1
/9

ข่าวประชาสัมพันธ์

18.Jan.18
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องกระดาษใส่เอกสารสีน้ำตาล ลว 18 มกราคม 2561
16.Jan.18
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าเอกสาร โครงการอบรม
12.Jan.18
หนังสือ สำนักงาน ปปง ที่ ปง0004.4-ว6056 ลว 29 ธันวาคม 2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
12.Jan.18
หนังสือ สำนักงาน ปปง ที่ ปง0004.4-ว6051 ลว 29 ธันวาคม 2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
05.Jan.18
หนังสือ กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.3.2/ว940 ลว 27 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมเครือข่ายนักกฎหมายเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2561 ผ่าน Vdo conference

ความเคลื่อนไหวกฎหมายกระทรวงสาธารณสุข

08.Jan.18
คำสัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 10/2561 เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินการขอรับหน้งสือรับรองการแจ้งหรือขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ลว 4 มกราคม 2561
29.Dec.17
คำสั่ง กระทรวงสาธารณสุข ที่ 1910/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจและข้าราชการ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลว 26 ธันวาคม 2560
08.Dec.17
หนังสือ กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.3.4/ว902 ลว 8 ธันวาคม 2560 เรื่อง คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง
30.Nov.17
หนังสือ กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.3.7/ว871 ลว 30 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมเครือข่ายนักกฎหมายเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พศ 2559 ผ่านระบ VDO Conference
29.Nov.17
หนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.3.7/ว3441 ลว 28 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอแจ้งตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

ความเคลื่อนไหวงานคดีทางการแพทย์

09.Oct.17
หนังสือ กองกฎหมาย สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.4.1/3048 ลว 29 กันยายน 2560 เรื่องการให้ข้อมูลการรักษาพยาบาลและความยินยอมของผู้ป่วย
25.Jul.17
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.4.7/ว532 ลว 22 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลได้รับผลกระทบจากการให้บริการสาธารณสุข
07.Jul.17
หนังสือ กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.045.1/ว450 ลว 29 มิถุนายน 2560 เรื่อง การแต่งตั้งผู้เชียวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข
14.Jun.16
แนวทางการจัดเตรียมข้อเท็จจริงในการต่อสู้คดีทางการแพทย์ เพื่อส่งให้พนักงานอัยการ
03.Mar.16
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการคดีทางการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ความเคลื่อนไหวงานกฎหมายและคดี

03.Oct.17
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอธิบดีในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 6 กันยายน 2560
03.Oct.17
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งนายเจษฎา โชคดำรงสุข เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 1 กันยายน 2560
24.May.17
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.044.3/ว328 ลว 23 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฎิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544และแก้ไขเพิ่มเติม
07.Apr.17
คู่มือการปฎิบัติงานเรื่อง การตรวจสอบการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07.Apr.17
คู่มือการปฎิบัติงานเรื่อง การจัดการคดีปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย

 logo ศาลปกครอง  logo สำนกงานคณะกรรมการกฤษฎกา  logo สำนกงานการตรวจเงนแผนดน  logo สำนกงานคณะกรรมการปองกนและปราบปรามการทจรตแหงชาต  logo ศาลยตธรรม  logo กพ  logo กรมบงคบคด

เครือข่ายนักกฎหมายสาธารณสุข

เครอขายนกกฎหมายสาธารณสข

สำหรับเจ้าหน้าที่Contact Number

การทำสัญญา รับทุน ลาศึกษาต่อ ระเบียบพัสดุ MOU (กลุ่มงานนิติกรรมและสัญญา)
02-590-1426 หรือ 1429 หรือ 1442 หรือ 1432

คดีทางการแพทย์ ข้อพิพาททางการรักษาพยาบาล (กลุ่มงานคดีทางการแพทย์)
02-590-1428 หรือ 1678

การปรับปรุงกฎหมาย คำสั่งมอบอำนาจ หลักเกณฑ์ต่างๆ (กลุ่มงานปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย)
02-590-1437 หรือ 1435 หรือ 1427

กฎหมายการสาธารณสุข กิจการที่เป็นอันตราย เหตุรำคาญ (ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย)
02-590-4223 4175 หรือ 4183

สถานพยาบาลเอกชน ผู้ประกอบโรคศิลปะ
02-590-2999 ต่อ 1712-13

กฎหมายอาหารและยา การนำเข้ายา (กลุ่มกฎหมาย อย.)
02-590-7079 หรือ 7094 หรือ 02-591-8787

รถฉุกเฉินประสบอุบัติเหตุ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (กลุ่มงานกฎหมายและคดี)
02-590-1441 หรือ 1430

กฎหมายควบคุมเหล้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
02-590-3342 หรือ 3035

กฎหมายควบคุมบุหรี่ ยาสูบ
02-580-9237

การสอบวินัยเจ้าหน้าที่ สอบทุจริต (กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม)
02-590-1417 หรือ 1314

ปัญหาเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มบริหารงานบุคคล)
02-590-2081

ค้นหา...

การพฒนา กำกบ

ระบบงาน c3

บคคลม4ม5ปปง

<< < มกราคม 2018 > >>
พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

paysliplink

mailgoth

2488150
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
458
870
2493
2475956
27875
131386
2488150
Your IP: 1.20.223.194