logo-1-2

You have downloaded this file 0 times in the last 24 hours, limit is 1000.
Your file downloads total 0 in the last 24 hours, limit is 1000.

สธ 0202.3.12/ว1807 เรื่องคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการมอบอำนาจในการอนุมัติ การจัดประชุม การฝึกอบรม การจัดงาน การจัดประชุมระหว่างประเทศและค่าใช้จ่ายต่างๆ
Download

Submitted On:
21 Apr 2022
File Size:
308.61 Kb
Downloads:
609
Submitted On:
21 Apr 2022