logo-1-2

แจ้งเวียนเกณฑ์การคัดเลือกฯ และ ผลการคัดเลือกGood Guy 2022

หนังสือแจ้งเวียนเกณฑ์การคัดเลือกฯ และ ผลการคัดเลือกGood Guy 2022

 

ภาพถ่ายหน้าจอที่แสดงถึงการคัดเลือกด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

ภาพถ่ายกิจกรรมการยกย่องเชิดชูบุคลากรในสังกัดที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้