1
/9

ข่าวประชาสัมพันธ์

ความเคลื่อนไหวกฎหมายกระทรวงสาธารณสุข

23.Jun.17
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2020/2559, ที่ 359/2560 -เอกสารโครงการประชุม -กำหนดการ -และแผนที่ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายและคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานการพัฒนากฎหมาย และบังคับใช้กฎหมายรวมทั
23.Jun.17
เอกสารเชิญประชุม สธ 0201.042.4/ว422 ลว 21 มิถุนายน 2560 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายและคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานการพัฒนากฎหมาย และบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งนิติกรและผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายใน
23.Jun.17
เอกสารเชิญประชุม สธ 0201.042.4/ว419 ลว 20 มิถุนายน 2560 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายและคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานการพัฒนากฎหมาย และบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งนิติกรและผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายใน
23.Jun.17
เอกสารเชิญประชุม สธ 0201.042.4/ว418 ลว 20 มิถุนายน 2560 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายและคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานการพัฒนากฎหมาย และบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งนิติกรและผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายใน
02.Jun.17
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.042.4/2334 ลว 2 มิถุนายน 2560 เรื่อง ของความร่วมมือนำร่างกฎหมายและร่างพระราชบัญญัติขึ้นสู่เว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย

ความเคลื่อนไหวงานคดีทางการแพทย์

14.Jun.16
แนวทางการจัดเตรียมข้อเท็จจริงในการต่อสู้คดีทางการแพทย์ เพื่อส่งให้พนักงานอัยการ
03.Mar.16
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการคดีทางการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
02.Dec.15
สถิติคดีทางการแพทย์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๙- พ.ศ.๒๕๕๘
29.Aug.14
หนังสือ ที่ อส 0007(พก)/ว 159 ลว 1 ก.ค. 2557 เรื่อง การตรวจพิจารณาสำนวนคดีอาญาหรือการแก้ต่างคดีให้กับพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน กายภาพบำบัด และการแก้ต่างคดีให้แพทย์
28.Aug.14
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201/ว 738 ลว. 28 ส.ค. 2557 เรื่อง แนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาการฟ้องร้องเกี่ยวกับการทำคลอดในโรงพยาบาลของรัฐ

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย

 logo ศาลปกครอง  logo สำนกงานคณะกรรมการกฤษฎกา  logo สำนกงานการตรวจเงนแผนดน  logo สำนกงานคณะกรรมการปองกนและปราบปรามการทจรตแหงชาต  logo ศาลยตธรรม  logo กพ  logo กรมบงคบคด

เครือข่ายนักกฎหมายสาธารณสุข

เครอขายนกกฎหมายสาธารณสข

สำหรับเจ้าหน้าที่Contact Number

การทำสัญญา รับทุน ลาศึกษาต่อ ระเบียบพัสดุ MOU (กลุ่มงานนิติกรรมและสัญญา)
02-590-1426 หรือ 1429 หรือ 1442 หรือ 1432

คดีทางการแพทย์ ข้อพิพาททางการรักษาพยาบาล (กลุ่มงานคดีทางการแพทย์)
02-590-1428 หรือ 1678

การปรับปรุงกฎหมาย คำสั่งมอบอำนาจ หลักเกณฑ์ต่างๆ (กลุ่มงานปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย)
02-590-1437 หรือ 1435 หรือ 1427

กฎหมายการสาธารณสุข กิจการที่เป็นอันตราย เหตุรำคาญ (ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย)
02-590-4223 4175 หรือ 4183

สถานพยาบาลเอกชน ผู้ประกอบโรคศิลปะ
02-590-2999 ต่อ 1712-13

กฎหมายอาหารและยา การนำเข้ายา (กลุ่มกฎหมาย อย.)
02-590-7079 หรือ 7094 หรือ 02-591-8787

รถฉุกเฉินประสบอุบัติเหตุ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (กลุ่มงานกฎหมายและคดี)
02-590-1441 หรือ 1430

กฎหมายควบคุมเหล้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
02-590-3342 หรือ 3035

กฎหมายควบคุมบุหรี่ ยาสูบ
02-580-9237

การสอบวินัยเจ้าหน้าที่ สอบทุจริต (กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม)
02-590-1417 หรือ 1314

ปัญหาเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มบริหารงานบุคคล)
02-590-2081

ค้นหา...

การพฒนา กำกบ

ระบบงาน c3

บคคลม4ม5ปปง

<< < มิถุนายน 2017 > >>
พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

paysliplink

mailgoth

2079150
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
107
1422
4879
2060481
49869
45309
2079150
Your IP: 54.145.122.109