logo-1-2

You have downloaded this file 0 times in the last 24 hours, limit is 100.
Your file downloads total 0 in the last 24 hours, limit is 100.

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3118/2550 เรื่องมอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้าประจำของส่วนราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ลว 7 ธันวาคม 2550
Download

Description:

ให้ยกเลิกคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2282/2548 ลว 18 ตุลาคม 2548

Submitted On:
14 Dec 2015
File Size:
172.45 Kb
Downloads:
70
Submitted On:
14 Dec 2015