1
/9

ข่าวประชาสัมพันธ์

21.Aug.17
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างเหมาบริการเอกชนปฎิบัติงานในกองกฎหมาย ลว 21 สิงหาคม 2560
21.Aug.17
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองกฎหมาย ลว 17 สิงหาคม 2560
25.Jul.17
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.02/ว2078 ลว 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอเปลี่ยนกำหนดเวลาการให้ความรู้ผ่าน VDO Conference
19.Jul.17
หนังสือ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ปง 0004.4/ว3270 ลว 12 กรกฎาคม 60 เรื่อง ประการรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
19.Jul.17
หนังสือ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ปง 0004.4/ว3209 ลว 7 กรกฎาคม 60 เรื่อง ประการรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

ความเคลื่อนไหวกฎหมายกระทรวงสาธารณสุข

21.Aug.17
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.3.4-ว601 ลว 18 สิงหาคม 60 เรื่อง ขอให้ส่งรายงานความก้าวหน้าการเสนอร่างกฎหมาย ประจำปี 2560
03.Aug.17
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.3.12/ว2187 ลว 2 สิงหาคม 60 เรื่อง ขอให้แจ้งรายชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าหน่วยพัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ
27.Jul.17
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.3.7/ว544 ลว 27 กรกฎาคม 2560 เรื่อง มาตรการเพื่อเตรียมการรับการตรากฎหมาย
20.Jul.17
หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0503/ว320 ลว 29 มิถุนายน 2560 เรื่อง การติดตามผลการดำเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
13.Jul.17
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1919/2560 เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ให้ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการสถาบัน ปฎิบัติราชการแทน สั้ง ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย

 logo ศาลปกครอง  logo สำนกงานคณะกรรมการกฤษฎกา  logo สำนกงานการตรวจเงนแผนดน  logo สำนกงานคณะกรรมการปองกนและปราบปรามการทจรตแหงชาต  logo ศาลยตธรรม  logo กพ  logo กรมบงคบคด

เครือข่ายนักกฎหมายสาธารณสุข

เครอขายนกกฎหมายสาธารณสข

สำหรับเจ้าหน้าที่Contact Number

การทำสัญญา รับทุน ลาศึกษาต่อ ระเบียบพัสดุ MOU (กลุ่มงานนิติกรรมและสัญญา)
02-590-1426 หรือ 1429 หรือ 1442 หรือ 1432

คดีทางการแพทย์ ข้อพิพาททางการรักษาพยาบาล (กลุ่มงานคดีทางการแพทย์)
02-590-1428 หรือ 1678

การปรับปรุงกฎหมาย คำสั่งมอบอำนาจ หลักเกณฑ์ต่างๆ (กลุ่มงานปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย)
02-590-1437 หรือ 1435 หรือ 1427

กฎหมายการสาธารณสุข กิจการที่เป็นอันตราย เหตุรำคาญ (ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย)
02-590-4223 4175 หรือ 4183

สถานพยาบาลเอกชน ผู้ประกอบโรคศิลปะ
02-590-2999 ต่อ 1712-13

กฎหมายอาหารและยา การนำเข้ายา (กลุ่มกฎหมาย อย.)
02-590-7079 หรือ 7094 หรือ 02-591-8787

รถฉุกเฉินประสบอุบัติเหตุ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (กลุ่มงานกฎหมายและคดี)
02-590-1441 หรือ 1430

กฎหมายควบคุมเหล้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
02-590-3342 หรือ 3035

กฎหมายควบคุมบุหรี่ ยาสูบ
02-580-9237

การสอบวินัยเจ้าหน้าที่ สอบทุจริต (กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม)
02-590-1417 หรือ 1314

ปัญหาเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มบริหารงานบุคคล)
02-590-2081

ค้นหา...

การพฒนา กำกบ

ระบบงาน c3

บคคลม4ม5ปปง

<< < สิงหาคม 2017 > >>
พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

paysliplink

mailgoth

2131887
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
961
1803
2764
2127250
13931
34907
2131887
Your IP: 61.19.71.146