logo-1-2

You have downloaded this file 0 times in the last 24 hours, limit is 1000.
Your file downloads total 0 in the last 24 hours, limit is 1000.

สธ 0202.3.12/ว269 ยกเลิกคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การมอบอำนาจในการอนุมัติการเดินทางไปราชการ การจัดประชุม การฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายต่างๆ
Download

Submitted On:
01 Apr 2022
File Size:
159.98 Kb
Downloads:
173
Submitted On:
01 Apr 2022