logo-1-2

พฤษภาคม 2022

03 พฤษภาคม 2565

แจ้งเวียนเกณฑ์การคัดเลือกฯ และ ผลการคัดเลือกGood Guy 2022

หนังสือแจ้งเวียนเกณฑ์การคัดเลือกฯ และ ผลการคัดเลือกGood Guy 2022

 

ภาพถ่ายหน้าจอที่แสดงถึงการคัดเลือกด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

ภาพถ่ายกิจกรรมการยกย่องเชิดชูบุคลากรในสังกัดที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ 

Read more