logo-1-2

กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข :: File Repository

รวมหนังสือบทความน่าสนใจ

Files

Order By : ID | File Title | Downloads | Submit Date | Submitter | Author | Rating
Page:  1 2 Next »

การจัดการคดีทางการแพทย์

Submitted On:
12 Feb 2014
File Size:
258.60 Kb
Downloads:
747

การเปิดเผยความลับของผู้ป่วย

Submitted On:
12 Feb 2014
File Size:
102.35 Kb
Downloads:
565

ความยินยอมทางการแพทย์

Submitted On:
12 Feb 2014
File Size:
119.47 Kb
Downloads:
516

คู่มือกฎหมายและคดีทางการแพทย์

Submitted On:
12 Feb 2014
File Size:
1,186.62 Kb
Downloads:
727

ทำแท้งอย่างไรไม่ผิดกฏหมาย

Submitted On:
12 Feb 2014
File Size:
80.89 Kb
Downloads:
299

บทความกฎหมายลักษณะหนี้

Submitted On:
12 Feb 2014
File Size:
77.47 Kb
Downloads:
296
Page:  1 2 Next »