logo-1-2

กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข :: File Repository

เอกสารการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักกฎหมาย ในสังกัดสำนักงานปลัดสาธารณสุข เรื่องการจัดการความขัดแย้งและการดำเนินคดีทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 วันที่ 28-30 มิ.ย.59ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่