logo-1-2

กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข :: File Repository

ปี 2559

Files

Order By : ID | File Title | Downloads | Submit Date | Submitter | Author | Rating

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1717/2559 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เรื่อง คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่

Submitted On:
19 Oct 2016
File Size:
167.35 Kb
Downloads:
1128
Short Description:
ให้ยกเลิกคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 969/2556 ลง ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 เรื่องมอบอำนาจให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1718/2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติราชการ

Submitted On:
19 Oct 2016
File Size:
882.63 Kb
Downloads:
923
Short Description:
ให้ยกเลิกคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 19132559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติราชการ

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 3030/2559 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข(ด้านคดี) สั่ง ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ. ศ. 2559

Submitted On:
05 Oct 2016
File Size:
80.18 Kb
Downloads:
340
Short Description:
ให้ยกเลิกคำสั่งสำนก้ดกระทรวงสาธารณสุขที่ 1881/2558 ลง ณ วันที่4 พฤศจิกายน 2558 เรื่องมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มงานภารกิจปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านคดีปกครอง)