logo-1-2

      
      
1
/11

ข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ

readmore

กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข :: File Repository

ปี 2557

Files

Order By : ID | File Title | Downloads | Submit Date | Submitter | Author | Rating

(ยกเลิกแล้ว) คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 678/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตบริการสุขภาพที่ 1 - 12 สั่ง ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2557

Submitted On:
04 Jan 2016
File Size:
819.23 Kb
Downloads:
268
Short Description:
ถูกยกเลิกโดยคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 116/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเขตสุขภาพ