logo-1-2

      
      
1
/11

ข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ

readmore

You have downloaded this file 0 times in the last 24 hours, limit is 100.
Your file downloads total 0 in the last 24 hours, limit is 100.

คำสั่ง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2641/2560 ลว 11 กย 60 เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินการในเรื่องต่างๆให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ ปฎิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Download

Thank you for downloading คำสั่ง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2641/2560 ลว 11 กย 60 เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินการในเรื่องต่างๆให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ ปฎิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

If your download does not start automatically after a few seconds, please click on the Download link above

Submitted On:
13 Sep 2017
File Size:
2,755.84 Kb
Downloads:
1171
Submitted On:
13 Sep 2017