logo-1-2

กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข :: File Repository

Containers
คู่มือประชาชนสำหรับราชการส่วนภูมิภาค คู่มือประชาชนสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ การตอบข้อหารือ
คู่มือ หนังสือเวียน
เอกสารเกี่ยวกับการดำเนินคดี
คำพิพากษาคดีทางการแพทย์ จดหมายข่าวกองกฎหมาย
หนังสือเวียนเกี่ยวกับคดีทางการแพทย์
การตอบข้อหารือ คู่มือ
ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา
กฎหมายและระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดประชุมและสัมมนา
การรับสมัครงาน ข่าวสารทั่วไป
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คำพิพากษาศาลปกครองเกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข บทความทั่วไปเกี่ยวกับคดีปกครอง
บทความทางวิชาการเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครองแยกตามหมวด บทความเกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
VDO Conference การบังคับใช้กฎหมายปีงบประมาณ 2559 การจัดการมูลฝอยตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข โดยกรมอนามัย VDO Conference การบังคับใช้กฎหมายปีงบประมาณ 2559 ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยกรมควบคุมโรค
VDO Conference การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยกรมอนามัย VDO Conference การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 โดยกรมควบคุมโรค
VDO Conference การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยกรมควบคุมโรค VDO Conference การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
VDO Conference การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา VDO Conference การบังคับใช้กฏหมาย (ครั้งที่ 6)
VDO Conference การโฆษณาตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล และพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ VDO Conference การโฆษณาตามพระราชบัญญัติอาหาร พระราชบัญญัติยา พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง และพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
VDO Conference ครั้งที่ 7 ทบทวนชี้แนะปัญหาและข้อเสนอการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขเกี่ยวกับการโฆษณา การจัดการขยะและปัญหาคดีทางการแพทย์ และรับฟังข้อเสนอการบังคับใช้กฎหมายจากทั่วประเทศ VDO Conference เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำคู่มือประชาชนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
VDO Conference เรื่อง พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 VDO Conference โครงการประชุมเครือข่ายการบังคับใช้กฏหมาย ครั้งที่ 1/2560
การประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาการฟ้องร้องเกี่ยวกับการทำคลอดในโรงพยาบาลของรัฐ ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเอวัน เดอะรอลัย ครูส พัทยา รวมเอกสารVDO Conference ครั้งที่ 7 ทบทวนชี้แนะปัญหาและข้อเสนอการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขเกี่ยวกับการโฆษณา การจัดการขยะและปัญหาคดีทางการแพทย์ และรับฟังข้อเสนอการบังคับใช้กฎหมายจากทั่วประเทศ
เอกสารการบรรยาย เรื่อง ปัญหาการให้บริการทางการแพทย์ โดย หัวหน้ากลุ่มงานคดีทางการแพทย์ กลุ่มกฎหมาย (นายอนุชา กาศลังกา)และการพัฒนาระบบคุณภาพความปลอดภัยของผู้ป่วย ( Patient Safety)และการลดปัญหาการฟ้องร้อง โดย ผอ.ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศ เอกสารการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ในสังกัดสำนักงานปลัดสาธารณสุข เรื่องการจัดการความขัดแย้งและการดำเนินคดีทางการแพทย์ ประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 17 - 19 ส.ค. 59 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น จ.อุบลราชธานี
เอกสารการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักกฎหมาย ในสังกัดสำนักงานปลัดสาธารณสุข เรื่องการจัดการความขัดแย้งและการดำเนินคดีทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 วันที่ 28-30 มิ.ย.59ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ เอกสารการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักกฎหมาย ในสังกัดสำนักงานปลัดสาธารณสุข เรื่องการจัดการความขัดแย้งและการดำเนินคดีทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 27-29 ก.ค. 59 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง
เอกสารการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักกฎหมาย ในสังกัดสำนักงานปลัดสาธารณสุข เรื่องการจัดการความขัดแย้งและการดำเนินคดีทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 6-8 มิ.ย.59 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายปกครองของนิติกรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบังคับคดีของนิติกรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ โครงการอบรมความรู้ในการควบคุมกำกับดูแลการใช้รถยนต์ราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2557 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
โครงการอบรมความรู้ในการควบคุมกำกับดูแลการใช้รถยนต์ราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2557 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 - 23 เมษายน 2557 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช จังหวัดสงขลา โครงการอบรมความรู้ในการควบคุมกำกับดูแลการใช้รถยนต์ราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2557 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี
โครงการอบรมความรู้ในการควบคุมกำกับดูแลการใช้รถยนต์ราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2557 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมเวียงทอง จังหวัดลำปาง โครงการอบรมนิติกรสสจ./รพศ./รพท. และหน่วยงานส่วนกลาง ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 22 - 25 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับการรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม การจัดทำสัญญา และการชดใช้เงินตามสัญญาทั้งภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 3 - 6 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมมารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับการรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม การจัดทำสัญญา และการชดใช้เงินตามสัญญาทั้งภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมอนามัย   กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต สภาวิชาชีพ องค์การมหาชน

พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 พระราชบัญญัติกาชาด พ.ศ. 2499
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก-ในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. 2556
พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556
พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพตามมาตรา 148 (3) (4) และ (5) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์+พ.ศ.+2558 พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558