
นายวิรัช ลักคนสุวรรณ์เภสัชศาสตร์เชี่ยวชาญกรมสุขภาพจิต
น.ส.ปาณิตา กันสุทธิ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพยาบาลวิชาชีพ สถาบันสุขภาพจิตเด็กกรมสุขภาพจิต
น.ส.วิการณ์ดา สุรบุตรนักวิชาการสาธารณสุข ลูกจ้างเหมาบริการนักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์บริหารกฎหมายกรมอนามัย
นายมาลายุทธ คิชมาตย์นิติกรชำนาญการนิติกรสสจ.นครศรีธรรมราชสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.ยุวดี ประชุมฉลาดนักวิชาการสาธารณสุข พนักงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์บริหารกฎหมายกรมอนามัย
นางมะลิกา ตันติยุทธนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ กรมอนามัย
รท.หญิงณิชารัศม์ ปัญจจิตราพัฒน์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการหน.กลุ่มพัฒนา กม.กรมอนามัย
นางเสาวนีย์ ทิพย์สุวรรณนิติกรชำนาญการนิติกรสสจ.นครศรีธรรมราชสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สกุณา คุณวโรตน์นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการกรมอนามัย
นายประจวบ จำลองเพ็งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนิติกรสสจ.ร้อยเอ็ดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวประภาพรรณ ชุมพลวีรพงษ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการการพยาบาลโรงพยาบาลปากน้ำชุมพรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางพรพรรณ ไม้สุพร นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษกรมอนามัย
นายธงชัย บัวพัฒน์นิติกรชำนาญการพิเศษนิติกรสสจ.ร้อยเอ็ดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสมชาย ตู้แก้วผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมาสาธารณสุขกรมอนามัย
นางวิลาวรรณ วิเศษสุขพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลปากน้ำชุมพรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายเกษียร นวนน่วมเภสัชกรชำนาญการนิติกรสสจ.มหาสารคามสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.ปวีณา บุ้งจันทร์นักทรัพยากรบุคคล พนักงานราชการนักทรัพยากรบุคคล ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรีกรมอนามัย
นางวันเพ็ญ ตันสุวรรณนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนิติกรสสจ.มหาสารคามสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายฉัตรชัย หมึกหอมผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ลูกจ้างประจำสำนักส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัย
นายศิราวุธ แสนบุญรัตน์นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการนิติกรสสจ.มหาสารคามสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางธัญทิพย์ ทวีชัยเศรษฐ์พนักงานพิมพ์ ลูกจ้างประจำสำนักส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัย
น.ส.วารุณี บุญใจเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ขรกศูนย์อนามัยที่ 9กรมอนามัย
นางสุพรรณี โสมาภาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนิติกรสสจ.มหาสารคามสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวปิยะวรรณ กุวลัยรัตน์เภสัชการชำนาญการพิเศษฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลปากน้ำชุมพรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงสอนนักวิชาการสาธารณสุข ขรก.ศูนย์อนามัยที่ 4กรมอนามัย
นายพิทักษ์ ชูคันหอมนิติกรชำนาญการพิเศษนิติกรสสจ.มหาสารคามสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายเมธี ชุ่มศิรินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศูนย์อนามัยที่ 4กรมอนามัย
นายชัยสิทธิ์ หวานจิตต์เจ้าพนักงานทันสาธารณสุขชำนาญการงานนิติการสสอ.โนนศิลาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 1ศูนย์อนามัยที่ 1กรมอนามัย
นายสำเริง นพชำนาญนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการรพ.สต.บ้านคอกม้าสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางปิยะรัตน์ เอี่ยมคงนักวิชาการสาธารณสุข ขรก.สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัย
นายชนะศักดิ์ ศรีแก้วทุมนิติกรนิติกรโรงพยาบาลขอนแก่นสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายชำเรือง ทิพย์มงคลเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอสาธารณสุขอำเภอปะทิวสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายกวีชาติ สิงหปุณณภัททรนิติกรนิติกรโรงพยาบาลขอนแก่นสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายรัชชผดุง ดำรงพิงสกุลนักวิชาการสาธารณสุข ขรก.เสริมสร้างพฤติกรรมบริโภคฯกรมอนามัย
