logo-1-2

You have downloaded this file 0 times in the last 24 hours, limit is 100.
Your file downloads total 0 in the last 24 hours, limit is 100.

หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0035/ว0009 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
Download

Submitted On:
02 Oct 2014
File Size:
1,358.66 Kb
Downloads:
927
Submitted On:
02 Oct 2014