logo-1-2

กองกฎหมายประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ การต่อต้านทุจริต และการป้องกันและแก้ไขปํญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กองกฎหมายประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ การต่อต้านทุจริต และการป้องกันและแก้ไขปํญหาการล่วงละเมิด

หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

→ เอกสารแนบ ←