logo-1-2

You have downloaded this file 0 times in the last 24 hours, limit is 1000.
Your file downloads total 0 in the last 24 hours, limit is 1000.

กรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง แบบรูปรายการละเอียดขัดแย้งกับบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาขัดแย้งกันเอง หน่วยงานราชการจะต้องดำเนินการอย่างไร และต้องยึดถืออะไรเป็นสำคัญในการตรวจสอบของหน่วยงาน
Download

Submitted On:
01 Mar 2022
File Size:
158.00 Kb
Downloads:
58
Submitted On:
01 Mar 2022