logo-1-2

    

ข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ

readmore

You have downloaded this file 0 times in the last 24 hours, limit is 100.
Your file downloads total 0 in the last 24 hours, limit is 100.

หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.044.3/ว328 ลว 23 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฎิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544และแก้ไขเพิ่มเติม
Download

Submitted On:
24 May 2017
File Size:
1,546.18 Kb
Downloads:
1613
Submitted On:
24 May 2017