1
/9

ข่าวประชาสัมพันธ์

06.Dec.17
หนังสือ กองกฎหมาย กลุ่มภารกิจอำนวยการ ที่ 0202.01/361 ลว 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พศ 2560
29.Nov.17
หนังสือ กองกฎหมาย กลุ่มภารกิจอำนวยการ ที่ 0202.01/336 ลว 28 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พศ 2560
29.Nov.17
ประกาศกองกฎหมาย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา
20.Nov.17
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา
10.Nov.17
หนังสือ กองกฎหมาย สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.01/329 ลว 10 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขออนุญาตนำรายงานตามแผนบฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขึ้นเว็ปไซต์

ความเคลื่อนไหวกฎหมายกระทรวงสาธารณสุข

08.Dec.17
หนังสือ กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.3.4/ว902 ลว 8 ธันวาคม 2560 เรื่อง คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง
30.Nov.17
หนังสือ กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.3.7/ว871 ลว 30 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมเครือข่ายนักกฎหมายเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พศ 2559 ผ่านระบ VDO Conference
29.Nov.17
หนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.3.7/ว3441 ลว 28 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอแจ้งตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
21.Nov.17
หนังสือ (ไฟล์เอกสาร) ขอให้กระทรวงสาธารณสุขแจ้งความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างผลอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปกฎหมาย เพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ตามสำเนาหนังสือ นร 1101.3(1) ลว 9 พฤศจิกายน 2560
21.Nov.17
หนังสือ (ไฟล์เอกสาร) ขอเชิญให้กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตามสำเนาหนังสือ นร 1101.4/ว39 ลว 13 พฤศจิกายน 2560

ความเคลื่อนไหวงานคดีทางการแพทย์

09.Oct.17
หนังสือ กองกฎหมาย สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.4.1/3048 ลว 29 กันยายน 2560 เรื่องการให้ข้อมูลการรักษาพยาบาลและความยินยอมของผู้ป่วย
25.Jul.17
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.4.7/ว532 ลว 22 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลได้รับผลกระทบจากการให้บริการสาธารณสุข
07.Jul.17
หนังสือ กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.045.1/ว450 ลว 29 มิถุนายน 2560 เรื่อง การแต่งตั้งผู้เชียวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข
14.Jun.16
แนวทางการจัดเตรียมข้อเท็จจริงในการต่อสู้คดีทางการแพทย์ เพื่อส่งให้พนักงานอัยการ
03.Mar.16
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการคดีทางการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ความเคลื่อนไหวงานกฎหมายและคดี

03.Oct.17
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอธิบดีในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 6 กันยายน 2560
03.Oct.17
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งนายเจษฎา โชคดำรงสุข เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 1 กันยายน 2560
24.May.17
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.044.3/ว328 ลว 23 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฎิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544และแก้ไขเพิ่มเติม
07.Apr.17
คู่มือการปฎิบัติงานเรื่อง การตรวจสอบการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07.Apr.17
คู่มือการปฎิบัติงานเรื่อง การจัดการคดีปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย

 logo ศาลปกครอง  logo สำนกงานคณะกรรมการกฤษฎกา  logo สำนกงานการตรวจเงนแผนดน  logo สำนกงานคณะกรรมการปองกนและปราบปรามการทจรตแหงชาต  logo ศาลยตธรรม  logo กพ  logo กรมบงคบคด

เครือข่ายนักกฎหมายสาธารณสุข

เครอขายนกกฎหมายสาธารณสข

สำหรับเจ้าหน้าที่Contact Number

การทำสัญญา รับทุน ลาศึกษาต่อ ระเบียบพัสดุ MOU (กลุ่มงานนิติกรรมและสัญญา)
02-590-1426 หรือ 1429 หรือ 1442 หรือ 1432

คดีทางการแพทย์ ข้อพิพาททางการรักษาพยาบาล (กลุ่มงานคดีทางการแพทย์)
02-590-1428 หรือ 1678

การปรับปรุงกฎหมาย คำสั่งมอบอำนาจ หลักเกณฑ์ต่างๆ (กลุ่มงานปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย)
02-590-1437 หรือ 1435 หรือ 1427

กฎหมายการสาธารณสุข กิจการที่เป็นอันตราย เหตุรำคาญ (ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย)
02-590-4223 4175 หรือ 4183

สถานพยาบาลเอกชน ผู้ประกอบโรคศิลปะ
02-590-2999 ต่อ 1712-13

กฎหมายอาหารและยา การนำเข้ายา (กลุ่มกฎหมาย อย.)
02-590-7079 หรือ 7094 หรือ 02-591-8787

รถฉุกเฉินประสบอุบัติเหตุ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (กลุ่มงานกฎหมายและคดี)
02-590-1441 หรือ 1430

กฎหมายควบคุมเหล้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
02-590-3342 หรือ 3035

กฎหมายควบคุมบุหรี่ ยาสูบ
02-580-9237

การสอบวินัยเจ้าหน้าที่ สอบทุจริต (กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม)
02-590-1417 หรือ 1314

ปัญหาเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มบริหารงานบุคคล)
02-590-2081

ค้นหา...

การพฒนา กำกบ

ระบบงาน c3

บคคลม4ม5ปปง

<< < ธันวาคม 2017 > >>
พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

paysliplink

mailgoth

2438875
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1296
4738
53554
2331444
109986
62860
2438875
Your IP: 54.221.136.62