1
/9

ข่าวประชาสัมพันธ์

08.Jan.19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 ของกองกฏหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลว 31 ธันวาคม 2561
28.Dec.18
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ทะเบียน นค 3504 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว 27 ธ.ค. 61
06.Dec.18
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 ของกองกฏหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลว 30 พฤศจิกายน 2561
06.Dec.18
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 เครื่อง ลว 4 ธันวาคม 2561
26.Nov.18
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว 26 พฤศจิกายน 2561

ความเคลื่อนไหวกฎหมายกระทรวงสาธารณสุข

14.Jan.19
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 74/2562 ลว 11 ม.ค.62 เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินการออกหนังสือตอบขอบคุณหรือออกใบอนุโมทนาบัตรให้แก่ผู้บริจาก
10.Jan.19
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 25/2562 ลว 9 ม.ค.62 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง
10.Jan.19
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 16/2562 ลว 8 ม.ค.62 เรื่อง กำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปฎิบัติงานในเขตสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข
27.Dec.18
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1578/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายการบังคับใช้กฏหมายระดับกระทรวง ลว 18 ธ.ค. 61
27.Dec.18
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.3.7/ว3985 ลว 25 ธ.ค.61 เรื่อง ขอแจ้งตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

ความเคลื่อนไหวงานกฎหมายและคดี

02.Jan.19
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.1.6/ว1 ลว 2 มกราคม 2562 เรื่อง แจ้งเวียน แบบสัญญาค้ำประกันสัญญาผ่อนชำระหนี้กรณีได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ
05.Oct.18
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.1.6/ว634 ลว 5 ตุลาคม 61 เรื่อง การให้ถือปฎิบัติตามแนวทางเกี่ยวกับการจัดให้มีการเรี่ยไรตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของรัฐ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไข
03.Oct.17
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอธิบดีในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 6 กันยายน 2560
03.Oct.17
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งนายเจษฎา โชคดำรงสุข เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 1 กันยายน 2560
24.May.17
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.044.3/ว328 ลว 23 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฎิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544และแก้ไขเพิ่มเติม

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย

 logo ศาลปกครอง  logo สำนกงานคณะกรรมการกฤษฎกา  logo สำนกงานการตรวจเงนแผนดน  logo สำนกงานคณะกรรมการปองกนและปราบปรามการทจรตแหงชาต  logo ศาลยตธรรม  logo กพ  logo กรมบงคบคด

เครือข่ายนักกฎหมายสาธารณสุข

เครอขายนกกฎหมายสาธารณสข

สำหรับเจ้าหน้าที่Contact Number

การทำสัญญา รับทุน ลาศึกษาต่อ ระเบียบพัสดุ MOU (กลุ่มงานนิติกรรมและสัญญา)
02-590-1426 หรือ 1429 หรือ 1442 หรือ 1432

คดีทางการแพทย์ ข้อพิพาททางการรักษาพยาบาล (กลุ่มงานคดีทางการแพทย์)
02-590-1428 หรือ 1678

การปรับปรุงกฎหมาย คำสั่งมอบอำนาจ หลักเกณฑ์ต่างๆ (กลุ่มงานปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย)
02-590-1437 หรือ 1435 หรือ 1427

กฎหมายการสาธารณสุข กิจการที่เป็นอันตราย เหตุรำคาญ (ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย)
02-590-4223 4175 หรือ 4183

สถานพยาบาลเอกชน ผู้ประกอบโรคศิลปะ
02-590-2999 ต่อ 1712-13

กฎหมายอาหารและยา การนำเข้ายา (กลุ่มกฎหมาย อย.)
02-590-7079 หรือ 7094 หรือ 02-591-8787

รถฉุกเฉินประสบอุบัติเหตุ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (กลุ่มงานกฎหมายและคดี)
02-590-1441 หรือ 1430

กฎหมายควบคุมเหล้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
02-590-3342 หรือ 3035

กฎหมายควบคุมบุหรี่ ยาสูบ
02-580-9237

การสอบวินัยเจ้าหน้าที่ สอบทุจริต (กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม)
02-590-1417 หรือ 1314

ปัญหาเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มบริหารงานบุคคล)
02-590-2081

ค้นหา...

การพฒนา กำกบ

ระบบงาน c3

บคคลม4ม5ปปง

<< < มกราคม 2019 > >>
พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

paysliplink

mailgoth

3029086
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
785
1105
4285
3017870
15829
37243
3029086
Your IP: 223.206.249.220