logo-1-2

You have downloaded this file 0 times in the last 24 hours, limit is 1000.
Your file downloads total 0 in the last 24 hours, limit is 1000.

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดรายชื่อหน่วยบริการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 และตามระเบียบการทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. 2561(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
Download

Submitted On:
30 Jun 2020
File Size:
68.58 Kb
Downloads:
122
Submitted On:
30 Jun 2020