logo-1-2

You have downloaded this file 0 times in the last 24 hours, limit is 1000.
Your file downloads total 0 in the last 24 hours, limit is 1000.

หนังสือ ที่ สธ 0201.042.4/ว 509 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการดำเนินการด้านกฏหมาย (แผนการเสนอร่างกฎหมายในระยะ 1 ปี (พฤศจิกายน 2559)และแผนการเสนอกฎหมายของหน่วยงานตามกรอบระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินฯ
Download

Submitted On:
21 Jun 2016
File Size:
320.98 Kb
Downloads:
252
Submitted On:
21 Jun 2016