logo-1-2

ข่าวประชาสัมพันธ์

03.May.22
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2565
27.Apr.22
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08.Apr.22
สธ0202.01/ว1638 ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร เพื่อดำเนินการคัดเลือกนิติกร ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับปฏิบัติการรุ่นที่21 และหลักสูตรกรพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับชำนาญการขึ้นไป
01.Apr.22
รายงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
01.Apr.22
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมีนาคม 2565
01.Apr.22
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2
17.Mar.22
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง 10 รายการ จำนวน 12 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01.Mar.22
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ

readmore

ศูนย์กฎหมาย

ความเคลื่อนไหวกฎหมายกระทรวงสาธารณสุข

21.Apr.22
สธ 0202.3.12/ว1807 เรื่องคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการมอบอำนาจในการอนุมัติ การจัดประชุม การฝึกอบรม การจัดงาน การจัดประชุมระหว่างประเทศและค่าใช้จ่ายต่างๆ
19.Apr.22
สธ 0202.3.7/ว1750 เรื่องการมอบหมายผู้ชี้แจงร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ
12.Apr.22
สธ0202.3.5/ว299 เรื่องกำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายให้รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงานในเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
01.Apr.22
สธ 0202.3.12/ว269 ยกเลิกคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การมอบอำนาจในการอนุมัติการเดินทางไปราชการ การจัดประชุม การฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายต่างๆ
24.Mar.22
สธ 0202.3.9/ว1345 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 717/2565 เรื่องมอบอำนาจในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม
02.Mar.22
สธ0202.3.6/ว994 เรื่องคำสั่งมอบอำนาจการลงนามในบันทึกความเข้าใจ(MOU)ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อขอรับการอนุญาตขอรับอนุญาตผลิตกัญชาโดยการปลูก ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท5
01.Feb.22
สธ0202.3.4/ว468 ลว31มค65 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพนิติกรสำนักงานเขตสุขภาพ1-12 และนิติกรหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่นิติกรที่บรรจุหรือปฏิบัติหน้าที่ใหม่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ความเคลื่อนไหวงานนิติกรรมและสัญญา

01.Mar.22
กรณีข้าราชการลาศึกษาภายในประเทศ โดยใช้เงินทุนของตัวเองในการศึกษา จะขอไม่รับเงินเดือนของราชการ ได้หรือไม่
01.Mar.22
กรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง แบบรูปรายการละเอียดขัดแย้งกับบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาขัดแย้งกันเอง หน่วยงานราชการจะต้องดำเนินการอย่างไร และต้องยึดถืออะไรเป็นสำคัญในการตรวจสอบของหน่วยงาน
01.Mar.22
ข้อสังเกต “ผู้มีอำนาจ” ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
14.Jan.22
สธ0202.2.4/ว170 ลว13มค65 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขในกรณีต่างๆ
31.Aug.21
หนังสือสารพันปัญหาเกี่ยวกับการรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เล่ม 2

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย

 logo ศาลปกครอง  logo สำนกงานคณะกรรมการกฤษฎกา  logo สำนกงานการตรวจเงนแผนดน  logo สำนกงานคณะกรรมการปองกนและปราบปรามการทจรตแหงชาต  logo ศาลยตธรรม  logo กพ  logo กรมบงคบคด

เครือข่ายนักกฎหมายสาธารณสุข

เครอขายนกกฎหมายสาธารณสข

สำหรับเจ้าหน้าที่ค้นหา...

Contact Number

การทำสัญญา รับทุน ลาศึกษาต่อ ระเบียบพัสดุ MOU (กลุ่มงานนิติกรรมและสัญญา)
02-590-1426 หรือ 1429 หรือ 1442 หรือ 1432

คดีทางการแพทย์ ข้อพิพาททางการรักษาพยาบาล (กลุ่มงานคดีทางการแพทย์)
02-590-1428 หรือ 1678

การปรับปรุงกฎหมาย คำสั่งมอบอำนาจ หลักเกณฑ์ต่างๆ (กลุ่มงานปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย)
02-590-1437 หรือ 1435 หรือ 1427

กฎหมายการสาธารณสุข กิจการที่เป็นอันตราย เหตุรำคาญ (ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย)
02-590-4223 4175 หรือ 4183

สถานพยาบาลเอกชน ผู้ประกอบโรคศิลปะ
02-590-2999 ต่อ 1712-13

กฎหมายอาหารและยา การนำเข้ายา (กลุ่มกฎหมาย อย.)
02-590-7079 หรือ 7094 หรือ 02-591-8787

รถฉุกเฉินประสบอุบัติเหตุ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (กลุ่มงานกฎหมายและคดี)
02-590-1441 หรือ 1430

กฎหมายควบคุมเหล้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
02-590-3342 หรือ 3035

กฎหมายควบคุมบุหรี่ ยาสูบ
02-580-9237

การสอบวินัยเจ้าหน้าที่ สอบทุจริต (กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม)
02-590-1417 หรือ 1314

ปัญหาเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มบริหารงานบุคคล)
02-590-2081

การพฒนา กำกบ

ระบบงาน c3

บคคลม4ม5ปปง

<< < พฤษภาคม 2022 > >>
พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

paysliplink

mailgoth

5014434
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
216
1681
7462
4994988
30059
48031
5014434
Your IP: 34.204.174.110