นางสาวนุสรา เตียวสินเธาว์นิติกรนิติกรโรงพยาบาลขอนแก่นสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายเกียรติศักดิ์ คำอุ่นนิติกรปฏิบัติการนิติกร สสจ.หนองคายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางนภารัตน์ วงศ์รักษานักวิชาการพัสดุ ขรก.กองคลังกรมอนามัย
นายปัญญาพร โชติสุวรรณนักวิชาการพัสดุเจ้าหน้าที่พัสดุ,โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.อักษร ขุนแก้วนักวิชาการการเงินและบัญชี ขรก.กองคลังกรมอนามัย
นายประจักษ์ กรรณลานิติกรชำนาญการงานด้านวินัย สสจ.เลยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.สุหัชชา สันถวชาครนักวิชาการตรวจสอบภายใน ขรก.กองการเจ้าหน้าที่กรมอนามัย
นางสาวสุดารัตน์ ประสานญาตินักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการงานด้านวินัย สสจ.เลยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสุทธิพงษ์ ประสมทองนิติกรด้านกฎหมาย,โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวธาราทิพย์ แสงสว่าง นิติกรนิติกร สสจ.บึงกาฬสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายเจริญ ดิษฐสร้อยนิติกรปฏิบัติการนิติกร สสจ.บึงกาฬสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสราวุฒิ หนุพุ่มนักวิชาการพัสดุ พนักงานราชการนักวิชาการพัสดุ พนักงานราชการ สถาบันสุขภาพเด็กฯกรมการแพทย์
นายทรงพล อมราลักษณ์นิติกรชำนาญการนิติกรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นายบุญเลิศ เตียวสุวรรณนิติกรชำนาญการหัวหน้ากลุ่มวินัยและกฎหมายระหว่างประเทศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นายประสิทธิ์ โอภาษเภสัชกรชำนาญการเภสัชกรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นายสุรศักดิ์ สุตธรรมนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนิติกรสสจ.ขอนแก่นสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายนิพนธ์ จันดารักษ์นิติกรชำนาญการงานวินัยและกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวจุฑามนติ์ รูปงามนิติกรปฏิบัติงานช่วยด้านกฎหมายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นายสุมิตรชัย คำเขาแดงนักวิชาการสาธารณสุขนิติกรสสจ.ขอนแก่นสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาววิชรณีย์ ทองสิมาเภสัชกรชำนาญการเภสัชกรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นายรณชัย ฐานกุมมานิติกรนิติกรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นายรัตนชัย รัตนโคตรเภสัชศาสตร์ชำนาญการนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสมเพชร ชมบุญนิติกรชำนาญการนิติกรสสจ.ขอนแก่นสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายธนโชติ แสนคำนิติกรปฏิบัติการนิติกรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นางนาตยา ไทยนิยมนิติกรชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นางสาวช่อฟ้า ปรีดีนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนิติกรสสจ.กาฬสินธุ์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวขันทอง เพ็ชรนอกนักวิทยาศาสตร์การแพทยืชำนาญการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นางสาวสุดารัตน์ แสงแดงปฏิบัติงานช่วยด้านกฎหมายนิติกรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นายทวีชัย พละสารนิติกรปฏิบัติการนิติกรสสจ.กาฬสินธุ์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวจรรยา จันทองนิติกรนิติกรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นายศิริพงษ์ สุภิมารสจพง.สาธารณสุขชำนาญการนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวชนัดดา สืบสุขนิติกรนิติกรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นายณัฐพงค์ ลือฉายนิติกรชำนาญการนิติกรหัวหน้ากลุ่มงานนิติการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายนพดล มุสิกนิติกรชำนาญการนิติกรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นายศรัณย์ พงษ์สาลีนายช่างเทคนิคชำนาญการนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายทนงพันธ์ สัจจปาละนักวิทยาศาสตร์การแพทย์นักวิทยาศาสตร์การแพทย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นายพิพัฒน์ เวทนาสุขนิติกรชำนาญการนิติกรสสจ.ระยองสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวอโนทัย ไชยตาจักร์นิติกรปฏิบัติการนิติกรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นายสาวปริญญา พลอยจั่นนิติกรนิติกรสสจ.ตราดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาววีรญา ตรุสานันท์นิติกรปฏิบัติการนิติกรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นายพนัส นิตรมรนิติกรชำนาญการนิติกรสสจ.ตราดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายเมธนิตย์ ศรีวงศ์นิติกรนิติกรโรงพยาบาลชลบุรีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายนฤชา อุ่นเรือนนิติกรนิติกรโรงพยาบาลชลบุรีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายชาตรี พินใยนิติกรชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายและคดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นางสาวช่อฉัตร งามปลื้มนิติกรนิติกรโรงพยาบาลชลบุรีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวจุฬาลักษณ์ พงศ์อายุกูลนักกฎหมายนักกฎหมายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นายสมพงษ์ สุรินทร์นิติกรชำนาญการพิเศษนิติกรสสจ.ชลบุรีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวณิทชาภัทร เทพพิทักษ์นิติกรนิติกรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นางสาวจารุวรรณ ทองสีมันนิติกรนิติกรสสจ.จันทบุรีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายจักราวุธ จันทานีนิติกรนิติกรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นายปรานต์อธิป ถังกุลนิติกรปฏิบัติการนิติกรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นางสุภาวดี อ่องภาสนิติกรนิติกรสสจ.จันทบุรีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์นิติกรชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นายปรีชา วงษ์ระกานิติกรชำนาญการพิเศษนิติกรสสจ.จันทบุรีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.ปัญจภร หอมฤทัยกมลนิติกรปฎิบัติการกลุ่มวินัยและนิติการกรมสุขภาพจิต
นายมนตรี โอวาทสุวรรณนายช่างเทคนิคชำนาญงานนิติกรสสจ.สระแก้วสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางพีรดา บุรินทร์กุลนิติกรปฎิบัติการกลุ่มวินัยและนิติการกรมสุขภาพจิต
นายจาตุรงค์ จันทร์เรืองนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนิติกรสสจ.สระแก้วสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พจอ.โสภณ คำจันทร์นิติกรชำนาญการกลุ่มวินัยและนิติการกรมสุขภาพจิต
นายพิชิตชัย เชิดชูนิติกรชำนาญการนิติกรสสจ.สระแก้วสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายปราโมทย์ บุญเปล่งนิติกรชำนาญการนิติกรสสจ.สระแก้วสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสิรศิษฎ์ ชูรอดนิติกรชำนาญการพิเศษกลุ่มวินัยและนิติการกรมสุขภาพจิต
นายกฤษกร หงษ์วิไลนิติกรนิติกร,โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายอภิชัย มงคลอธิบดี(นักบริหาร)ระดับสูงอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
น.ส.ปาริชาติ สุริยะฉายนิติกร จ้างเหมาบริการร่างกฎหมายกรมอนามัย
นายชัยพร สุขสัมพันธ์นิติกรนิติกร,สสจ.ปราจีนบุรีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสุวรรณา จีรโภคกุลนิติกร ขรกหน.กลุ่มอุทธรณ์ร้องเรียน และคดีปกครองกรมอนามัย
นายณัฐพัฒน์ เริกหริ่งนักวิชาการสาธารณสุขนิติกร,สสจ.ปราจีนบุรีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายทวิบูล หฤทัยสถิตกุลนิติกรนิติกรโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายธวัชชัย กาณะรักษ์เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานนิติกร,สสจ.ประจวบคีรีขันธ์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวรองทิพย์ พวงทิพย์นิติกรนิติกร,รพ.ประจวบคีรีขันธ์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายณัฐพฤทธ์ พรรุจีลักษณ์นิติกรนิติกร,รพ.ประจวบคีรีขันธ์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายพรรธ์เทพ แตงอ่อนนิติกรนิติกร,สสจ.ประจวบคีรีขันธ์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายมนตรี สุนทโรวิทย์นิติกรปฏิบัติการหัวหน้ากลุ่มงานนิติกร,สสจ.ประจวบคีรีขันธ์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวจันจิรา ศิริพูลนิติกรนิติกร,สสจ.สุพรรณบุรีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวณัฐธยาน์ คชเดชนิติกรนิติกร,สสจ.สุพรรณบุรีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวนภัส คำนวณนิติกรชำนาญการนิติกรสสจ.สุพรรณบุรีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.สุหัชชา สันถวชาครนักวิชาการตรวจสอบภายใน ขรก.กองการเจ้าหน้าที่กรมอนามัย
