logo-1-2

กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข :: File Repository

ปี 2556

Files

Order By : ID | File Title | Downloads | Submit Date | Submitter | Author | Rating

(ยกเลิกแล้ว) คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 972/2556 เรื่อง มอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติราชการแทน (ด้านคดีทั้งหมด) ลว 5 กรกฎาคม 2556

Submitted On:
21 Dec 2015
File Size:
1,137.10 Kb
Downloads:
95
Short Description:
ยกเลิกโดยคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1199/2557 เรื่อง มอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข