logo-1-2

    

ข่าวประชาสัมพันธ์

25.Mar.20
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
16.Mar.20
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กย 7616 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11.Mar.20
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 9 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10.Mar.20
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05.Mar.20
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน2เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02.Mar.20
ขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ขึ้นเว็บไซต์
27.Feb.20
ขออนุมัติแผน ฯ และอนุญาตนำรายงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563เพิ่มเติมขึ้นเว็บไซต์
27.Feb.20
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ

readmore

ศูนย์กฎหมาย

ความเคลื่อนไหวกฎหมายกระทรวงสาธารณสุข

04.Mar.20
แจ้งให้ส่งแบบรายงานการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563
03.Mar.20
มอบอำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการเรี่ยไรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
28.Feb.20
มาตรการสำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข ในการเดินทางไปหรือกลับจากพื้นที่ ประเทศหรือเมือง ที่มีรายงานการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Coronavirus Disease 2019 COVID-19)
18.Dec.19
คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยตรวจราชการกระทรวง
13.Dec.19
คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าและรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง

ความเคลื่อนไหวงานนิติกรรมและสัญญา

20.Jan.20
สัญญาคำ้ประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และ ปฏิบัติการวิจัย(กค 0415.1/ว 121 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561)
27.Sep.19
คู่มือการทำสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
18.Sep.19
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
04.Sep.19
เผยแพร่คู่มือว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
30.Mar.18
หนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.2.7/7963 ลว 29 มีนาคม 2561 เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าพัสดุภาครัฐด้วยเงินบริจากของสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พศ.....

ความเคลื่อนไหวงานกฎหมายและคดี

11.Feb.20
การดำเนินการตามกฎหมายกรณีผู้โพสต์หรือแชร์ข่าวอันเป็นเท็จเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019(Fake News)
27.Sep.19
คู่มือการดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีอาญาที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้เสียหาย
31.Jul.19
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.1.1/ว1024 24 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การดำเนินคดีอาญากับผู้ก่อเหตุใช้ความรุนแรงในโรงพญาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
02.May.19
เอกสารประกอบการนำเสนอโครงการkm เรื่องการดำเนินคดีปกครองกรณีผิดสัญญารับทุนการศึกษา
02.Jan.19
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.1.6/ว1 ลว 2 มกราคม 2562 เรื่อง แจ้งเวียน แบบสัญญาค้ำประกันสัญญาผ่อนชำระหนี้กรณีได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย

 logo ศาลปกครอง  logo สำนกงานคณะกรรมการกฤษฎกา  logo สำนกงานการตรวจเงนแผนดน  logo สำนกงานคณะกรรมการปองกนและปราบปรามการทจรตแหงชาต  logo ศาลยตธรรม  logo กพ  logo กรมบงคบคด

เครือข่ายนักกฎหมายสาธารณสุข

เครอขายนกกฎหมายสาธารณสข

สำหรับเจ้าหน้าที่ค้นหา...

Contact Number

การทำสัญญา รับทุน ลาศึกษาต่อ ระเบียบพัสดุ MOU (กลุ่มงานนิติกรรมและสัญญา)
02-590-1426 หรือ 1429 หรือ 1442 หรือ 1432

คดีทางการแพทย์ ข้อพิพาททางการรักษาพยาบาล (กลุ่มงานคดีทางการแพทย์)
02-590-1428 หรือ 1678

การปรับปรุงกฎหมาย คำสั่งมอบอำนาจ หลักเกณฑ์ต่างๆ (กลุ่มงานปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย)
02-590-1437 หรือ 1435 หรือ 1427

กฎหมายการสาธารณสุข กิจการที่เป็นอันตราย เหตุรำคาญ (ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย)
02-590-4223 4175 หรือ 4183

สถานพยาบาลเอกชน ผู้ประกอบโรคศิลปะ
02-590-2999 ต่อ 1712-13

กฎหมายอาหารและยา การนำเข้ายา (กลุ่มกฎหมาย อย.)
02-590-7079 หรือ 7094 หรือ 02-591-8787

รถฉุกเฉินประสบอุบัติเหตุ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (กลุ่มงานกฎหมายและคดี)
02-590-1441 หรือ 1430

กฎหมายควบคุมเหล้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
02-590-3342 หรือ 3035

กฎหมายควบคุมบุหรี่ ยาสูบ
02-580-9237

การสอบวินัยเจ้าหน้าที่ สอบทุจริต (กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม)
02-590-1417 หรือ 1314

ปัญหาเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มบริหารงานบุคคล)
02-590-2081

การพฒนา กำกบ

ระบบงาน c3

บคคลม4ม5ปปง

<< < เมษายน 2020 > >>
พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

paysliplink

mailgoth

3547742
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
646
1864
5248
3533512
646
41809
3547742
Your IP: 3.233.239.102