นางสาวจันทนา วรรณเพิ่มสุขนักทรัพยากรบุคคลหน.กลุ่มพัฒนาฯ,กองการเจ้าหน้าที่กรมอนามัย
นางทิพวรรณ ประกอบทรัพย์นิติกรชำนาญการพิเศษนิติกรสสจ.สุพรรณบุรีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายพัฒน์ธีระ แจ้งอักษรนิติกรนิติกร,โรงพยาบาลดำเนินสะดวกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายจักรกฤษณ์ ปรินแคนนิติกรนิติกร, โรงพยาบาลบ้านโป่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวเบญจมาส สือพัฒธิมาทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษทันตแพทย์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวเบญจมาส สือพัฒธิมาทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษทันตแพทย์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายจักรกฤษณ์ ปรินแคนนิติกรนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวสุญาณี เปลี่ยนสีนิติกรนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวธิดาวรรณ พจนโพธานิติกรนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายเสริมศักดิ์ นาคเงินนิติกรชำนาญการนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวมัทนี พรมทะนิติกรนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางเพ็ญพร โภควิริยะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ,นิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.เกศรา วัฒนสมัยนิติกร พนักงานราชการศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราชกรมอนามัย
นายสาโรจน์ อินทรชาตินิติกรปฏิบัติการนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสราวุธ ปิ่นแก้ว นิติกร พนักงานราชการศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่กรมอนามัย
นายสุเมธ บำรุงจิตต์นักวิชาการสาธารณสุขนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายเอกชัย รัตนสุภานิติกร พนักงานราชการศูนย์อนสมัยที่ 9 พิษณุโลกกรมอนามัย
นายคมสันต์ ฟ้ากระจ่างนิติกรนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางเพ็ญพร โภควิริยะสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.รพีพร โมฬีพันธ์นิติกร พนักงานราชการศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลกรมอนามัย
น.ส.นิธิวดี ศรีกัณหานิติกร พนักงานราชการศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่นกรมอนามัย
นายสมชาย รำจวนนิติกรชำนาญการนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายกานต์ เจิมพวงผลนิติกร พนักงานราชการศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีกรมอนามัย
นายชัชชัย นาคยศนิติกรปฏิบัติการนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายจารึก วิริยะประเสริฐนิติกร พนักงานราชการศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรีกรมอนามัย
นางสาวจารุณี ภักดีโตนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายเผด็จ อุมาลีนิติกรชำนาญการนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายอรรถวุฒิ ทัพโพธิ์นิติกร พนักงานราชการศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรีกรมอนามัย
นายนิติธร ษมาวิมลนิติการชำนาญการนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.กนกวรรณ บุญรอดนิติกร พนักงานราชการศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพกรมอนามัย
นางนิยดา วิไลกิจวัฒน์นิติกร พนักงานราชการนิติกร,กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุขกรมอนามัย
นางสุมาลี ทองศรีนิติกรปฎิบัติการนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสุพจน์ จิตสงวนสุขนิติกรชำนาญการนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.ปุริดา เปลี่ยนพานิชนิติกร พนักงานราชการนิติกร,กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุขกรมอนามัย
นายทองหล่อ พรหมสิงห์นิติกรชำนาญการพิเศษนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายคมพิสิฐ พุฒิเผือกนิติกร พนักงานราชการกลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุขกรมอนามัย
