logo-1-2

กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข :: File Repository

รวมหนังสือบทความน่าสนใจ

Files

Order By : ID | File Title | Downloads | Submit Date | Submitter | Author | Rating
Page:  1 2 Next »

เทคนิคการจัดประชุม

Submitted On:
04 Nov 2015
File Size:
1,400.93 Kb
Downloads:
1400

สิทธิของจำเลยในคดีอาญา

Submitted On:
12 Feb 2014
File Size:
59.45 Kb
Downloads:
190

การเปิดเผยความลับของผู้ป่วย

Submitted On:
12 Feb 2014
File Size:
102.35 Kb
Downloads:
564

บทความกฎหมายลักษณะหนี้

Submitted On:
12 Feb 2014
File Size:
77.47 Kb
Downloads:
295

ประมาทเลินเล่อ

Submitted On:
12 Feb 2014
File Size:
62.80 Kb
Downloads:
284

ทำแท้งอย่างไรไม่ผิดกฏหมาย

Submitted On:
12 Feb 2014
File Size:
80.89 Kb
Downloads:
299

ความยินยอมทางการแพทย์

Submitted On:
12 Feb 2014
File Size:
119.47 Kb
Downloads:
515
Page:  1 2 Next »