logo-1-2

    

ข่าวประชาสัมพันธ์

01.Jul.20
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
26.Jun.20
รายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
16.Jun.20
กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์รับย้ายรับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 ตำแหน่ง
01.Jun.20
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
28.May.20
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14.May.20
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์พิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01.May.20
แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2563
01.Apr.20
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ

readmore

ศูนย์กฎหมาย

ความเคลื่อนไหวกฎหมายกระทรวงสาธารณสุข

30.Jun.20
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดรายชื่อหน่วยบริการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 และตามระเบียบการทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. 2561(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
23.Jun.20
ขอให้ตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการตามประกาศรายชื่อหน่วยบริการ ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
16.Jun.20
กำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานในเขตสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข
08.Jun.20
แจ้งให้ดำเนินการติดตามเฝ้าระวัง ตรวจเตือน ตรวจจับตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายและรายงานผลการบังคับใช้กฎหมาย
26.May.20
สธ 0202.3.7/ว1059 เร่งรัดให้ส่งแบบรายงานการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ความเคลื่อนไหวงานนิติกรรมและสัญญา

22.May.20
คู่มือการทำสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
20.Jan.20
สัญญาคำ้ประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และ ปฏิบัติการวิจัย(กค 0415.1/ว 121 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561)
18.Sep.19
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
04.Sep.19
เผยแพร่คู่มือว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
30.Mar.18
หนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.2.7/7963 ลว 29 มีนาคม 2561 เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าพัสดุภาครัฐด้วยเงินบริจากของสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พศ.....

ความเคลื่อนไหวงานกฎหมายและคดี

07.May.20
การปฏิบัติให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
11.Feb.20
การดำเนินการตามกฎหมายกรณีผู้โพสต์หรือแชร์ข่าวอันเป็นเท็จเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019(Fake News)
27.Sep.19
คู่มือการดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีอาญาที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้เสียหาย
31.Jul.19
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.1.1/ว1024 24 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การดำเนินคดีอาญากับผู้ก่อเหตุใช้ความรุนแรงในโรงพญาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
02.May.19
เอกสารประกอบการนำเสนอโครงการkm เรื่องการดำเนินคดีปกครองกรณีผิดสัญญารับทุนการศึกษา

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย

 logo ศาลปกครอง  logo สำนกงานคณะกรรมการกฤษฎกา  logo สำนกงานการตรวจเงนแผนดน  logo สำนกงานคณะกรรมการปองกนและปราบปรามการทจรตแหงชาต  logo ศาลยตธรรม  logo กพ  logo กรมบงคบคด

เครือข่ายนักกฎหมายสาธารณสุข

เครอขายนกกฎหมายสาธารณสข

สำหรับเจ้าหน้าที่ค้นหา...

Contact Number

การทำสัญญา รับทุน ลาศึกษาต่อ ระเบียบพัสดุ MOU (กลุ่มงานนิติกรรมและสัญญา)
02-590-1426 หรือ 1429 หรือ 1442 หรือ 1432

คดีทางการแพทย์ ข้อพิพาททางการรักษาพยาบาล (กลุ่มงานคดีทางการแพทย์)
02-590-1428 หรือ 1678

การปรับปรุงกฎหมาย คำสั่งมอบอำนาจ หลักเกณฑ์ต่างๆ (กลุ่มงานปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย)
02-590-1437 หรือ 1435 หรือ 1427

กฎหมายการสาธารณสุข กิจการที่เป็นอันตราย เหตุรำคาญ (ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย)
02-590-4223 4175 หรือ 4183

สถานพยาบาลเอกชน ผู้ประกอบโรคศิลปะ
02-590-2999 ต่อ 1712-13

กฎหมายอาหารและยา การนำเข้ายา (กลุ่มกฎหมาย อย.)
02-590-7079 หรือ 7094 หรือ 02-591-8787

รถฉุกเฉินประสบอุบัติเหตุ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (กลุ่มงานกฎหมายและคดี)
02-590-1441 หรือ 1430

กฎหมายควบคุมเหล้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
02-590-3342 หรือ 3035

กฎหมายควบคุมบุหรี่ ยาสูบ
02-580-9237

การสอบวินัยเจ้าหน้าที่ สอบทุจริต (กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม)
02-590-1417 หรือ 1314

ปัญหาเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มบริหารงานบุคคล)
02-590-2081

การพฒนา กำกบ

ระบบงาน c3

บคคลม4ม5ปปง

<< < กรกฎาคม 2020 > >>
พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

paysliplink

mailgoth

3708631
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
607
1648
7551
3691354
3770
49712
3708631
Your IP: 34.231.21.160