logo-1-2

ข่าวประชาสัมพันธ์

10.Jun.22
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวีดิทัศน์การส่งเสริมคุณธรรมของกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06.Jun.22
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง 2 รายการ จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01.Jun.22
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
11.May.22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กล 1637 นนทบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03.May.22
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2565
27.Apr.22
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08.Apr.22
สธ0202.01/ว1638 ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร เพื่อดำเนินการคัดเลือกนิติกร ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับปฏิบัติการรุ่นที่21 และหลักสูตรกรพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับชำนาญการขึ้นไป
01.Apr.22
รายงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

ข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ

readmore

ศูนย์กฎหมาย

ความเคลื่อนไหวกฎหมายกระทรวงสาธารณสุข

21.Jun.22
สธ0202.3.6/ว2856 คำสั่งสปสธ1359/2565 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข(ด้านบริหารบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้)
14.Jun.22
สธ0202.3.5/ว462 เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านคดีปกครอง(คำสั่งสธ689/2565)) (ด้านคดี(คำสั่งสปสธ1311/2565))
09.Jun.22
สธ0202.3.6/ว5 คำสั่งสปสธ1297/2565 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้ดำเนินการแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online
09.Jun.22
สธ0202.3.5/ว452 คำสั่งสธ676/2565 เรื่องมอบหมายให้สาธารณสุขนิเทศก์ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
09.Jun.22
สธ0202.3.5/ว441 คำสั่งสธ669/2565 เรื่องกำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานในเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
01.Jun.22
สธ0202.3.8ว2420 เรื่องมอบอำนาจการดำเนินการทางทะเบียนรถ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
21.Apr.22
สธ 0202.3.12/ว1807 เรื่องคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการมอบอำนาจในการอนุมัติ การจัดประชุม การฝึกอบรม การจัดงาน การจัดประชุมระหว่างประเทศและค่าใช้จ่ายต่างๆ

ความเคลื่อนไหวงานนิติกรรมและสัญญา

01.Mar.22
กรณีข้าราชการลาศึกษาภายในประเทศ โดยใช้เงินทุนของตัวเองในการศึกษา จะขอไม่รับเงินเดือนของราชการ ได้หรือไม่
01.Mar.22
กรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง แบบรูปรายการละเอียดขัดแย้งกับบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาขัดแย้งกันเอง หน่วยงานราชการจะต้องดำเนินการอย่างไร และต้องยึดถืออะไรเป็นสำคัญในการตรวจสอบของหน่วยงาน
01.Mar.22
ข้อสังเกต “ผู้มีอำนาจ” ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
14.Jan.22
สธ0202.2.4/ว170 ลว13มค65 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขในกรณีต่างๆ
31.Aug.21
หนังสือสารพันปัญหาเกี่ยวกับการรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เล่ม 2

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย

 logo ศาลปกครอง  logo สำนกงานคณะกรรมการกฤษฎกา  logo สำนกงานการตรวจเงนแผนดน  logo สำนกงานคณะกรรมการปองกนและปราบปรามการทจรตแหงชาต  logo ศาลยตธรรม  logo กพ  logo กรมบงคบคด

เครือข่ายนักกฎหมายสาธารณสุข

เครอขายนกกฎหมายสาธารณสข

สำหรับเจ้าหน้าที่ค้นหา...

Contact Number

การทำสัญญา รับทุน ลาศึกษาต่อ ระเบียบพัสดุ MOU (กลุ่มงานนิติกรรมและสัญญา)
02-590-1426 หรือ 1429 หรือ 1442 หรือ 1432

คดีทางการแพทย์ ข้อพิพาททางการรักษาพยาบาล (กลุ่มงานคดีทางการแพทย์)
02-590-1428 หรือ 1678

การปรับปรุงกฎหมาย คำสั่งมอบอำนาจ หลักเกณฑ์ต่างๆ (กลุ่มงานปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย)
02-590-1437 หรือ 1435 หรือ 1427

กฎหมายการสาธารณสุข กิจการที่เป็นอันตราย เหตุรำคาญ (ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย)
02-590-4223 4175 หรือ 4183

สถานพยาบาลเอกชน ผู้ประกอบโรคศิลปะ
02-590-2999 ต่อ 1712-13

กฎหมายอาหารและยา การนำเข้ายา (กลุ่มกฎหมาย อย.)
02-590-7079 หรือ 7094 หรือ 02-591-8787

รถฉุกเฉินประสบอุบัติเหตุ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (กลุ่มงานกฎหมายและคดี)
02-590-1441 หรือ 1430

กฎหมายควบคุมเหล้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
02-590-3342 หรือ 3035

กฎหมายควบคุมบุหรี่ ยาสูบ
02-580-9237

การสอบวินัยเจ้าหน้าที่ สอบทุจริต (กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม)
02-590-1417 หรือ 1314

ปัญหาเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มบริหารงานบุคคล)
02-590-2081

การพฒนา กำกบ

ระบบงาน c3

บคคลม4ม5ปปง

<< < มิถุนายน 2022 > >>
พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

paysliplink

mailgoth

5085022
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
187
1735
5551
5069989
50395
50252
5085022
Your IP: 3.215.79.204