logo-1-2

พันธกิจและภารกิจหลัก

 

 

พันธกิจ

          1. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงสาธารณสุข

          2. พัฒนากฎหมายทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน

ภารกิจหลัก

          1. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ได้แก่ การให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย การตรวจการร่างสัญญาการบริหารสัญญา การดำเนินคดีอาญา คดีแพ่งหรือคดีปกครอง การพิจารณาตรวจสอบคำอุทธรณ์หรือคำโต้แย้ง การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย การดำเนินมาตรการทางปกครอง การระงับข้อพิพาทและงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

          2. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายการแพทย์และการสาธารณสุข ได้แก่ การตรวจ การยกร่างกฎหมาย และร่วมดำเนินการในกระบวนนิติบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายการแพทย์และการสาธารณสุข รวมถึงการให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมายและการพัฒนา และการวิจัยกฎหมายการแพทย์และการสาธารณสุข