1
/9

ความเคลื่อนไหวกฎหมายกระทรวงสาธารณสุข

09.Mar.17
หนังสือ กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.042.9/ว121 ลว 28 กุม๓าพันธ์ 2560 เรื่อง แนทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ
24.Jan.17
หนังสือกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0201.042.4/ว22 ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
24.Jan.17
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อสาขาวิชาชีพ และรายชื่อสายงานที่สามารถนับระยะเวลาต่อเนื่องได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังก
16.Jan.17
หนังสือ กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.042.4/ว 78 ลว 11 มกราคม 2560 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมอบรม เรื่องชี้แจงปละซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงิ่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน
11.Jan.17
หนังสือ กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.012.4/ว 1061 ลว 29 ธ.ค 59 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงิ่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคุบกระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ

ความเคลื่อนไหวงานคดีทางการแพทย์

14.Jun.16
แนวทางการจัดเตรียมข้อเท็จจริงในการต่อสู้คดีทางการแพทย์ เพื่อส่งให้พนักงานอัยการ
03.Mar.16
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการคดีทางการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
02.Dec.15
สถิติคดีทางการแพทย์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๙- พ.ศ.๒๕๕๘
29.Aug.14
หนังสือ ที่ อส 0007(พก)/ว 159 ลว 1 ก.ค. 2557 เรื่อง การตรวจพิจารณาสำนวนคดีอาญาหรือการแก้ต่างคดีให้กับพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน กายภาพบำบัด และการแก้ต่างคดีให้แพทย์
28.Aug.14
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201/ว 738 ลว. 28 ส.ค. 2557 เรื่อง แนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาการฟ้องร้องเกี่ยวกับการทำคลอดในโรงพยาบาลของรัฐ

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย

 logo ศาลปกครอง  logo สำนกงานคณะกรรมการกฤษฎกา  logo สำนกงานการตรวจเงนแผนดน  logo สำนกงานคณะกรรมการปองกนและปราบปรามการทจรตแหงชาต  logo ศาลยตธรรม  logo กพ  logo กรมบงคบคด

เครือข่ายนักกฎหมายสาธารณสุข

เครอขายนกกฎหมายสาธารณสข

สำหรับเจ้าหน้าที่Contact Number

การทำสัญญา รับทุน ลาศึกษาต่อ ระเบียบพัสดุ MOU (กลุ่มงานนิติกรรมและสัญญา)
02-590-1426 หรือ 1429 หรือ 1442 หรือ 1432

คดีทางการแพทย์ ข้อพิพาททางการรักษาพยาบาล (กลุ่มงานคดีทางการแพทย์)
02-590-1428 หรือ 1678

การปรับปรุงกฎหมาย คำสั่งมอบอำนาจ หลักเกณฑ์ต่างๆ (กลุ่มงานปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย)
02-590-1437 หรือ 1435 หรือ 1427

กฎหมายการสาธารณสุข กิจการที่เป็นอันตราย เหตุรำคาญ (ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย)
02-590-4223 4175 หรือ 4183

สถานพยาบาลเอกชน ผู้ประกอบโรคศิลปะ
02-590-2999 ต่อ 1712-13

กฎหมายอาหารและยา การนำเข้ายา (กลุ่มกฎหมาย อย.)
02-590-7079 หรือ 7094 หรือ 02-591-8787

รถฉุกเฉินประสบอุบัติเหตุ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (กลุ่มงานกฎหมายและคดี)
02-590-1441 หรือ 1430

กฎหมายควบคุมเหล้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
02-590-3342 หรือ 3035

กฎหมายควบคุมบุหรี่ ยาสูบ
02-580-9237

การสอบวินัยเจ้าหน้าที่ สอบทุจริต (กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม)
02-590-1417 หรือ 1314

ปัญหาเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มบริหารงานบุคคล)
02-590-2081

ค้นหา...

การพฒนา กำกบ

ระบบงาน c3

บคคลม4ม5ปปง

<< < เมษายน 2017 > >>
พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

paysliplink

mailgoth

1982962
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
448
2034
15206
1960236
43687
54186
1982962
Your IP: 54.225.15.88