นายสมพงษ์ พลังฤทธิ์นิติกรชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานนิติการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสุระศักดิ์ แก้วเจริญนิติกร ลูกจ้างนิติกร,กลุ่มงานอุทธรณ์ ร้องเรียนกรมอนามัย
นายบัณฑิต บุญกระเตื้องนิติกรชำนาญการนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางธารทิพย์ ชื่นจรูญนิติกรปฏิบัติการนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.พนิตา พริ้งสกุลนิติกร พนักงานราชการกลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุขกรมอนามัย
น.ส.พิมพาพร พุฒิสกุลวงศ์นิติกร พนักงานราชการกลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุขกรมอนามัย
น.ส.ชุติภา วระวิบุลนิติกร ข้าราชการผู้ช่วย หน.กลุ่มคุ้มครองจริยธรรมกรมอนามัย
นายนำชาติ ตาสระคูนิติกร ข้าราชการนิติกร,กลุ่ม กมและวินัยกรมอนามัย
นางสาวรัตติยา ญาณจินดานิติกรนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.สมณีรัตน์ โอวาทวงศ์นิติกร ข้าราชการนิติกร,กลุ่ม กมและวินัยกรมอนามัย
นายพงศกร พิมพ์ตานิติกรนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.วิกรานต์ ยาสมานนิติกร ข้าราชการนิติกร,กลุ่ม กมและวินัยกรมอนามัย
นายวีระศักดิ์ วิริยาภรณ์ประภาสนิติกรชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานนิติการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางทิพาพร อุทุมพรนิติกร ข้าราชการนิติกร,กลุ่ม กมและวินัยกรมอนามัย
นางสาวชุติพร แจ่มสว่างพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายเอกนรินทร์ ปิ่นคำนิติกร พนักงานราชการนิติกร,รพ.ราชวิถีกรมการแพทย์
นางเพ็ญพร โภควิริยะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.ภาแก้ว เบญจเทพรัศมีนิติกร พนักงานราชการนิติกร,รพ.มะเร็งอุบลราชธานีกรมการแพทย์
น.ส.อภิสรา สอิ้งทองนิติกร ลูกจ้างนิติกร,สนง.กม.แพทย์กรมการแพทย์
นายสุเทพ นาคนามนิติกรชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานนิติการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายธนวรรธน์ วรรณะนะเดชาธรนิติกร พนักงานราชการนิติกร,คุ้มครองจริยธรรมกรมการแพทย์
นายสุรศักดิ์ แสงเงินนิติกร พนักงานราชการคุ้มครองจริยธรรมกรมการแพทย์
นางสาวจารุณี ภักดีโตนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายดำรงด์ ปานมพฤกษ์นิติกร พนักงานราชการคุ้มครองจริยธรรมกรมการแพทย์
นายอำนวย บุญเพชรนิติกรชำนาญการนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.ชโลธร วนานิติกร พนักงานราชการกม. วินัย และพิทักษ์ระบบคุณธรรมกรมการแพทย์
นายเธียรวิชญ์ ศรีจันทร์นิติกรปฎิบัติการนิติกร กม. วินัย และพิทักษ์ระบบคุณธรรมกรมการแพทย์
น.ส.จุรีพร กะตะศิลานิติกรปฎิบัติการนิติกร,กม. วินัย และพิทักษ์ระบบคุณธรรมกรมการแพทย์
นางสาวศิริพร สาโทนิติกร พนักงานราชการนิติกรรพ.กำแพงเพชรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รตท.พงษ์ศักดิ์ อ่อนอำไพนิติกรชำนาญการนิติกร,กม. วินัย และพิทักษ์ระบบคุณธรรมกรมการแพทย์
นางสาววราภรณ์ วรบุตรนิติกรชำนาญการนิติกร กม.วินัย และพิทักษ์ระบบคุณธรรมกรมการแพทย์
นายวีรพล นาคะไพบูลย์นิติกรชำนาญการนิติกรกรมการแพทย์
นายโยธิน ภัทรวัฒนาภรณ์นิติกรนิติกรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นายธานี ณ กาฬสินธุ์นิติกรปฏิบัติการนิติกรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นางอารญา ภัทรมาลัยพงศ์นิติกรชำนาญการนิติกรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
623 คน
กรมการแพทย์
14 คน
กรมอนามัย
43 คน
กรมควบคุมโรค
35 คน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
9 คน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
18 คน
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
5 คน
กรมสุขภาพจิต
28 คน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
23 คน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
0 คน
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
0 คน
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
0 คน
แพทยสภา
0 คน
ทันตแพทยสภา
0 คน
สภาเภสัชกรรม
0 คน
สภาการพยาบาล
0 คน
สภากายภาพบำบัด
0 คน
สภาเทคนิคการแพทย์
0 คน
สภาการแพทย์แผนไทย
0 คน
สภาการสาธารณสุขชุมชน
0 คน
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
0 คน
องค์การเภสัชกรรม
0 คน
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
0 คน
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
0 คน