1
/9

ข่าวประชาสัมพันธ์

24.Apr.18
หนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.01/ว1413 ลว 24 เมษายน 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับนิติกรและผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
10.Apr.18
หนังสือกองกฎหมาย ที่ สธ 0202.01/808 ลว 28 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการปิดประกาศรับโอน-ย้านข้าราชการ
10.Apr.18
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 ของกองกฏหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลว 31 มีนาคม 2561
04.Apr.18
รายงานผลตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงานกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
26.Mar.18
หนังสือ กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.3.2/ว185 ลว 26 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุม ผ่านระบบ Vdo conference

ความเคลื่อนไหวกฎหมายกระทรวงสาธารณสุข

24.Apr.18
หนังสือ กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.3.2/ว247 ลว 24 เมษายน 2561 เรื่อง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ฉบับ
02.Apr.18
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.3.7/ว1073 ลว 30 มีนาคม 61 เรื่อง แจ้งให้ดำเนินการติดตามการเฝ้าระวัง ตรวจเตือน ตรวจจับตามมาตรการบังคับใช้กฎหมาย และรายงานผลการบังคับใช้กฎหมาย
28.Mar.18
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.3.1/1107 ลว 28 มีนาคม 2561 เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบด้วยประกาศกระทรวงสาธารณ
20.Mar.18
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 02020304/946 ลว 19 มีนาคม 2560 เรื่อง การจัดทำคำแปลของกฎหมายและการดำเนินการของรัฐบาลเป็นภาษาต่างประเทศ
13.Mar.18
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.3.4/ว150 ลว 9 มีนาคม 2560 เรื่อง การจำหน่ายคำแปลที่อยู่ระหว่างดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ความเคลื่อนไหวงานคดีทางการแพทย์

09.Oct.17
หนังสือ กองกฎหมาย สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.4.1/3048 ลว 29 กันยายน 2560 เรื่องการให้ข้อมูลการรักษาพยาบาลและความยินยอมของผู้ป่วย
25.Jul.17
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.4.7/ว532 ลว 22 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลได้รับผลกระทบจากการให้บริการสาธารณสุข
07.Jul.17
หนังสือ กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.045.1/ว450 ลว 29 มิถุนายน 2560 เรื่อง การแต่งตั้งผู้เชียวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข
14.Jun.16
แนวทางการจัดเตรียมข้อเท็จจริงในการต่อสู้คดีทางการแพทย์ เพื่อส่งให้พนักงานอัยการ
03.Mar.16
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการคดีทางการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ความเคลื่อนไหวงานกฎหมายและคดี

03.Oct.17
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอธิบดีในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 6 กันยายน 2560
03.Oct.17
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งนายเจษฎา โชคดำรงสุข เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 1 กันยายน 2560
24.May.17
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.044.3/ว328 ลว 23 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฎิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544และแก้ไขเพิ่มเติม
07.Apr.17
คู่มือการปฎิบัติงานเรื่อง การตรวจสอบการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07.Apr.17
คู่มือการปฎิบัติงานเรื่อง การจัดการคดีปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย

 logo ศาลปกครอง  logo สำนกงานคณะกรรมการกฤษฎกา  logo สำนกงานการตรวจเงนแผนดน  logo สำนกงานคณะกรรมการปองกนและปราบปรามการทจรตแหงชาต  logo ศาลยตธรรม  logo กพ  logo กรมบงคบคด

เครือข่ายนักกฎหมายสาธารณสุข

เครอขายนกกฎหมายสาธารณสข

สำหรับเจ้าหน้าที่Contact Number

การทำสัญญา รับทุน ลาศึกษาต่อ ระเบียบพัสดุ MOU (กลุ่มงานนิติกรรมและสัญญา)
02-590-1426 หรือ 1429 หรือ 1442 หรือ 1432

คดีทางการแพทย์ ข้อพิพาททางการรักษาพยาบาล (กลุ่มงานคดีทางการแพทย์)
02-590-1428 หรือ 1678

การปรับปรุงกฎหมาย คำสั่งมอบอำนาจ หลักเกณฑ์ต่างๆ (กลุ่มงานปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย)
02-590-1437 หรือ 1435 หรือ 1427

กฎหมายการสาธารณสุข กิจการที่เป็นอันตราย เหตุรำคาญ (ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย)
02-590-4223 4175 หรือ 4183

สถานพยาบาลเอกชน ผู้ประกอบโรคศิลปะ
02-590-2999 ต่อ 1712-13

กฎหมายอาหารและยา การนำเข้ายา (กลุ่มกฎหมาย อย.)
02-590-7079 หรือ 7094 หรือ 02-591-8787

รถฉุกเฉินประสบอุบัติเหตุ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (กลุ่มงานกฎหมายและคดี)
02-590-1441 หรือ 1430

กฎหมายควบคุมเหล้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
02-590-3342 หรือ 3035

กฎหมายควบคุมบุหรี่ ยาสูบ
02-580-9237

การสอบวินัยเจ้าหน้าที่ สอบทุจริต (กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม)
02-590-1417 หรือ 1314

ปัญหาเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มบริหารงานบุคคล)
02-590-2081

ค้นหา...

การพฒนา กำกบ

ระบบงาน c3

บคคลม4ม5ปปง

<< < เมษายน 2018 > >>
พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

paysliplink

mailgoth

2640410
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
920
1173
2457
2629688
29578
43597
2640410
Your IP: 66.249.82.95