logo-1-2

    

ข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ

readmore

You have downloaded this file 0 times in the last 24 hours, limit is 100.
Your file downloads total 0 in the last 24 hours, limit is 100.

หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที สธ 0201.042.7/ว834 เรื่อง การมอบอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง ลง วันที่ 30 กันยายน 2559
Download

Description:

อ้างถึง คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2692/2553  ลงวันที่ 23  กันยายน 2555

สิ่งแทนมาด้วย สำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสารณสุขที่ 2999/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน  2559

Submitted On:
05 Oct 2016
File Size:
153.71 Kb
Downloads:
1038
Submitted On:
05 Oct 2016