logo-1-2

      
      
1
/9

ข่าวประชาสัมพันธ์

14.Mar.19
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 73 รายการ ลว 14 มีนาคม 2562
13.Mar.19
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ทะเบียน นค 3504 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว 12 มีนาคม 2562
06.Mar.19
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 5น-5815-001-0001ลว 6 มีนาคม 2562
05.Mar.19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ของกองกฏหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลว 28 กุมภาพันธ์ 2562
28.Feb.19
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ทะเบียน กย-7616 นนทบุรี ลว 27 ก.พ. 62

ความเคลื่อนไหวกฎหมายกระทรวงสาธารณสุข

28.Feb.19
เอกสารการประชุมเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมาย ผ่านระบบ VDO conference วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น
21.Feb.19
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.3.12/ว115 ลว 18 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ.2560ผ่านระบบ VDO Conference ครังที่ 1/2562
08.Feb.19
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและรายชื่อหน่วยบริการและหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2562 ลว 26 มกราคม 2562
08.Feb.19
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและรายชื่อหน่วยบริการและหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานให้กับหน่วยบริการใน
08.Feb.19
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและรายชื่อหน่วยบริการและหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานให้กับหน่วยบริการใน

ความเคลื่อนไหวงานกฎหมายและคดี

02.Jan.19
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.1.6/ว1 ลว 2 มกราคม 2562 เรื่อง แจ้งเวียน แบบสัญญาค้ำประกันสัญญาผ่อนชำระหนี้กรณีได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ
05.Oct.18
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.1.6/ว634 ลว 5 ตุลาคม 61 เรื่อง การให้ถือปฎิบัติตามแนวทางเกี่ยวกับการจัดให้มีการเรี่ยไรตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของรัฐ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไข
03.Oct.17
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอธิบดีในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 6 กันยายน 2560
03.Oct.17
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งนายเจษฎา โชคดำรงสุข เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 1 กันยายน 2560
24.May.17
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.044.3/ว328 ลว 23 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฎิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544และแก้ไขเพิ่มเติม

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย

 logo ศาลปกครอง  logo สำนกงานคณะกรรมการกฤษฎกา  logo สำนกงานการตรวจเงนแผนดน  logo สำนกงานคณะกรรมการปองกนและปราบปรามการทจรตแหงชาต  logo ศาลยตธรรม  logo กพ  logo กรมบงคบคด

เครือข่ายนักกฎหมายสาธารณสุข

เครอขายนกกฎหมายสาธารณสข

สำหรับเจ้าหน้าที่ค้นหา...

Contact Number

การทำสัญญา รับทุน ลาศึกษาต่อ ระเบียบพัสดุ MOU (กลุ่มงานนิติกรรมและสัญญา)
02-590-1426 หรือ 1429 หรือ 1442 หรือ 1432

คดีทางการแพทย์ ข้อพิพาททางการรักษาพยาบาล (กลุ่มงานคดีทางการแพทย์)
02-590-1428 หรือ 1678

การปรับปรุงกฎหมาย คำสั่งมอบอำนาจ หลักเกณฑ์ต่างๆ (กลุ่มงานปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย)
02-590-1437 หรือ 1435 หรือ 1427

กฎหมายการสาธารณสุข กิจการที่เป็นอันตราย เหตุรำคาญ (ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย)
02-590-4223 4175 หรือ 4183

สถานพยาบาลเอกชน ผู้ประกอบโรคศิลปะ
02-590-2999 ต่อ 1712-13

กฎหมายอาหารและยา การนำเข้ายา (กลุ่มกฎหมาย อย.)
02-590-7079 หรือ 7094 หรือ 02-591-8787

รถฉุกเฉินประสบอุบัติเหตุ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (กลุ่มงานกฎหมายและคดี)
02-590-1441 หรือ 1430

กฎหมายควบคุมเหล้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
02-590-3342 หรือ 3035

กฎหมายควบคุมบุหรี่ ยาสูบ
02-580-9237

การสอบวินัยเจ้าหน้าที่ สอบทุจริต (กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม)
02-590-1417 หรือ 1314

ปัญหาเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มบริหารงานบุคคล)
02-590-2081

การพฒนา กำกบ

ระบบงาน c3

บคคลม4ม5ปปง

<< < มีนาคม 2019 > >>
พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

paysliplink

mailgoth

3086673
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
304
1063
3525
3076917
17873
25656
3086673
Your IP: 202.80.228.252