logo-1-2

You have downloaded this file 0 times in the last 24 hours, limit is 1000.
Your file downloads total 0 in the last 24 hours, limit is 1000.

สธ0202.3.4/ว468 ลว31มค65 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพนิติกรสำนักงานเขตสุขภาพ1-12 และนิติกรหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่นิติกรที่บรรจุหรือปฏิบัติหน้าที่ใหม่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Download

Submitted On:
01 Feb 2022
File Size:
357.63 Kb
Downloads:
216
Submitted On:
01 Feb 2022