logo-1-2

    

ข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ

readmore

กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข :: File Repository

รวมหนังสือบทความน่าสนใจ

Files

Order By : ID | File Title | Downloads | Submit Date | Submitter | Author | Rating
Page:  1 2 Next »

การจัดการคดีทางการแพทย์

Submitted On:
12 Feb 2014
File Size:
258.60 Kb
Downloads:
725

การเปิดเผยความลับของผู้ป่วย

Submitted On:
12 Feb 2014
File Size:
102.35 Kb
Downloads:
547

ความยินยอมทางการแพทย์

Submitted On:
12 Feb 2014
File Size:
119.47 Kb
Downloads:
495

คู่มือกฎหมายและคดีทางการแพทย์

Submitted On:
12 Feb 2014
File Size:
1,186.62 Kb
Downloads:
700

ทำแท้งอย่างไรไม่ผิดกฏหมาย

Submitted On:
12 Feb 2014
File Size:
80.89 Kb
Downloads:
290

บทความกฎหมายลักษณะหนี้

Submitted On:
12 Feb 2014
File Size:
77.47 Kb
Downloads:
285
Page:  1 2 Next »