1
/9

ข่าวประชาสัมพันธ์

10.Mar.17
ด่วนที่สุด ขอยกเลิกการบรรยาย VDO Conference ครั้งที่ 3 ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 โดยจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วอีกครั้งหนึ่ง
02.Mar.17
ตรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์ของกลุ่มกฎหมาย ลว 2 มีนาคม 2560
24.Feb.17
เอกสารประกอบการประชุม VDO Conference ครั้งที่ 2/2560 การให้ความรู้ในการบังคับใช้กฎหมาย วันจันทร์ 27 กพ 60 เวลา 13.30 น-16.30น เรื่อง การตรวจสอบและการดำเนินคดีสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
21.Feb.17
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 201.046.1/ว476 ลว 20 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การให้ความรู้การบังคับใช้กฎหมาย ผ่านระบบ VDO Conference + ตารางบรรยาย
14.Feb.17
เรียนเชิญประชุม VDO Conference ครั้งที่ 2/2560 เรื่อง การให้ความรู้ในการบังคับใช้กฎหมาย "หัวข้อ การตรวจสอบและดำเนินคดีสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ" วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13:30 น ถึง 16:30 น

ความเคลื่อนไหวกฎหมายกระทรวงสาธารณสุข

09.Mar.17
หนังสือ กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.042.9/ว121 ลว 28 กุม๓าพันธ์ 2560 เรื่อง แนทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ
24.Jan.17
หนังสือกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0201.042.4/ว22 ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
24.Jan.17
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อสาขาวิชาชีพ และรายชื่อสายงานที่สามารถนับระยะเวลาต่อเนื่องได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังก
16.Jan.17
หนังสือ กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.042.4/ว 78 ลว 11 มกราคม 2560 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมอบรม เรื่องชี้แจงปละซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงิ่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน
11.Jan.17
หนังสือ กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.012.4/ว 1061 ลว 29 ธ.ค 59 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงิ่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคุบกระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ

ความเคลื่อนไหวงานนิติกรรมและสัญญา

ความเคลื่อนไหวงานคดีทางการแพทย์

14.Jun.16
แนวทางการจัดเตรียมข้อเท็จจริงในการต่อสู้คดีทางการแพทย์ เพื่อส่งให้พนักงานอัยการ
03.Mar.16
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการคดีทางการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
02.Dec.15
สถิติคดีทางการแพทย์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๙- พ.ศ.๒๕๕๘
29.Aug.14
หนังสือ ที่ อส 0007(พก)/ว 159 ลว 1 ก.ค. 2557 เรื่อง การตรวจพิจารณาสำนวนคดีอาญาหรือการแก้ต่างคดีให้กับพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน กายภาพบำบัด และการแก้ต่างคดีให้แพทย์
28.Aug.14
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201/ว 738 ลว. 28 ส.ค. 2557 เรื่อง แนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาการฟ้องร้องเกี่ยวกับการทำคลอดในโรงพยาบาลของรัฐ

ความเคลื่อนไหวงานกฎหมายและคดี

03.Feb.17
แนวปฏิบัติในการดำเนินคดีปกครอง สรุปจากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
02.Feb.17
คู่มือแนวปฏิบัติการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครอง
27.Nov.15
หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/ว 753 ลว 22 เมษายน 2554 เรื่อง การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ
04.Nov.15
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายวิศิษฎ์ ตั้งนภากร นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญ นางประนอม คำเที่ยง และนายสมศักดิ์ อรรฆศิลป์ เป็นรองปลัดกระทรวงฯ ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2558
06.Oct.15
ประกาศแต่งตั้งให้นายปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย

 logo ศาลปกครอง  logo สำนกงานคณะกรรมการกฤษฎกา  logo สำนกงานการตรวจเงนแผนดน  logo สำนกงานคณะกรรมการปองกนและปราบปรามการทจรตแหงชาต  logo ศาลยตธรรม  logo กพ  logo กรมบงคบคด

เครือข่ายนักกฎหมายสาธารณสุข

เครอขายนกกฎหมายสาธารณสข

สำหรับเจ้าหน้าที่Contact Number

การทำสัญญา รับทุน ลาศึกษาต่อ ระเบียบพัสดุ MOU (กลุ่มงานนิติกรรมและสัญญา)
02-590-1426 หรือ 1429 หรือ 1442 หรือ 1432

คดีทางการแพทย์ ข้อพิพาททางการรักษาพยาบาล (กลุ่มงานคดีทางการแพทย์)
02-590-1428 หรือ 1678

การปรับปรุงกฎหมาย คำสั่งมอบอำนาจ หลักเกณฑ์ต่างๆ (กลุ่มงานปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย)
02-590-1437 หรือ 1435 หรือ 1427

กฎหมายการสาธารณสุข กิจการที่เป็นอันตราย เหตุรำคาญ (ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย)
02-590-4223 4175 หรือ 4183

สถานพยาบาลเอกชน ผู้ประกอบโรคศิลปะ
02-590-2999 ต่อ 1712-13

กฎหมายอาหารและยา การนำเข้ายา (กลุ่มกฎหมาย อย.)
02-590-7079 หรือ 7094 หรือ 02-591-8787

รถฉุกเฉินประสบอุบัติเหตุ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (กลุ่มงานกฎหมายและคดี)
02-590-1441 หรือ 1430

กฎหมายควบคุมเหล้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
02-590-3342 หรือ 3035

กฎหมายควบคุมบุหรี่ ยาสูบ
02-580-9237

การสอบวินัยเจ้าหน้าที่ สอบทุจริต (กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม)
02-590-1417 หรือ 1314

ปัญหาเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มบริหารงานบุคคล)
02-590-2081

ค้นหา...

การพฒนา กำกบ

ระบบงาน c3

บคคลม4ม5ปปง

<< < มีนาคม 2017 > >>
พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

paysliplink

mailgoth

1925761
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
223
2049
13574
1899140
40672
46597
1925761
Your IP: 174.129.67.45