1
/9

ข่าวประชาสัมพันธ์

11.Oct.17
หนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.3.12/ว2948 ลว 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง การให้ความรู้การบังตับใช้กฎหมาย ผ่านระบบ VDO Conference
06.Oct.17
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ 2560
03.Oct.17
หนังสือ สำนักงานคณะกรรมการกฟษฎีกา ที่ นร0915/ว28 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร
25.Sep.17
เอกสารการอภิปราย VDO Conference เรื่องการบังคับใช้กฎหมาย ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 09:00-12:00 น
22.Sep.17
หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.5/ว354 ลว 12 กันยายน 2560 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560

ความเคลื่อนไหวกฎหมายกระทรวงสาธารณสุข

06.Oct.17
คำสั่ง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3110/2560 ลว 3 ตค 60 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฎิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
06.Oct.17
หนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.3.6/ว2920 ลว 6 ตุลาคม 2560 เรื่อง คำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฎิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
03.Oct.17
หนังสือ กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.3.4/4206 ลว 2 ตุลาคม 2560 เรื่อง คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและข้าราชการปฎิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
20.Sep.17
หนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.3.9/ว2699 ลว 18 กันยายน 2560 เรื่อง พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการสำหรับการปฎิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
18.Sep.17
คำสั่ง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1269/2560 ลว 13 กย 60 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฎิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ความเคลื่อนไหวงานคดีทางการแพทย์

09.Oct.17
หนังสือ กองกฎหมาย สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.4.1/3048 ลว 29 กันยายน 2560 เรื่องการให้ข้อมูลการรักษาพยาบาลและความยินยอมของผู้ป่วย
25.Jul.17
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.4.7/ว532 ลว 22 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลได้รับผลกระทบจากการให้บริการสาธารณสุข
07.Jul.17
หนังสือ กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.045.1/ว450 ลว 29 มิถุนายน 2560 เรื่อง การแต่งตั้งผู้เชียวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข
14.Jun.16
แนวทางการจัดเตรียมข้อเท็จจริงในการต่อสู้คดีทางการแพทย์ เพื่อส่งให้พนักงานอัยการ
03.Mar.16
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการคดีทางการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ความเคลื่อนไหวงานกฎหมายและคดี

03.Oct.17
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอธิบดีในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 6 กันยายน 2560
03.Oct.17
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งนายเจษฎา โชคดำรงสุข เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 1 กันยายน 2560
24.May.17
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.044.3/ว328 ลว 23 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฎิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544และแก้ไขเพิ่มเติม
07.Apr.17
คู่มือการปฎิบัติงานเรื่อง การตรวจสอบการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07.Apr.17
คู่มือการปฎิบัติงานเรื่อง การจัดการคดีปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย

 logo ศาลปกครอง  logo สำนกงานคณะกรรมการกฤษฎกา  logo สำนกงานการตรวจเงนแผนดน  logo สำนกงานคณะกรรมการปองกนและปราบปรามการทจรตแหงชาต  logo ศาลยตธรรม  logo กพ  logo กรมบงคบคด

เครือข่ายนักกฎหมายสาธารณสุข

เครอขายนกกฎหมายสาธารณสข

สำหรับเจ้าหน้าที่Contact Number

การทำสัญญา รับทุน ลาศึกษาต่อ ระเบียบพัสดุ MOU (กลุ่มงานนิติกรรมและสัญญา)
02-590-1426 หรือ 1429 หรือ 1442 หรือ 1432

คดีทางการแพทย์ ข้อพิพาททางการรักษาพยาบาล (กลุ่มงานคดีทางการแพทย์)
02-590-1428 หรือ 1678

การปรับปรุงกฎหมาย คำสั่งมอบอำนาจ หลักเกณฑ์ต่างๆ (กลุ่มงานปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย)
02-590-1437 หรือ 1435 หรือ 1427

กฎหมายการสาธารณสุข กิจการที่เป็นอันตราย เหตุรำคาญ (ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย)
02-590-4223 4175 หรือ 4183

สถานพยาบาลเอกชน ผู้ประกอบโรคศิลปะ
02-590-2999 ต่อ 1712-13

กฎหมายอาหารและยา การนำเข้ายา (กลุ่มกฎหมาย อย.)
02-590-7079 หรือ 7094 หรือ 02-591-8787

รถฉุกเฉินประสบอุบัติเหตุ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (กลุ่มงานกฎหมายและคดี)
02-590-1441 หรือ 1430

กฎหมายควบคุมเหล้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
02-590-3342 หรือ 3035

กฎหมายควบคุมบุหรี่ ยาสูบ
02-580-9237

การสอบวินัยเจ้าหน้าที่ สอบทุจริต (กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม)
02-590-1417 หรือ 1314

ปัญหาเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มบริหารงานบุคคล)
02-590-2081

ค้นหา...

การพฒนา กำกบ

ระบบงาน c3

บคคลม4ม5ปปง

<< < ตุลาคม 2017 > >>
พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

paysliplink

mailgoth

2232101
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
660
1878
4527
2219053
39881
49553
2232101
Your IP: 54.80.10.56