logo-1-2

รายงานการประชุมการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการประชุมการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

ภาพกิจกรรมการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกองกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565