logo-1-2

You have downloaded this file 0 times in the last 24 hours, limit is 1000.
Your file downloads total 0 in the last 24 hours, limit is 1000.

หนังสือ ที่ สธ 0201.042.4/ว618 ลง 13 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรียไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไร หรือให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร
Download

Submitted On:
02 Mar 2016
File Size:
513.08 Kb
Downloads:
123
Submitted On:
17 Nov 2015