1
/9

ข่าวประชาสัมพันธ์

09.Aug.18
หนังสือ กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ0202.01/ว480 ลว 9 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข
09.Aug.18
หนังสือ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ปง0004.4/ว3519 ลว 25 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลถูกกำหนดตามมาตรา 6
09.Aug.18
หนังสือ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ปง0004.4/ว3514 ลว 25 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลถูกกำหนดตามมาตรา 15
08.Aug.18
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 ของกองกฏหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลว 31 กรกฎาคม 2561
07.Aug.18
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.01/ว3076 เรื่อง กองกฎหมาย มีความประสงค์รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 1 ตำแหน่ง

ความเคลื่อนไหวกฎหมายกระทรวงสาธารณสุข

16.Aug.18
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2711/2561 ลว 14 สิงหาคม 2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฎิบัติราชการแทนในการอนุมัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ได้ทำการชันสูตรพลิกศพ
24.Jul.18
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.3.3/ว439 ลว 18 กรกฎาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544
03.Jul.18
หนังสือ กองกฎหมาย สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.01/ว2294 ลว 7 มิถุนายน 61 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้กฎหมายมหาชน ประจำปี พ.ศ.2561
15.Jun.18
คำสั่ง กระทรวงสาธารณสุข ที่ 761/2561 ลว12 มิถุนายน 2561 เรื่อง มอบอำนาจการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาร่วมระดับเขตตรวจราชการหรือเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
08.Jun.18
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1895/2561 เรื่อง มอบอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุงและการอนุมัติจ่ายเงินบริจาค

ความเคลื่อนไหวงานคดีทางการแพทย์

09.Oct.17
หนังสือ กองกฎหมาย สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.4.1/3048 ลว 29 กันยายน 2560 เรื่องการให้ข้อมูลการรักษาพยาบาลและความยินยอมของผู้ป่วย
25.Jul.17
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.4.7/ว532 ลว 22 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลได้รับผลกระทบจากการให้บริการสาธารณสุข
07.Jul.17
หนังสือ กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.045.1/ว450 ลว 29 มิถุนายน 2560 เรื่อง การแต่งตั้งผู้เชียวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข
14.Jun.16
แนวทางการจัดเตรียมข้อเท็จจริงในการต่อสู้คดีทางการแพทย์ เพื่อส่งให้พนักงานอัยการ
03.Mar.16
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการคดีทางการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ความเคลื่อนไหวงานกฎหมายและคดี

03.Oct.17
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอธิบดีในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 6 กันยายน 2560
03.Oct.17
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งนายเจษฎา โชคดำรงสุข เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 1 กันยายน 2560
24.May.17
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.044.3/ว328 ลว 23 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฎิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544และแก้ไขเพิ่มเติม
07.Apr.17
คู่มือการปฎิบัติงานเรื่อง การตรวจสอบการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07.Apr.17
คู่มือการปฎิบัติงานเรื่อง การจัดการคดีปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย

 logo ศาลปกครอง  logo สำนกงานคณะกรรมการกฤษฎกา  logo สำนกงานการตรวจเงนแผนดน  logo สำนกงานคณะกรรมการปองกนและปราบปรามการทจรตแหงชาต  logo ศาลยตธรรม  logo กพ  logo กรมบงคบคด

เครือข่ายนักกฎหมายสาธารณสุข

เครอขายนกกฎหมายสาธารณสข

สำหรับเจ้าหน้าที่Contact Number

การทำสัญญา รับทุน ลาศึกษาต่อ ระเบียบพัสดุ MOU (กลุ่มงานนิติกรรมและสัญญา)
02-590-1426 หรือ 1429 หรือ 1442 หรือ 1432

คดีทางการแพทย์ ข้อพิพาททางการรักษาพยาบาล (กลุ่มงานคดีทางการแพทย์)
02-590-1428 หรือ 1678

การปรับปรุงกฎหมาย คำสั่งมอบอำนาจ หลักเกณฑ์ต่างๆ (กลุ่มงานปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย)
02-590-1437 หรือ 1435 หรือ 1427

กฎหมายการสาธารณสุข กิจการที่เป็นอันตราย เหตุรำคาญ (ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย)
02-590-4223 4175 หรือ 4183

สถานพยาบาลเอกชน ผู้ประกอบโรคศิลปะ
02-590-2999 ต่อ 1712-13

กฎหมายอาหารและยา การนำเข้ายา (กลุ่มกฎหมาย อย.)
02-590-7079 หรือ 7094 หรือ 02-591-8787

รถฉุกเฉินประสบอุบัติเหตุ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (กลุ่มงานกฎหมายและคดี)
02-590-1441 หรือ 1430

กฎหมายควบคุมเหล้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
02-590-3342 หรือ 3035

กฎหมายควบคุมบุหรี่ ยาสูบ
02-580-9237

การสอบวินัยเจ้าหน้าที่ สอบทุจริต (กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม)
02-590-1417 หรือ 1314

ปัญหาเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มบริหารงานบุคคล)
02-590-2081

ค้นหา...

การพฒนา กำกบ

ระบบงาน c3

บคคลม4ม5ปปง

<< < สิงหาคม 2018 > >>
พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

paysliplink

mailgoth

2833595
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
325
1253
1578
2818770
37306
48338
2833595
Your IP: 54.80.208.105