logo-1-2

ข่าวประชาสัมพันธ์

11.Aug.22
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอล จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03.Aug.22
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
03.Aug.22
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21.Jul.22
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน ถึง มิถุนายน 2565)
21.Jul.22
รายงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(งบลงทุน)
04.Jul.22
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2565 กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
10.Jun.22
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวีดิทัศน์การส่งเสริมคุณธรรมของกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06.Jun.22
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง 2 รายการ จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ

readmore

ศูนย์กฎหมาย

ความเคลื่อนไหวกฎหมายกระทรวงสาธารณสุข

09.Aug.22
สธ0202.3.7/ว609 เรื่องการกำหนดข้อจำกัดในการดำรงตำแหน่งหรือการประกอบอาชีพของบุคคลล้มละลายในกฎหมาย
04.Aug.22
สธ0202.3.5/ว598 คำสั่งสธ 905,906/2565 เรื่องคำสั่งมอบอำนาจ และคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
26.Jul.22
สธ0202.3.5/ว572 คำสั่งสธ 865/2565 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา
22.Jul.22
สธ0202.3.11/ว568 ลว22กค65 เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... วุฒิสภา
05.Jul.22
สธ0202.3.10/ว3206 คำสั่งสปสธ1487/2565 เรื่องยกเลิกคำสั่งว่าด้วยการมอบอำนาจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณในระดับจังหวัด ในเรื่องการพัสดุสำหรับหน่วยงานสังกัดราชการบริหารส่วนกลางแต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค
21.Jun.22
สธ0202.3.6/ว2856 คำสั่งสปสธ1359/2565 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข(ด้านบริหารบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้)
14.Jun.22
สธ0202.3.5/ว462 เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านคดีปกครอง(คำสั่งสธ689/2565)) (ด้านคดี(คำสั่งสปสธ1311/2565))

ความเคลื่อนไหวงานนิติกรรมและสัญญา

01.Aug.22
ผู้ผิดสัญญารับทุนนักศึกษาแพทย์ สามารถขอผ่อนชำระหนี้ หรือขอผ่อนผันให้นับระยะเวลากลับเข้าปฏิบัติราชการเป็นระยะเวลาชดใช้ทุนตามสัญญาได้หรือไม่
01.Aug.22
แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอย่างไร ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
01.Aug.22
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
12.Jul.22
หนังสือรวบรวมแนวคำวินิจฉัย ความเห็น ข้อหารือ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
01.Mar.22
กรณีข้าราชการลาศึกษาภายในประเทศ โดยใช้เงินทุนของตัวเองในการศึกษา จะขอไม่รับเงินเดือนของราชการ ได้หรือไม่

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย

 logo ศาลปกครอง  logo สำนกงานคณะกรรมการกฤษฎกา  logo สำนกงานการตรวจเงนแผนดน  logo สำนกงานคณะกรรมการปองกนและปราบปรามการทจรตแหงชาต  logo ศาลยตธรรม  logo กพ  logo กรมบงคบคด

เครือข่ายนักกฎหมายสาธารณสุข

เครอขายนกกฎหมายสาธารณสข

สำหรับเจ้าหน้าที่ค้นหา...

Contact Number

การทำสัญญา รับทุน ลาศึกษาต่อ ระเบียบพัสดุ MOU (กลุ่มงานนิติกรรมและสัญญา)
02-590-1426 หรือ 1429 หรือ 1442 หรือ 1432

คดีทางการแพทย์ ข้อพิพาททางการรักษาพยาบาล (กลุ่มงานคดีทางการแพทย์)
02-590-1428 หรือ 1678

การปรับปรุงกฎหมาย คำสั่งมอบอำนาจ หลักเกณฑ์ต่างๆ (กลุ่มงานปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย)
02-590-1437 หรือ 1435 หรือ 1427

กฎหมายการสาธารณสุข กิจการที่เป็นอันตราย เหตุรำคาญ (ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย)
02-590-4223 4175 หรือ 4183

สถานพยาบาลเอกชน ผู้ประกอบโรคศิลปะ
02-590-2999 ต่อ 1712-13

กฎหมายอาหารและยา การนำเข้ายา (กลุ่มกฎหมาย อย.)
02-590-7079 หรือ 7094 หรือ 02-591-8787

รถฉุกเฉินประสบอุบัติเหตุ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (กลุ่มงานกฎหมายและคดี)
02-590-1441 หรือ 1430

กฎหมายควบคุมเหล้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
02-590-3342 หรือ 3035

กฎหมายควบคุมบุหรี่ ยาสูบ
02-580-9237

การสอบวินัยเจ้าหน้าที่ สอบทุจริต (กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม)
02-590-1417 หรือ 1314

ปัญหาเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มบริหารงานบุคคล)
02-590-2081

การพฒนา กำกบ

ระบบงาน c3

บคคลม4ม5ปปง

<< < สิงหาคม 2022 > >>
พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

paysliplink

mailgoth

5156283
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1293
1539
12685
5132738
22123
47770
5156283
Your IP: 3.236.225.157