logo-1-2

    

ข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ

readmore

กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข :: File Repository

เอกสารการบรรยาย เรื่อง ปัญหาการให้บริการทางการแพทย์ โดย หัวหน้ากลุ่มงานคดีทางการแพทย์ กลุ่มกฎหมาย (นายอนุชา กาศลังกา)และการพัฒนาระบบคุณภาพความปลอดภัยของผู้ป่วย ( Patient Safety)และการลดปัญหาการฟ้องร้อง โดย ผอ.ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศ

Files

Order By : ID | File Title | Downloads | Submit Date | Submitter | Author | Rating