logo-1-2

    

ข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ

readmore

You have downloaded this file 0 times in the last 24 hours, limit is 100.
Your file downloads total 0 in the last 24 hours, limit is 100.

หนังสือ กระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0201.042.5/2009 ลงวันที่ 21 พฤภาคม 2558 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการประปรุงกฎหมาย เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
Download

Submitted On:
22 May 2015
File Size:
996.79 Kb
Downloads:
55
Submitted On:
22 May 2015