logo-1-2

      
      
1
/11

ข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ

readmore

กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข :: File Repository

Containers Folders/Files
(0/3)
(2/3)
คู่มือประชาชนสำหรับราชการส่วนภูมิภาค (0/2) คู่มือประชาชนสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (0/1)
(10/40)
กฎหมายและระเบียบ (0/7) การตอบข้อหารือ (0/6)
คู่มือ (0/1) หนังสือเวียน (5/25)
เอกสารเกี่ยวกับการดำเนินคดี (0/1)
(9/33)
คำพิพากษาคดีทางการแพทย์ (0/0) จดหมายข่าวกลุ่มกฎหมาย (6/21)
หนังสือเวียนเกี่ยวกับคดีทางการแพทย์ (0/12)
(4/35)
การตอบข้อหารือ (0/2) คู่มือ (0/2)
ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง (0/6) หนังสือเวียนเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา (0/25)
(121/367)
กฎหมายและระเบียบ (120/367)
(6/268)
การจัดซื้อจัดจ้าง (0/133) การจัดประชุมและสัมมนา (1/60)
การรับสมัครงาน (0/23) ข่าวสารทั่วไป (1/52)
(1/4)
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (0/2)
(25/165)
คำพิพากษาศาลปกครองเกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (0/20) บทความทั่วไปเกี่ยวกับคดีปกครอง (0/76)
บทความทางวิชาการเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครองแยกตามหมวด (21/55) บทความเกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (0/14)
(0/11)
(0/16)
(40/156)
VDO Conference การบังคับใช้กฎหมายปีงบประมาณ 2559 การจัดการมูลฝอยตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข โดยกรมอนามัย (0/2) VDO Conference การบังคับใช้กฎหมายปีงบประมาณ 2559 ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยกรมควบคุมโรค (0/1)
VDO Conference การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยกรมอนามัย (0/2) VDO Conference การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 โดยกรมควบคุมโรค (0/3)
VDO Conference การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยกรมควบคุมโรค (0/2) VDO Conference การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (0/4)
VDO Conference การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (0/2) VDO Conference การบังคับใช้กฏหมาย (ครั้งที่ 6) (0/1)
VDO Conference การโฆษณาตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล และพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (0/2) VDO Conference การโฆษณาตามพระราชบัญญัติอาหาร พระราชบัญญัติยา พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง และพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (0/5)
VDO Conference ครั้งที่ 7 ทบทวนชี้แนะปัญหาและข้อเสนอการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขเกี่ยวกับการโฆษณา การจัดการขยะและปัญหาคดีทางการแพทย์ และรับฟังข้อเสนอการบังคับใช้กฎหมายจากทั่วประเทศ (0/1) VDO Conference เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำคู่มือประชาชนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (0/7)
VDO Conference เรื่อง พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 (0/1) VDO Conference โครงการประชุมเครือข่ายการบังคับใช้กฏหมาย ครั้งที่ 1/2560 (0/3)
การประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาการฟ้องร้องเกี่ยวกับการทำคลอดในโรงพยาบาลของรัฐ ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเอวัน เดอะรอลัย ครูส พัทยา (0/5) รวมเอกสารVDO Conference ครั้งที่ 7 ทบทวนชี้แนะปัญหาและข้อเสนอการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขเกี่ยวกับการโฆษณา การจัดการขยะและปัญหาคดีทางการแพทย์ และรับฟังข้อเสนอการบังคับใช้กฎหมายจากทั่วประเทศ (0/3)
เอกสารการบรรยาย เรื่อง ปัญหาการให้บริการทางการแพทย์ โดย หัวหน้ากลุ่มงานคดีทางการแพทย์ กลุ่มกฎหมาย (นายอนุชา กาศลังกา)และการพัฒนาระบบคุณภาพความปลอดภัยของผู้ป่วย ( Patient Safety)และการลดปัญหาการฟ้องร้อง โดย ผอ.ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศ (0/5) เอกสารการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ในสังกัดสำนักงานปลัดสาธารณสุข เรื่องการจัดการความขัดแย้งและการดำเนินคดีทางการแพทย์ ประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 17 - 19 ส.ค. 59 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น จ.อุบลราชธานี (3/11)
เอกสารการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักกฎหมาย ในสังกัดสำนักงานปลัดสาธารณสุข เรื่องการจัดการความขัดแย้งและการดำเนินคดีทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 วันที่ 28-30 มิ.ย.59ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ (3/10) เอกสารการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักกฎหมาย ในสังกัดสำนักงานปลัดสาธารณสุข เรื่องการจัดการความขัดแย้งและการดำเนินคดีทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 27-29 ก.ค. 59 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง (0/9)
เอกสารการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักกฎหมาย ในสังกัดสำนักงานปลัดสาธารณสุข เรื่องการจัดการความขัดแย้งและการดำเนินคดีทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 6-8 มิ.ย.59 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา (3/12) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายปกครองของนิติกรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี (0/8)
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบังคับคดีของนิติกรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ (0/13) โครงการอบรมความรู้ในการควบคุมกำกับดูแลการใช้รถยนต์ราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2557 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี (0/9)
โครงการอบรมความรู้ในการควบคุมกำกับดูแลการใช้รถยนต์ราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2557 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 - 23 เมษายน 2557 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช จังหวัดสงขลา (0/7) โครงการอบรมความรู้ในการควบคุมกำกับดูแลการใช้รถยนต์ราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2557 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี (0/8)
โครงการอบรมความรู้ในการควบคุมกำกับดูแลการใช้รถยนต์ราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2557 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมเวียงทอง จังหวัดลำปาง (0/6) โครงการอบรมนิติกรสสจ./รพศ./รพท. และหน่วยงานส่วนกลาง ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 22 - 25 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (0/6)
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับการรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม การจัดทำสัญญา และการชดใช้เงินตามสัญญาทั้งภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 3 - 6 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมมารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ (0/1) โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับการรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม การจัดทำสัญญา และการชดใช้เงินตามสัญญาทั้งภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก (0/5)