1
/9

ข่าวประชาสัมพันธ์

14.Jun.18
เอกสารเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้กฎหมายมหาชน
08.Jun.18
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพของกิจกรรม ผลงาน บริการที่ได้รับจากกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561
07.Jun.18
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 ของกองกฏหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลว 31 พฤษภาคม 2561
07.Jun.18
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพของกิจกรรม ผลงาน บริการที่ได้รับจากกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561
04.Jun.18
หนังสือ กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.3.2/ว336 ลว 31 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมเครือข่ายนักกฏหมายเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ผ่าน Vdo conference ครั้งที่5/2561

ความเคลื่อนไหวกฎหมายกระทรวงสาธารณสุข

15.Jun.18
คำสั่ง กระทรวงสาธารณสุข ที่ 761/2561 ลว12 มิถุนายน 2561 เรื่อง มอบอำนาจการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาร่วมระดับเขตตรวจราชการหรือเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
08.Jun.18
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1895/2561 เรื่อง มอบอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุงและการอนุมัติจ่ายเงินบริจาค
15.May.18
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1541/2561 เรื่อง มอบหมายให้สำนังงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ กำกับดูแลให้คำแนะนำในการจ่ายเงินบำรุง และรายงานผลการดำเนินงาน ลว 8 พฤษภาคม 2561
03.May.18
หนังสือ กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.3.2/ว247 ลว 24 เมษายน 2561 เรื่อง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ฉบับ
02.May.18
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1449/2561 เรื่อง มอบอำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้างและการลงนามในข้อตกลงหรือสัญญา ลว 1 พฤษภาคม 2561

ความเคลื่อนไหวงานคดีทางการแพทย์

09.Oct.17
หนังสือ กองกฎหมาย สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.4.1/3048 ลว 29 กันยายน 2560 เรื่องการให้ข้อมูลการรักษาพยาบาลและความยินยอมของผู้ป่วย
25.Jul.17
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.4.7/ว532 ลว 22 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลได้รับผลกระทบจากการให้บริการสาธารณสุข
07.Jul.17
หนังสือ กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.045.1/ว450 ลว 29 มิถุนายน 2560 เรื่อง การแต่งตั้งผู้เชียวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข
14.Jun.16
แนวทางการจัดเตรียมข้อเท็จจริงในการต่อสู้คดีทางการแพทย์ เพื่อส่งให้พนักงานอัยการ
03.Mar.16
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการคดีทางการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ความเคลื่อนไหวงานกฎหมายและคดี

03.Oct.17
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอธิบดีในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 6 กันยายน 2560
03.Oct.17
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งนายเจษฎา โชคดำรงสุข เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 1 กันยายน 2560
24.May.17
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.044.3/ว328 ลว 23 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฎิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544และแก้ไขเพิ่มเติม
07.Apr.17
คู่มือการปฎิบัติงานเรื่อง การตรวจสอบการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07.Apr.17
คู่มือการปฎิบัติงานเรื่อง การจัดการคดีปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย

 logo ศาลปกครอง  logo สำนกงานคณะกรรมการกฤษฎกา  logo สำนกงานการตรวจเงนแผนดน  logo สำนกงานคณะกรรมการปองกนและปราบปรามการทจรตแหงชาต  logo ศาลยตธรรม  logo กพ  logo กรมบงคบคด

เครือข่ายนักกฎหมายสาธารณสุข

เครอขายนกกฎหมายสาธารณสข

สำหรับเจ้าหน้าที่



Contact Number

การทำสัญญา รับทุน ลาศึกษาต่อ ระเบียบพัสดุ MOU (กลุ่มงานนิติกรรมและสัญญา)
02-590-1426 หรือ 1429 หรือ 1442 หรือ 1432

คดีทางการแพทย์ ข้อพิพาททางการรักษาพยาบาล (กลุ่มงานคดีทางการแพทย์)
02-590-1428 หรือ 1678

การปรับปรุงกฎหมาย คำสั่งมอบอำนาจ หลักเกณฑ์ต่างๆ (กลุ่มงานปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย)
02-590-1437 หรือ 1435 หรือ 1427

กฎหมายการสาธารณสุข กิจการที่เป็นอันตราย เหตุรำคาญ (ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย)
02-590-4223 4175 หรือ 4183

สถานพยาบาลเอกชน ผู้ประกอบโรคศิลปะ
02-590-2999 ต่อ 1712-13

กฎหมายอาหารและยา การนำเข้ายา (กลุ่มกฎหมาย อย.)
02-590-7079 หรือ 7094 หรือ 02-591-8787

รถฉุกเฉินประสบอุบัติเหตุ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (กลุ่มงานกฎหมายและคดี)
02-590-1441 หรือ 1430

กฎหมายควบคุมเหล้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
02-590-3342 หรือ 3035

กฎหมายควบคุมบุหรี่ ยาสูบ
02-580-9237

การสอบวินัยเจ้าหน้าที่ สอบทุจริต (กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม)
02-590-1417 หรือ 1314

ปัญหาเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มบริหารงานบุคคล)
02-590-2081

ค้นหา...

การพฒนา กำกบ

ระบบงาน c3

บคคลม4ม5ปปง

<< < มิถุนายน 2018 > >>
พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

paysliplink

mailgoth

2723811
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
84
4562
4646
2710172
30711
43794
2723811
Your IP: 207.46.13.47