1
/9

ข่าวประชาสัมพันธ์

20.Nov.18
ประกาศกองกฎหมาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารักการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ลว 20 พฤศจิกายน 2561
09.Nov.18
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ลว 8 พฤศจิกายน 2561
07.Nov.18
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว 5 พฤศจิกายน 2561
07.Nov.18
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ของกองกฏหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลว 6 พฤศจิกายน 2561
05.Nov.18
ประกาศกองกฎหมาย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโสในสังกัดกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลว 2 พฤศจิกายน 2561

ความเคลื่อนไหวกฎหมายกระทรวงสาธารณสุข

20.Nov.18
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1453/2561 ลว 16 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
09.Nov.18
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1421/2561 ลว 9 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง กำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปฎิบัติงานในเขตสุขภาพ
31.Oct.18
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1370/2561 เรื่อง มอบหมายให้สาธารณสุขนิเทศก์ ปฎิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ลว 30 ต.ค. 61
26.Oct.18
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3667/2561 ลว 25 ตุลาคม 2561 เรื่อง มอบอำนาจการยื่นคำขอและลงนามในสัญญาหรือข้องตกลงรับทุนการช่วยเหลือหรือสนับสนุนประเภทแผนงาน โครงการทั่งไป และโครงการวิจัย
18.Oct.18
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.3.10/670 ลว 17 ตุลาคม 2561 เรื่อง จัดทำรายงานความก้าวหน้าการเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยให้สรุปตั้งแค่ปี พ.ศ.2557 ถึงปัจจุบัน

ความเคลื่อนไหวงานกฎหมายและคดี

05.Oct.18
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.1.6/ว634 ลว 5 ตุลาคม 61 เรื่อง การให้ถือปฎิบัติตามแนวทางเกี่ยวกับการจัดให้มีการเรี่ยไรตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของรัฐ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไข
03.Oct.17
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอธิบดีในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 6 กันยายน 2560
03.Oct.17
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งนายเจษฎา โชคดำรงสุข เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 1 กันยายน 2560
24.May.17
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.044.3/ว328 ลว 23 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฎิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544และแก้ไขเพิ่มเติม
07.Apr.17
คู่มือการปฎิบัติงานเรื่อง การตรวจสอบการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย

 logo ศาลปกครอง  logo สำนกงานคณะกรรมการกฤษฎกา  logo สำนกงานการตรวจเงนแผนดน  logo สำนกงานคณะกรรมการปองกนและปราบปรามการทจรตแหงชาต  logo ศาลยตธรรม  logo กพ  logo กรมบงคบคด

เครือข่ายนักกฎหมายสาธารณสุข

เครอขายนกกฎหมายสาธารณสข

สำหรับเจ้าหน้าที่Contact Number

การทำสัญญา รับทุน ลาศึกษาต่อ ระเบียบพัสดุ MOU (กลุ่มงานนิติกรรมและสัญญา)
02-590-1426 หรือ 1429 หรือ 1442 หรือ 1432

คดีทางการแพทย์ ข้อพิพาททางการรักษาพยาบาล (กลุ่มงานคดีทางการแพทย์)
02-590-1428 หรือ 1678

การปรับปรุงกฎหมาย คำสั่งมอบอำนาจ หลักเกณฑ์ต่างๆ (กลุ่มงานปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย)
02-590-1437 หรือ 1435 หรือ 1427

กฎหมายการสาธารณสุข กิจการที่เป็นอันตราย เหตุรำคาญ (ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย)
02-590-4223 4175 หรือ 4183

สถานพยาบาลเอกชน ผู้ประกอบโรคศิลปะ
02-590-2999 ต่อ 1712-13

กฎหมายอาหารและยา การนำเข้ายา (กลุ่มกฎหมาย อย.)
02-590-7079 หรือ 7094 หรือ 02-591-8787

รถฉุกเฉินประสบอุบัติเหตุ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (กลุ่มงานกฎหมายและคดี)
02-590-1441 หรือ 1430

กฎหมายควบคุมเหล้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
02-590-3342 หรือ 3035

กฎหมายควบคุมบุหรี่ ยาสูบ
02-580-9237

การสอบวินัยเจ้าหน้าที่ สอบทุจริต (กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม)
02-590-1417 หรือ 1314

ปัญหาเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มบริหารงานบุคคล)
02-590-2081

ค้นหา...

การพฒนา กำกบ

ระบบงาน c3

บคคลม4ม5ปปง

<< < พฤศจิกายน 2018 > >>
พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

paysliplink

mailgoth

2964084
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
751
1146
2646
2955061
20211
37637
2964084
Your IP: 14.207.39.95