logo-1-2

    

ข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ

readmore

You have downloaded this file 0 times in the last 24 hours, limit is 100.
Your file downloads total 0 in the last 24 hours, limit is 100.

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผลการคัดเลิอกบุคคลเพื่อรับย้ายข้าราชการมาดำรงตำแหน่งขำนาญการพิเศษ กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลว 27 กันยายน 2561
Download

Submitted On:
28 Sep 2018
File Size:
102.23 Kb
Downloads:
109
Submitted On:
28 Sep 2018