logo-1-2

      
      
1
/11

ข่าวประชาสัมพันธ์

11.Nov.19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08.Nov.19
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2563
07.Nov.19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม2562
06.Nov.19
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นค ๓๕๐๔ นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11.Oct.19
ประกาศกองกฎหมายเรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ
08.Oct.19
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ
01.Oct.19
ประกาศกองกฎหมาย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
01.Oct.19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ

readmore

ความเคลื่อนไหวกฎหมายกระทรวงสาธารณสุข

ความเคลื่อนไหวงานนิติกรรมและสัญญา

27.Sep.19
คู่มือการทำสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
18.Sep.19
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
04.Sep.19
เผยแพร่คู่มือว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
30.Mar.18
หนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.2.7/7963 ลว 29 มีนาคม 2561 เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าพัสดุภาครัฐด้วยเงินบริจากของสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พศ.....
28.Nov.17
บัญชีเอกสารสำหรับการตรวจสอบการจ้างก่อสร้าง e-bidding

ความเคลื่อนไหวงานกฎหมายและคดี

27.Sep.19
คู่มือการดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีอาญาที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้เสียหาย
31.Jul.19
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.1.1/ว1024 24 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การดำเนินคดีอาญากับผู้ก่อเหตุใช้ความรุนแรงในโรงพญาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
02.May.19
เอกสารประกอบการนำเสนอโครงการkm เรื่องการดำเนินคดีปกครองกรณีผิดสัญญารับทุนการศึกษา
02.Jan.19
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.1.6/ว1 ลว 2 มกราคม 2562 เรื่อง แจ้งเวียน แบบสัญญาค้ำประกันสัญญาผ่อนชำระหนี้กรณีได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ
05.Oct.18
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.1.6/ว634 ลว 5 ตุลาคม 61 เรื่อง การให้ถือปฎิบัติตามแนวทางเกี่ยวกับการจัดให้มีการเรี่ยไรตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของรัฐ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไข

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย

 logo ศาลปกครอง  logo สำนกงานคณะกรรมการกฤษฎกา  logo สำนกงานการตรวจเงนแผนดน  logo สำนกงานคณะกรรมการปองกนและปราบปรามการทจรตแหงชาต  logo ศาลยตธรรม  logo กพ  logo กรมบงคบคด

เครือข่ายนักกฎหมายสาธารณสุข

เครอขายนกกฎหมายสาธารณสข

สำหรับเจ้าหน้าที่ค้นหา...

Contact Number

การทำสัญญา รับทุน ลาศึกษาต่อ ระเบียบพัสดุ MOU (กลุ่มงานนิติกรรมและสัญญา)
02-590-1426 หรือ 1429 หรือ 1442 หรือ 1432

คดีทางการแพทย์ ข้อพิพาททางการรักษาพยาบาล (กลุ่มงานคดีทางการแพทย์)
02-590-1428 หรือ 1678

การปรับปรุงกฎหมาย คำสั่งมอบอำนาจ หลักเกณฑ์ต่างๆ (กลุ่มงานปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย)
02-590-1437 หรือ 1435 หรือ 1427

กฎหมายการสาธารณสุข กิจการที่เป็นอันตราย เหตุรำคาญ (ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย)
02-590-4223 4175 หรือ 4183

สถานพยาบาลเอกชน ผู้ประกอบโรคศิลปะ
02-590-2999 ต่อ 1712-13

กฎหมายอาหารและยา การนำเข้ายา (กลุ่มกฎหมาย อย.)
02-590-7079 หรือ 7094 หรือ 02-591-8787

รถฉุกเฉินประสบอุบัติเหตุ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (กลุ่มงานกฎหมายและคดี)
02-590-1441 หรือ 1430

กฎหมายควบคุมเหล้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
02-590-3342 หรือ 3035

กฎหมายควบคุมบุหรี่ ยาสูบ
02-580-9237

การสอบวินัยเจ้าหน้าที่ สอบทุจริต (กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม)
02-590-1417 หรือ 1314

ปัญหาเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มบริหารงานบุคคล)
02-590-2081

การพฒนา กำกบ

ระบบงาน c3

บคคลม4ม5ปปง

<< < พฤศจิกายน 2019 > >>
พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

paysliplink

mailgoth

3406402
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
216
1182
2144
3395534
20687
47283
3406402
Your IP: 3.93.74.227